Moda

Honey I’m Home — nowa kolekcja od Hibou

Wyobraź sobie, że wracasz do domu po całym dniu, który upłynął Ci na zimnym powietrzu, w suchych pomieszczeniach i przegrzanych pojazdach. Marzysz by rozpieścić swoją skórę miękkim materiałem i zaszyć się w domowym zaciszu? Pomoże Ci w tym nowa kolekcja od Hibou.

Honey I’m Home — nowa kolekcja od Hibou

Honey I’m Home — nowa kolek­cja od Hibou

Mar­ka Hibou od lat utożsamiana jest z jakością i mini­ma­li­zmem, a także dbałością o tka­ni­ny, kro­je, kolo­ry i deta­le. Nie ina­czej jest w naj­now­szym dro­pie. Kolek­cja Honey I’m Home to uchwy­ce­nie w mate­ria­le momen­tu powro­tu do domu. Chwi­li, w której możemy odetchnąć, założyć na sie­bie wygod­ne domo­we ubra­nia i oddać się ulu­bio­nej for­mie relaksu.

— Ta kolek­cja jest dla mnie wyra­zem tego, co lubię naj­bar­dziej w gru­dnio­wo-zimo­wym cza­sie — mówi Kata­rzy­na Kan­der-Woj­nic­ka, założycielka mar­ki Hibou. — To powrót do domu, gdy zakła­da­my przy­jem­ne dla cia­ła ubra­nia. Potem wystar­czy już tyl­ko wziąć kie­li­szek wina do ręki i spędzić wieczór z uko­cha­nym — podkreśla.

Oversize’owy krój uni­seks spra­wi, że zarówno Ty, jak i Two­ja dru­ga połówka możecie czuć się swo­bod­nie i kom­for­to­wo w swo­ich czte­rech kątach. Wyso­kiej jakości baweł­na spra­wi, że pro­duk­ty będą służyć napraw­dę dłu­go. Cała kolek­cja utrzy­ma­na jest w zimo­wych bar­wach — króluje w niej bia­ły, nie­bie­ski i sza­ry melanż. Całość zosta­ła zapro­jek­to­wa­na i uszy­ta w Polsce.

W kolek­cji zna­la­zły się blu­zy z kap­tu­rem i dłu­gie spodnie (w roz­mia­rach od S do L), a także t‑shirty, skar­pet­ki oraz baweł­nia­na tor­ba, która ide­al­nie spraw­dzi się pod­czas week­en­do­we­go, zimo­we­go wyjaz­du. Wystar­czy, że zapa­ku­jesz do niej pozo­sta­łe ele­men­ty kolek­cji i jesteś goto­wy do dro­gi. Na wszyst­kich pro­duk­tach wid­nie­je mini­ma­li­stycz­ny napis Honey I’m Home.

Jeśli należysz do tych osób, które by prze­trwać zimę potrze­bu­ją otu­lić się cie­płem to nowa kolek­cja Hibou jest dla Cie­bie. Wygod­ne, wytrzy­ma­łe i przy­jem­ne dla cia­ła ubra­nia od HIBOU, z pewnością zado­mo­wią się u Cie­bie na dobre!

Honey I’m Home — nowa kolekcja od Hibou Honey I’m Home — nowa kolekcja od Hibou Honey I’m Home — nowa kolekcja od Hibou Honey I’m Home — nowa kolekcja od Hibou

Honey I’m Home — nowa kolekcja od Hibou

Ceny zaczy­na­ją się od 99 zł, a kończą na 379 zł.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokalne…
Więcej
Exclusive

Jak wyjątkowo śnić, czyli Katarzyna Kander – Wojnicka w ogniu pytań – wywiad z założycielką marki HIBOU

Katarzyna Kander-Wojnicka – niezwykle skromna i kreatywna założycielka polskiej  marki HIBOU znanej z przyjaznych dla ciała i uroczych ubrań  oraz akcesoriów do spania, dzięki którym będziesz się czuła wyjątkowo nawet wtedy, kiedy śpisz. W jedynym takim wywiadzie Kasia opowiedziała nam nie tylko o swojej marce, ale przede wszystkim o swojej pasji do mody, sukcesie i rodzinie.
Więcej
ModaNewsroom

Hibou nowa kolekcja wiosna-lato 2019

Mar­ka HIBOU to przede wszyst­kim dobrze skro­jo­ne ubra­nia oraz piża­my, któ­re są nie­zbęd­ną czę­ścią gar­de­ro­by. Uszy­te ręcz­nie w Pol­sce, z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów bez­piecz­nych dla zdro­wia, są esen­cją codzien­nych sty­li­za­cji.  W tym sezo­nie mar­ka kładzie…
Więcej