ModaNewsroom

Levi’s® i Studio Ghibli wspólnie stworzyli czarującą kolekcję inspirowaną filmem Księżniczka Mononoke

Kiedy Studio Ghibli wyemitowało w 1997 roku Księżniczkę Mononoke, ten epicki film fantasy zachwycił japońską publiczność, bijąc rekordy oglądalności. Dziś film Hayao Miyazakiego jest uważany za arcydzieło uwielbiane na całym świecie, za zapierający dech w piersiach styl animacji i ponadczasowe tematy środowiskowe. W pracy Miyazakiego widać nieustającą pasję do animacji i niezrównaną dbałość o nawet najbardziej subtelne elementy. Zarówno Levi’s®, jak i Studio Ghibli ugruntowały swoją pozycję ikon kultury dzięki uwadze jaką poświęcają  szczegółom   i   przede   wszystkim pasji do rzemiosła. Łącząc kultowy styl marki z czarującą estetyką filmu, Levi’s® i Studio Ghibli stworzyły artystyczną kolekcję z poezją wplecioną w każdy element.

Levi's® i Studio Ghibli wspólnie stworzyli czarującą kolekcję inspirowaną filmem Księżniczka Mononoke

Dzię­ki niu­an­som i zło­żo­no­ści, film bada dwo­istość ludz­ko­ści i natu­ry. W Księż­nicz­ce Mono­no­ke natu­ra jest tak samo posta­cią, jak ludzie czy zwie­rzę­ta. W rze­czy­wi­sto­ści nie­któ­re posta­cie są żywy­mi ducha­mi natu­ry. W fil­mie Miy­aza­kie­go wyko­rzy­sta­no ręcz­nie malo­wa­ne tła przed­sta­wia­ją­ce wspa­nia­łe lasy, rze­ki i zwie­rzę­ta. Zain­spi­ro­wa­na kra­jo­bra­za­mi i mistycz­ny­mi posta­cia­mi fil­mu, kolek­cja Levi­’s® x Prin­cess Mono­no­ke to ukłon w kie­run­ku opo­wie­ści o śro­do­wi­sku i trans­for­mu­ją­ce­go uro­ku tego kino­we­go arcydzieła.

Każ­dy ele­ment kolek­cji odda­je isto­tę lasu i pięk­no głę­bo­ko połą­czo­ne­go ze sobą eko­sys­te­mu. W przy­pad­ku kurt­ki San & Wolf Truc­ker Jac­ket, jean­sów Ashi­ta­ka 501® ’93 i szor­tów San & Moro 501® leśne i sło­necz­ne tło fil­mu jest har­mo­nij­nie wpi­sa­ne w kli­ma­tycz­ny denim. Nato­miast kurt­ka Nigh­twal­ker Denim Kimo­no oraz ogrod­nicz­ki Koda­ma Denim Ove­rall w kolo­rze ciem­ne­go indy­go przy­wo­łu­ją nastrój oto­cze­nia boha­te­rów fil­mu. Gra­fi­ki na koszul­kach i blu­zach nawią­zu­ją do samych posta­ci, wyko­rzy­stu­jąc język fil­mu do wyra­że­nia ich ideologii.

Kolek­cję uzu­peł­nia seria akce­so­riów inspi­ro­wa­nych Księż­nicz­ką Mono­no­ke. Kla­sycz­na wester­no­wo-ame­ry­kań­ska ban­da­na Levi­’s® przed­sta­wia mistycz­ną czer­wo­ną maskę bojo­wą San, a kape­lusz Ancient Forest moż­na nosić jako dopeł­nie­nie sty­li­za­cji. Tor­ba San & Ashi­ta­ka przed­sta­wia z jed­nej stro­ny San i Ashi­ta­kę z dru­giej. Dodat­ko­wo, kolek­cję uzu­peł­nia­ją dwie port­mo­net­ki, jed­na z maską San, a dru­ga z twa­rzą Koda­my, któ­re moż­na nosić na szyi lub przy­cze­pić na szluf­ce do paska bądź przy­piąć do tor­by. Kolek­cja poka­zu­je buj­ny świat i siłę wyjąt­ko­wych posta­ci fil­mu któ­rzy oży­wa­ją na kul­to­wych pro­duk­tach Levi’s®

Ponad 25 lat po pre­mie­rze, Księż­nicz­ka Mono­no­ke nadal głę­bo­ko rezo­nu­je z publicz­no­ścią na całym świe­cie jako iko­na ani­ma­cji,” mówi Karyn Hil­l­man, Chief Pro­duct Offi­cer w Levi Strauss & Co. „To była wiel­ka radość współ­pra­co­wać ze Stu­diem Ghi­bli i stwo­rzyć tak pięk­ną kolek­cję, któ­ra odda­je hołd temu fascy­nu­ją­ce­mu, arty­stycz­ne­mu arcydziełu”

.Levi's® i Studio Ghibli wspólnie stworzyli czarującą kolekcję inspirowaną filmem Księżniczka Mononoke Levi's® i Studio Ghibli wspólnie stworzyli czarującą kolekcję inspirowaną filmem Księżniczka Mononoke Levi's® i Studio Ghibli wspólnie stworzyli czarującą kolekcję inspirowaną filmem Księżniczka Mononoke Levi's® i Studio Ghibli wspólnie stworzyli czarującą kolekcję inspirowaną filmem Księżniczka Mononoke Levi's® i Studio Ghibli wspólnie stworzyli czarującą kolekcję inspirowaną filmem Księżniczka Mononoke

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

LEVI’S® PREZENTUJE KAMPANIE „THE GREATEST STORY EVER WORN”.

W tym roku przy­pa­da 150. rocz­ni­ca powsta­nia jean­sów Levi’s® 501®, któ­re śmia­ło może­my nazwać jed­ną z nie­prze­mi­ja­ją­cych ikon świa­to­we­go sty­lu. To wzór, od któ­re­go wywo­dzą się wszyst­kie inne jean­sy. W cią­gu swo­jej 150-let­niej histo­rii model…
Więcej
ModaTrendy

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

W naj­now­szym sezo­nie na wio­snę lato 2022 mar­ka Levi’s® sta­wia przede wszyst­kim na wygo­dę i kom­fort –  wszyst­ko to w praw­dzi­wie sty­lo­wym wyda­niu. A wszyst­ko dla­te­go, że już wio­sną 2022 mar­ka chce przede wszyst­kim przenieść…
Więcej
Moda

Luz słonecznej Kalifornii i elegancja Francuskiej Riwiery w najnowszej kolekcji Levi’s ® Made & Crafted ® na wiosnę-lato 2021

Naj­now­sza, swo­bod­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka kolek­cja Levi’s ® Made & Cra­fted® na sezon wio­sna – lato 2021 to wyraz wszyst­kie­go, o czym teraz marzy­my: sło­necz­ne popo­łu­dnie gdzieś w Kali­for­nii, błę­kit­ne Morze Śród­ziem­ne, sło­ne powie­trze i…
Więcej