Tanya, Lucia, Portia, Harper. To nie tylko imiona ulubionych bohaterek głośnego serialu, ale i nazwy najmodniejszych dodatków tego lata. BIZUU wypuściło pierwszą kolekcję okularów przeciwsłonecznych i zachęca nas głośno – “Face The Sun With BIZUU”. Brzmi obiecująco, prawda? 

“Face The Sun With BIZUU” czyli pierwsza kolekcja okularów przeciwsłonecznych marki

Face The Sun With BIZUU” czy­li pierw­sza kolek­cja oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych marki

W kolek­cji “Face The Sun With BIZUU” znaj­du­ją się 4 mode­le oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych o ponad­cza­so­wych kro­jach, a każ­dy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych. Dzię­ki wszech­stron­no­ści mode­li będą ide­al­nym uzu­peł­nie­niem wszyst­kich sty­li­za­cji, a każ­da kobie­ta znaj­dzie w dro­pie coś dla sie­bie nie­za­leż­nie od typu uro­dy. 

Wszyst­kie mode­le posia­da­ją dys­kret­ne, zło­te logo BIZUU na zausz­ni­kach, co nada­je oku­la­rom kobie­ce­go sty­lu i w sub­tel­ny spo­sób pod­kre­śla ich luk­su­so­wy cha­rak­ter. Ten let­ni doda­tek spraw­dzi się dosko­na­le w zesta­wie­niu z casu­alo­wy­mi, codzien­ny­mi sty­li­za­cja­mi jak i ele­ganc­ki­mi stro­ja­mi pod­czas wiel­kich wyjść. 

Pro­duk­ty z kolek­cji to oku­la­ry o wyso­kiej jako­ści w zgo­dzie ze wszyst­ki­mi wyma­ga­ny­mi stan­dar­da­mi. Soczew­ki wypo­sa­żo­ne zosta­ły w filtr pola­ry­za­cyj­ny gwa­ran­tu­ją­cy peł­ną ochro­nę przed odbla­ska­mi, reflek­sa­mi świetl­ny­mi, pro­mie­nio­wa­niem UV, dla­te­go zapew­nia­ją bez­pie­czeń­stwo i wygo­dę w każ­dych warunkach.

Zapo­znaj się z kolek­cją oku­la­rów mar­ki i … “Face The Sun With BIZUU”! 

“Face The Sun With BIZUU” czyli pierwsza kolekcja okularów przeciwsłonecznych marki “Face The Sun With BIZUU” czyli pierwsza kolekcja okularów przeciwsłonecznych marki “Face The Sun With BIZUU” czyli pierwsza kolekcja okularów przeciwsłonecznych marki “Face The Sun With BIZUU” czyli pierwsza kolekcja okularów przeciwsłonecznych marki “Face The Sun With BIZUU” czyli pierwsza kolekcja okularów przeciwsłonecznych marki “Face The Sun With BIZUU” czyli pierwsza kolekcja okularów przeciwsłonecznych marki “Face The Sun With BIZUU” czyli pierwsza kolekcja okularów przeciwsłonecznych marki

Cre­dits:
Foto­graf: Lili Bretón
Asy­stent foto­gra­fa: Vic­ky Zappegno
Model­ka: Gabrie­la Cruz
Hair and make up: Feli­pe Ruz
Loka­cje: Casa Cat­ba oraz Ser Casasandra
Pro­duk­cja: Blan­ka Jor­dan / BIZUU

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Top 5 kampanii polskich marek na sezon wiosna/lato 2016

Choć za oknem wciąż bra­ku­je inten­syw­nych barw i zapa­chów budzą­cej się natu­ry, w powie­trzu od jakie­goś cza­su już wiszą gorą­ce uczu­cia wraz nową ener­gią nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Masz ocho­tę poczuć rześ­ki powiew świe­żo­ści i aro­mat wiosny?…
Więcej