ModaNewsroom

LEVI’S® PREZENTUJE KAMPANIE „THE GREATEST STORY EVER WORN”.

W tym roku przypada 150. rocznica powstania jeansów Levi’s® 501®, które śmiało możemy nazwać jedną z nieprzemijających ikon światowego stylu. To wzór, od którego wywodzą się wszystkie inne jeansy. W ciągu swojej 150-letniej historii model 501® był noszony przez miliony ludzi, w tym ikony, myślicieli czy najbardziej kreatywnych twórców i działaczy na całym świecie.

Aby upamiętnić niezliczone przygody przeżyte w jeansach 501®, począwszy od tych codziennych po doniosłe, marka Levi’s® prezentuje trwającą przez cały rok kampanię The Greatest Story Ever Worn. Jako część kampanii, Levi’s® wypuszcza trzy krótkie filmy w reżyserii Martina de Thurah i Meliny Matsoukas. To oryginalne historie z całego świata które świętują 150 lat jeansów 501®. Kampania The Greatest Story Ever Worn celebruje niesamowite dziedzictwo jeansów 501® i ich rolę w niezliczonych historycznych, kulturowych i osobistych momentach, aby zainspirować nowe pokolenie do napisania kolejnego rozdziału.

„Nie­wie­le pro­duk­tów, a tym bar­dziej ele­men­tów gar­de­ro­by, było obec­nych z taką kon­se­kwen­cją w tak wie­lu ludz­kich doświad­cze­niach przez tak dłu­gi czas jak 501®. Bio­rą­ce swój począ­tek jako pro­ste spodnie robo­cze, jean­sy Levi­’s® 501® sta­ły się czy­stym płót­nem, któ­re prze­kra­cza gra­ni­ce kul­tu­ry i kla­sy, dzię­ki któ­re­mu moż­na swo­bod­nie wyra­żać sie­bie. To nie­sa­mo­wi­ty moment i kamień milo­wy dla mar­ki Levi­’s®, a poprzez kam­pa­nię The Gre­atest Sto­ry Ever Worn chce­my uczcić dzie­dzic­two mode­lu 501®, jego nie­zrów­na­ny zasięg i glo­bal­ne zna­cze­nie, a tak­że zain­spi­ro­wać mło­de poko­le­nia do napi­sa­nia wspól­nej histo­rii,” mówi Chris Jack­man, VP of Brand Mar­ke­ting w Levi’s.

Pierw­szy film kam­pa­nii The Gre­atest Sto­ry Ever Worn, opar­ty na histo­rii pt. „Pre­cio­us Car­go” opo­wia­da o tym jak jean­sy 501® tra­fi­ły do King­ston na Jamaj­ce w latach 70-ch i jak jej miesz­kań­cy zmie­ni­li je i uczy­ni­li nie­po­wta­rzal­ny­mi na swój wła­sny spo­sób. Wyre­ży­se­ro­wa­ny przez Meli­nę Mat­so­ukas i nakrę­co­ny przez nomi­no­wa­ne­go do Osca­ra ope­ra­to­ra Brad­for­da Youn­ga film poka­zu­je wyspę, któ­rej odręb­ny styl, rytm i dusza odbi­ły się sze­ro­kim echem na całym świecie.

 

Wcze­sne spo­ty rekla­mo­we Levi­’s były jed­ny­mi z tych, któ­re zain­spi­ro­wa­ły mnie do zaję­cia się fil­mem komer­cyj­nym. To dla mnie zaszczyt, że mogę być teraz czę­ścią ich fil­mo­we­go dzie­dzic­twa. Zawsze skła­niam się ku mar­kom i twór­com, któ­rzy opie­ra­ją się na auten­tycz­nych histo­riach, a dzię­ki tej pra­cy mogli­śmy oddać hołd małe­mu, ale potęż­ne­mu wąt­ko­wi z obszer­nej histo­rii Levi­’s. Wszy­scy zaan­ga­żo­wa­ni w pro­jekt byli skłon­ni do odrzu­ce­nia komer­cyj­ne­go spoj­rze­nia i wie­rzę, że odwa­ga ta pozwo­li­ła nam stwo­rzyć pięk­ny film,” – mówi Meli­na Matsoukas.

Dru­gi film „Fair Exchan­ge” opo­wia­da histo­rię waż­nej dla rodzi­ny kro­wy i syna, któ­ry ku prze­ra­że­niu swo­ich bli­skich zamie­nił zwie­rzę na parę jean­sów 501®. W fil­mie wyre­ży­se­ro­wa­nym przez Mar­ti­na de Thu­rah i nakrę­co­nym przez uzna­ne­go ope­ra­to­ra Kaspe­ra Tuxe­na, mroź­na gru­ziń­ska aura jest tłem dla obra­zu, w któ­rym jean­sy 501® są sym­bo­lem cze­goś więk­sze­go – marze­nia. W fil­mie usły­szy­my frag­ment pol­skie­go utwo­ru z lat 80’ „Mam dość”, pun­kroc­ko­we­go zespo­łu Kryzys.

Trze­ci film „Legends Never Die” opo­wia­da nato­miast praw­dzi­wą histo­rię pew­ne­go miło­śni­ka mar­ki Levi­’s®, któ­ry zaży­czył sobie, aby pocho­wa­no go w jego ulu­bio­nych jean­sach 501®. Popro­sił on rów­nież wszyst­kich uczest­ni­ków pogrze­bu, aby na tę oka­zję zało­ży­li swo­je 501®. Film, wyre­ży­se­ro­wa­ny przez Mar­ti­na de Thu­rah, to pięk­na reflek­sja nad pew­nym rodza­jem zbio­ro­wej miło­ści, któ­ra zain­spi­ro­wa­ła gru­pę ludzi do ubra­nia się w jean­sy Levi’s® dla uko­cha­ne­go człon­ka rodzi­ny i przy­ja­cie­la. Jest to cele­bra­cja czło­wie­czeń­stwa i nie­ro­ze­rwal­ne­go związ­ku mię­dzy czło­wie­kiem, któ­ry napraw­dę prze­żył życie w swo­ich ulu­bio­nych jean­sach Levi­’s® 501®.

Zain­try­go­wa­ło mnie wyzwa­nie stwo­rze­nia krót­kich histo­rii w mini for­ma­cie, któ­re razem opo­wie­dzą więk­szą histo­rię. Levi­’s to iko­nicz­na mar­ka i moż­li­wość świę­to­wa­nia 150. rocz­ni­cy u boku moich ulu­bio­nych ludzi była wspa­nia­łą przy­go­dą,” mówi Mar­tin de Thurah.

Pre­mie­ra The Gre­atest Sto­ry Ever Worn roz­po­czy­na obcho­dy 150. rocz­ni­cy powsta­nia jean­sów 501®. Levi’s® przed­sta­wia jean­sy 501® jako sta­le roz­wi­ja­ją­cą się histo­rię, pisa­ną przez każ­de­go kto ma je na sobie. Te spodnie to coś wię­cej niż para jean­sów. Są nie tyl­ko histo­rią jed­nej oso­by, ale wspól­ną histo­rią wszystkich.

Tekst: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Levi's® i Studio Ghibli wspólnie stworzyli czarującą kolekcję inspirowaną filmem Księżniczka Mononoke

Kie­dy Stu­dio Ghi­bli wyemi­to­wa­ło w 1997 roku Księż­nicz­kę Mono­no­ke, ten epic­ki film fan­ta­sy zachwy­cił japoń­ską publicz­ność, bijąc rekor­dy oglą­dal­no­ści. Dziś film Hay­ao Miy­aza­kie­go jest uwa­ża­ny za arcy­dzie­ło uwiel­bia­ne na całym świe­cie, za zapie­ra­ją­cy dech w…
Więcej
ModaTrendy

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

W naj­now­szym sezo­nie na wio­snę lato 2022 mar­ka Levi’s® sta­wia przede wszyst­kim na wygo­dę i kom­fort –  wszyst­ko to w praw­dzi­wie sty­lo­wym wyda­niu. A wszyst­ko dla­te­go, że już wio­sną 2022 mar­ka chce przede wszyst­kim przenieść…
Więcej
Moda

Luz słonecznej Kalifornii i elegancja Francuskiej Riwiery w najnowszej kolekcji Levi’s ® Made & Crafted ® na wiosnę-lato 2021

Naj­now­sza, swo­bod­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka kolek­cja Levi’s ® Made & Cra­fted® na sezon wio­sna – lato 2021 to wyraz wszyst­kie­go, o czym teraz marzy­my: sło­necz­ne popo­łu­dnie gdzieś w Kali­for­nii, błę­kit­ne Morze Śród­ziem­ne, sło­ne powie­trze i…
Więcej