FilmKulturaNewsroom

Rusza trzecia edycja przeglądu filmów outdoorowych – Jack Wolfskin Lądek Film Tour

Malownicze krajobrazy i niebywałe historie połączone w oryginalne produkcje filmowe, które są prawdziwą ucztą dla zmysłów. Już 1 marca startuje Jack Wolfskin Lądek Film Tour, czyli przegląd najciekawszych filmów outdoorowych. To niepowtarzalna okazja by zapoznać się z intrygującą i emocjonującą stroną odkrywania świata i uprawiania sportów na świeżym powietrzu. Seanse odbędą się w siedmiu miastach Polski i będą miały charakter cykliczny. Wataha zaprasza do kin! 

Rusza trzecia edycja przeglądu filmów outdoorowych – Jack Wolfskin Lądek Film Tour

Tego­rocz­ny Jack Wol­fskin Lądek Film Tour to moż­li­wość obej­rze­nia pię­ciu praw­dzi­wie zachwy­ca­ją­cych fil­mów peł­no­me­tra­żo­wych. To tak­że zbiór kil­ku krót­ko­me­tra­żo­wych fil­mów spe­cjal­nych powsta­łych we współ­pra­cy z Pro­jekt Film oraz plat­for­mą Water­be­ar. Cyklicz­ne spo­tka­nia kino­we odbę­dą się po raz kolej­ny w sied­miu naj­więk­szych mia­stach w Pol­sce: War­sza­wie, Gdań­sku, Kra­ko­wie, Kato­wi­cach, Pozna­niu, Łodzi i Wro­cła­wiu – zawsze w śro­dy o godzi­nie 19:00.

Pierw­sze sean­se ruszą 1 mar­ca od pro­jek­cji fil­mu „An Acci­den­tal Life”, opo­wia­da­ją­ce­go o wspi­nacz­ce Quinn Brett, któ­ra u szczy­tu spor­to­wej karie­ry prze­ży­ła jeden z naj­bar­dziej trau­ma­tycz­nych wypad­ków w dzie­jach wspi­na­nia. Film poka­zu­je całą zło­żo­ność sytu­acji czło­wie­ka prze­cho­dzą­ce­go dra­ma­tycz­ną zmia­nę. 29 mar­ca widzo­wie będą mie­li moż­li­wość obej­rzeć film pt. „Buried”, któ­ry opo­wia­da o potęż­nej lawi­nie, jaka spo­tka­ła człon­ków śnież­ne­go patro­lu w 1982 r. w Kali­for­nii, a któ­rej wspo­mnie­nie prze­śla­du­je ich do dziś. 19 kwiet­nia na ekra­nach poja­wi się nato­miast „Tigre Gen­te”, któ­ry przed­sta­wia histo­rię o potę­dze i ponad­cza­so­wo­ści lasów desz­czo­wych, han­dlu kła­mi jagu­arów oraz nisz­czy­ciel­skiej i ego­istycz­nej natu­rze czło­wie­ka. Obie pozy­cje reko­men­do­wa­ne są dla widzów od 12 roku życia.

An Accidental Life

Film “An Acci­den­tal Life”

Prze­gląd fil­mo­wy zakoń­czy się 17 maja pro­jek­cją dwóch fil­mów – „Bal­kan Express”, opo­wia­da­ją­ce­go o 2500-kilo­me­tro­wej podró­ży na rowe­rach i nar­tach przez naj­dzik­sze góry Euro­py oraz „Reso­lu­tion Race”, czy­li histo­rii 4 dziew­czyn i ich wyści­gu rowe­ro­we­go z Edyn­bur­ga do Kopen­ha­gi. Film opo­wia­da, ile może­my zro­bić dla oca­le­nia naszej pla­ne­ty dzię­ki kolek­tyw­ne­mu roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów, współ­pra­cy i życz­li­wo­ści. Na widzów wyda­rze­nia cze­ka­ją dodat­ko­we atrak­cje – za udział we wszyst­kich spo­tka­niach moż­na otrzy­mać Wil­czą Pacz­kę z limi­to­wa­ną edy­cją gadże­tów oraz vouche­ra­mi zniż­ko­wy­mi się­ga­ją­cy­mi aż ‑40% do wyko­rzy­sta­nia w skle­pach sta­cjo­nar­nych Jack Wol­fskin. 

 

Jack Wol­fskin Lądek Film Tour to świet­na oka­zja na spę­dze­nie wol­ne­go cza­su w gro­nie praw­dzi­wych zajaw­ko­wi­czów aktyw­no­ści out­do­oro­wych. To wyda­rze­nie co sezon gro­ma­dzi spo­re gro­no ama­to­rów zarów­no róż­ne­go rodza­ju spor­tów, jak i po pro­stu fanów samej wil­czej mar­ki. Tyl­ko w cią­gu dwóch minio­nych sezo­nów na prze­gląd fil­mo­wy Jack Wol­fskin wybra­ło się aż 17 tysię­cy widzów! Bile­ty są już w sprze­da­ży na stro­nie: jack-wolfskin.pl/jwlft3/, a tyl­ko do 1 mar­ca ist­nie­je moż­li­wość kupie­nia kar­ne­tów w opcji 4 w cenie 3 z moż­li­wo­ścią ode­bra­nia Wil­czej Pacz­ki już po pierw­szym seansie!

W ramach współ­pra­cy mar­ki z Pro­jekt Film ruszył tak­że wyjąt­ko­wy kon­kurs. Kur­san­ci pro­jek­tu, któ­rzy stwo­rzą wła­sne fil­my o tema­ty­ce out­do­oro­wej pod hasłem „Rewild Your­self”, mają moż­li­wość zawal­czyć o nie­po­wta­rzal­ną nagro­dę głów­ną – emi­sję wła­sne­go fil­mu na festi­wa­lu fil­mo­wym! Kolej­nym cie­ka­wym ele­men­tem wyda­rze­nia Jack Wol­fskin Lądek Film Tour są krót­ko­me­tra­żo­we pro­duk­cje stwo­rzo­ne przez plat­for­mę Water­be­ar, pierw­szą inte­rak­tyw­ną plat­for­mą stre­amin­go­wą poświę­co­ną przy­szło­ści naszej pla­ne­ty. Jack Wol­fskin od 2022 roku jest part­ne­rem tej plat­for­my – nic dziw­ne­go, w koń­cu łączy ich miłość do natury!

Nie­zwy­kłe fil­my, spor­to­we i podróż­ni­cze emo­cje i nie­skoń­czo­ny świat out­do­oru – wyrusz na wypra­wę, któ­ra zaczy­na się w kinie w Two­im mieście.

Wata­ha zapra­sza do kin!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy