ModaNewsroom

KENZO X LEVI’S® JESIEŃ 2023 PRZEDSTAWIAJĄ WSPÓLNĄ KOLEKCJĘ KAPSUŁOWĄ

KENZO x Levi’s® łączą siły i prezentują jeansową linię, spajającą ze sobą tradycje oraz innowacje Wschodu i Zachodu. Jest to pierwsza w historii współpraca Nigo w KENZO która łączy dziedzictwo kulturowe parysko-japońskiego domu mody i amerykańskiej firmy odzieżowej. Zaprojektowana we współpracy z Nigo i Levi’s®, denimowa linia dla kobiet i mężczyzn jest przykładem nieustającej wymiany między historycznym japońskim krawiectwem a klasyczną amerykańską odzieżą roboczą, kluczową dla praktyki dyrektora artystycznego KENZO. 

KENZO x Levi's®

Skła­da­ją­ca się z oko­ło dwu­dzie­stu ele­men­tów ubrań i akce­so­riów wyko­na­nych głów­nie z japoń­skie­go deni­mu Kaiha­ra pre­mium, kolek­cja kap­su­ło­wa KENZO x Levi’s® uosa­bia klu­czo­wą dla podej­ścia Nigo funk­cjo­nal­ność real-to-wear. Jako zapa­lo­ny kolek­cjo­ner histo­rycz­nych ubrań, w swo­ich japoń­skich archi­wach pro­jek­tant posia­da pokaź­ną kolek­cję ame­ry­kań­skich jean­sów Levi’s®, w tym ory­gi­nal­ną odzież robo­czą Levi Strauss & Co. stwo­rzo­ną dla kow­bo­jów i gór­ni­ków. Jego pasja do deni­mu i miej­sca jakie zaj­mu­je w histo­rii mody znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w spu­ściź­nie Ken­zo Taka­dy. Zain­te­re­so­wa­nie Taka­dy uni­wer­sal­no­ścią i demo­kra­tycz­nym duchem deni­mu zain­spi­ro­wa­ło go do wpro­wa­dze­nia linii KENZO JEANS w 1986 roku. Razem te ele­men­ty two­rzą gar­de­ro­bę opar­tą na roz­mo­wie mię­dzy Ame­ry­ką a japoń­ską kon­struk­cją i war­to­ścia­mi Ken­zo Taka­dy, któ­ra zain­spi­ro­wa­ła połą­cze­nie się tych dwóch marek – KENZO i Levi’s®.

Filo­zo­fia spo­tka­nia Wscho­du i Zacho­du leżą­ca u pod­staw kolek­cji KENZO x Levi­’s® zosta­ła uję­ta w kam­pa­nii nakrę­co­nej w Kio­to. Nigo zapro­sił japoń­skie­go fil­mow­ca Umi Ishi­ha­rę, któ­re­go pra­ce łączą styl doku­men­tal­ny i fabu­lar­ny do uchwy­ce­nia kolek­cji w kino­wych rucho­mych obra­zach nakrę­co­nych w dwóch tra­dy­cyj­nych gór­skich wil­lach san­sou w Kio­to. Loka­li­za­cje te są rów­nież tłem do serii nie­ru­cho­mych obra­zów sfo­to­gra­fo­wa­nych przez foto­gra­fa z Mon­go­lii Wewnętrz­nej Ryu Ika, któ­ry roz­świe­tla kolek­cję za pomo­cą swo­je­go nie­po­wta­rzal­ne­go codzien­ne­go obiek­ty­wu. W kam­pa­nii poja­wia­ją się Abas Abdi­ra­zaq, Hay­ato, Masa­to Eun, Peipei, Sen Ping i Shun.

Kolek­cji KENZO x Levi­’s® – odzież wierzchnia 

Neu­tral­na pod wzglę­dem płci odzież wierzch­nia obej­mu­je: dwie deni­mo­we kurt­ki – pierw­szą z odpi­na­nym koł­nie­rzem ze sztucz­ne­go futra oraz dru­gą z frędz­la­mi w sty­lu kow­boj­skim. Obie inspi­ro­wa­ne są archi­wal­ny­mi model­mi z lat 80-ch z linii KENZO JUNGLE. Kurt­ka Levi­’s® Type II Truc­ker Jac­ket z 1967 roku zosta­ła oży­wio­na w wer­sji z czer­wo­nej saty­ny z haftem w kwia­ty Boke i wester­no­wy­mi deta­la­mi, a tak­że w jean­so­wej w odcie­niu vin­ta­ge-washed – ręcz­nie posta­rzo­na w Japo­nii. W kolek­cji zoba­czy­my rów­nież jean­so­we mary­nar­ki inspi­ro­wa­ne kul­to­wym jean­so­wym smo­kin­giem Bin­ga Cros­by­’e­go a tak­że męską kurt­kę ozdo­bio­ną nadru­kiem trom­pe l’o­eil Sashi­ko oraz dam­ską z kwia­to­wym nadru­kiem KENZO JEANS.

KENZO x Levi's®

Kolek­cji KENZO x Levi­’s® – topy, sukien­ki i dżinsy 

Jean­so­wa neu­tral­na płcio­wo koszu­la, któ­rą zoba­czy­my w kolek­cji, cha­rak­te­ry­zu­je się ście­giem łań­cusz­ko­wym oraz deta­la­mi kie­sze­ni w typie saw­to­oth, nato­miast t‑shirt w kolo­rze czer­wo­nym lub zła­ma­nej bie­li KENZO przy­po­mi­na kla­sycz­ną kie­szeń koszu­li Levi­’s®. Jean­so­we sukien­ki bez ręka­wów zapi­na­ne na guzi­ki, inspi­ro­wa­ne są ele­men­ta­mi Ken­zo Taka­da z lat 80-ch dostęp­ne są w kolo­rze gra­na­to­wym lub z kwia­to­wym nadru­kiem KENZO JEANS. W kolek­cji zoba­czy­my rów­nież ogrod­nicz­ki inspi­ro­wa­ne ory­gi­nal­nym pier­wot­nym mode­lem Levi­’s®, w kolo­rze ciem­ne­go indy­go oraz z nadru­kiem trom­pe l’o­eil Sashi­ko. Kolek­cja zawie­ra neu­tral­ne pod wzglę­dem płci jean­sy Levi­’s® 501® któ­re obej­mu­ją ręcz­nie posta­rza­ną w Japo­nii inter­pre­ta­cję jean­su w odcie­niu vin­ta­ge-washed oraz jean­su w kolo­rze spra­ne­go indy­go ze skó­rza­ny­mi i jean­so­wy­mi szel­ka­mi inspi­ro­wa­ny­mi ory­gi­nal­nym mode­lem 501® z 1933 roku.

Kolek­cji KENZO x Levi­’s® – akcesoria 

Jeśli cho­dzi o akce­so­ria to kolek­cja zawie­ra: jean­so­wy kra­wat, któ­ry sta­no­wi uzu­peł­nie­nie dia­lo­gu toczą­ce­go się mię­dzy odzie­żą robo­czą a odzie­żą bar­dziej wysu­bli­mo­wa­ną. Kolej­nym ele­men­tem jest deni­mo­wy car­dhol­der zdo­bio­ny ście­giem łań­cusz­ko­wy KENZO. W celu pod­kre­śle­nia zesta­wie­nia este­ty­ki Wscho­du i Zacho­du, gra­fi­ka czer­wo­nej wester­no­wej ban­da­ny KENZO inte­gru­je iko­no­gra­fię Levi­’s® z iko­no­gra­fią Maison KENZO.

KENZO x Levi's®

Kolek­cji KENZO x Levi­’s® – detale 

Ele­men­ty kolek­cji kap­su­ło­wej KENZO x Levi­’s® mają podwój­ny bran­ding łączą­cy kla­sycz­ny logo­typ Levi Strauss & Co. “two hor­se pull” z logo KENZO. Meta­lo­we guzi­ki Levi­’s® są wytło­czo­ne emble­ma­tycz­nym kwia­tem Boke KENZO, a tyl­ne kie­sze­nie mają kul­to­we łuko­wa­te szwy Levi­’s®. Hafto­wa­ne logo KENZO poja­wia się rów­nież nad kie­sze­nia­mi jako nawią­za­nie do naszy­wek z imie­niem umiesz­cza­nych na uni­for­mach przez pra­cow­ni­ków fabryk na począt­ku XX wie­ku. Ubra­nia z kolek­cji są ozdo­bio­ne dwo­ma moty­wa­mi: nadru­kiem Sashi­ko imi­tu­ją­cym tra­dy­cyj­ną japoń­ską tech­ni­kę szy­cia oraz archi­wal­nym kwia­to­wym nadru­kiem z linii KENZO JEANS.

KENZO x Levi's® KENZO x Levi's® KENZO x Levi's® KENZO x Levi's®

Kolek­cji kap­su­ło­wa KENZO x Levi’s® dostęp­na będzie od 4 paź­dzier­ni­ka 2023 roku w buti­kach KENZO na całym świe­cie oraz na stro­nach KENZO.com i Levi.com.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy