ModaTrendy

BOSS EYEWEAR KOLEKCJA WIOSNA – LATO 2024

Grupa Safilo i BOSS prezentują kolekcję okularów przeciwsłonecznych na wiosnę – lato 2024. Inspirująca kampania #BeYourOwnBOSS celebruje życie prowadzone według własnych zasad, emanujące pewnością siebie, stylem oraz odważnym spojrzeniem w przyszłość. W centrum uwagi staje niezależność – podkreślając, że to Ty jesteś główną siłą kierującą swoimi wyborami. Przekonanie, że możesz być własnym szefem, odzwierciedla ducha hasła “Be Your Own BOSS”.

BOSS EYEWEAR KOLEKCJA WIOSNA - LATO 2024

Na sezon wiosna/lato 2024, kolek­cja BOSS Eyewe­ar z dumą pre­zen­tu­je trzech wyjąt­ko­wych amba­sa­do­rów: bry­tyj­ską pio­sen­kar­kę i aktor­kę Suki Water­ho­use, wło­skie­go teni­si­stę Mat­teo Ber­ret­ti­nie­go oraz połu­dnio­wo­ko­re­ań­skie­go akto­ra Lee Min­ho. W naj­now­szej kam­pa­nii każ­da z tych uta­len­to­wa­nych oso­bo­wo­ści wyru­sza w malow­ni­czą podróż przez labi­rynt, opusz­cza­jąc cień by wkro­czyć w blask świa­tła – sym­bo­licz­nie przed­sta­wia­jąc, jak prze­ło­mo­we mogą być nasze życio­we decyzje.

W tym sezo­nie BOSS Eyewe­ar posze­rza swo­ją gamę oku­la­rów zarów­no dla męż­czyzn, jak i kobiet, pre­zen­tu­jąc nowe mode­le oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych oraz opra­wek optycz­nych o uni­kal­nych wzo­rach. Opraw­ki wyko­na­ne są z lek­kie­go Ace­ta­te Renew, a soczew­ki z eko­lo­gicz­ne­go nylo­nu lub Tri­tan™ Renew, wyso­kiej jako­ści two­rzy­wa sztucz­ne­go z recy­klin­gu. Mode­le dostęp­ne są w jed­no­li­tych kolo­rach lub odcie­niach hava­na, a ich wyjąt­ko­wy design uzu­peł­nia­ją cha­rak­te­ry­stycz­ne meta­lo­we zdo­bie­nia w posta­ci iko­nicz­nych pasków BOSS.

BOSS Eyewear

BOSS EYEWEAR KOLEKCJA WIOSNA - LATO 2024

BOSS EYEWEAR KOLEKCJA WIOSNA – LATO 2024

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy