Moda

ETRO prezentuje nowe okulary przeciwsłoneczne na sezon jesień/zima 2024

W trakcie najnowszego pokazu mody, który odbył się w środę, marka ETRO zaprezentowała dwie najnowsze propozycje okularów przeciwsłonecznych dla kobiet. Te wyjątkowe akcesoria, będące częścią kolekcji na sezon jesień/zima 2024, debiutowały w styczniu tego roku i są owocem współpracy z renomowanym producentem Safilo.

ETRO prezentuje nowe okulary przeciwsłoneczne na sezon jesień/zima 2024

ETRO pre­zen­tu­je nowe oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne na sezon jesień/zima 2024. Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Nowe oku­la­ry ETRO to połą­cze­nie tra­dy­cji mar­ki z nowo­cze­snym podej­ściem do desi­gnu. Ich wyjąt­ko­we deta­le, takie jak meta­lo­wy ele­ment Pega­so oraz kul­to­wy motyw Paisley, nada­ją cha­rak­te­ru każ­dej sty­li­za­cji, pozwa­la­jąc noszą­cym na wyra­że­nie swo­jej indywidualności.

Wyróż­nia­jąc się nowo­cze­sną opraw­ką w kształ­cie moty­la, wyko­na­ną z wyso­kiej jako­ści ace­ta­tu i wzmoc­nio­ną solid­ny­mi ele­men­ta­mi, oku­la­ry te ema­nu­ją ele­gan­cją i szy­kiem. Dodat­ko­wo, cha­rak­te­ry­stycz­ny detal Pega­so umiesz­czo­ny na zausz­ni­kach oraz motyw Paisley nada­ją­cy wyjąt­ko­we­go uro­ku, spra­wia­ją, że są one nie tyl­ko nie­zbęd­nym ele­men­tem ochro­ny przed słoń­cem, ale tak­że sty­lo­wym dodat­kiem do codzien­ne­go outfitu.

ETRO prezentuje nowe okulary przeciwsłoneczne na sezon jesień/zima 2024

ETRO pre­zen­tu­je nowe oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne na sezon jesień/zima 2024

Nowe mode­le oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych ETRO są dostęp­ne w róż­no­rod­nej gamie kolo­ry­stycz­nej, obej­mu­ją­cej odważ­ne odcie­nie bur­gun­du z brą­zo­wy­mi soczew­ka­mi, kla­sycz­ną czerń z sza­ry­mi soczew­ka­mi, aż po sub­tel­ne warian­ty hava­na z moty­wem Paisley. Ta róż­no­rod­ność pozwa­la każ­dej kobie­cie zna­leźć ide­al­ny model dopa­so­wa­ny do swo­je­go sty­lu i preferencji.

Nowa kolek­cja oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych Etro będzie dostęp­na od paź­dzier­ni­ka 2024 roku w wybra­nych buti­kach mar­ki ETRO oraz w salo­nach optycz­nych, zapew­nia­jąc klient­kom moż­li­wość zaku­pu wyjąt­ko­wych akce­so­riów modo­wych, któ­re pod­kre­ślą ich wyjąt­ko­wość i indy­wi­du­al­ny styl.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy