Moda

Kultowe buty Dr. Martens! Pop Up Store w warszawskiej Elektrowni Powiśle.

Z początkiem grudnia Dr. Martens otworzył Pop Up Store w warszawskiej Elektrowni Powiśle. To kolejna lokalizacja po Gdańsku, Krakowie i Łodzi, gdzie pojawia się tymczasowy butik marki, w którym prezentowana jest m.in. najnowsza zimowa kolekcja Dr. Martens. W wybrane dni w specjalnej strefie można skorzystać z bezpłatnych atrakcji – odświeżania i pielęgnacji butów, personalizacji Docsów, a także obejrzeć live painting w wykonaniu Lisa Kuli.

Pop Up Store w warszawskiej Elektrowni Powiśle.

Pop Up Sto­re w war­szaw­skiej Elek­trow­ni Powiśle.

Kul­to­we buty Dr. Mar­tens to sym­bol odważnego podejścia do życia. Mar­ka uwiel­bia­na jest przez indywidualistów, którzy odrzu­ca­ją kom­pro­mi­sy, lubią wyra­zi­sty styl i w ten sposób wyrażają sie­bie. Ponad sześć dekad od powsta­nia pierw­szej pary butów, Dr. Mar­tens nie­ustan­nie inspi­ru­je kolej­ne pokolenia.

Dr. Martens WinterWair

Otwar­cie Dr. Mar­tens Pop Up Sto­re w War­sza­wie to oka­zja do zapo­zna­nia się z mode­la­mi z naj­now­szej zimo­wej kolek­cji mar­ki. W ofer­cie są Docsy, które łączą wygo­dę z odpornością na peł­ne wyzwań zimo­we warun­ki. Ocie­pla­na wyściółka Warm­Wa­ir, oddychająca wodo­od­por­na mem­bra­na Dry­Wa­ir i amor­ty­zo­wa­na wkład­ka SoftWa­ir gwa­ran­tu­ją pełen kom­fort przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla mar­ki ory­gi­nal­ne­go sty­lu. Pewność na chod­ni­ku dodat­ko­wo zapew­nia antypoślizgowy bieżnik Gri­pWa­ir. Dzięki tym funk­cjo­nal­nym rozwiązaniom można sięgnąć po ulu­bio­ne mode­le o każdej porze roku.

Zadbaj o swoje ulubione Docsy

We wtor­ki w godzi­nach 14:00 – 20:00 każdy może sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nej usłu­gi pielęgnacji butów, dzięki której Docsy uzy­ska­ją zupeł­nie odświeżony wygląd i zosta­ną przy­go­to­wa­ne na sezon zimo­wy. Dodat­ko­wo spe­cja­li­sta udzie­li porad na temat odpo­wied­nich tech­nik dba­nia o ulu­bio­ne obu­wie, aby mogło służyć jesz­cze dłużej.

Spersonalizuj swoje nowe buty!

Wszyst­kich, którzy cenią sobie nie­po­wta­rzal­ne rozwiązania w modzie zapra­sza­my do stre­fy custo­mi­za­cji butów, która czyn­na będzie w środy między 14:00 a 20:00. To dosko­na­ła oka­zja, aby stwo­rzyć wła­sny pro­jekt kul­to­wych Docsów i tym samym wyra­zić swój indy­wi­du­alizm. Nano­sze­nie wzorów folią trans­fe­ro­wą, ozdo­by z łańcuszków czy biżuteryjne zawiesz­ki – specjaliści od per­so­na­li­za­cji wesprą wszyst­kich gości w wybo­rze naj­cie­kaw­szych kompozycji.

Pop Up Store w warszawskiej Elektrowni Powiśle.

Pop Up Sto­re w war­szaw­skiej Elek­trow­ni Powiśle.

Dr. Mar­tens Pop Up Sto­re znaj­du­je się na pierw­szym piętrze war­szaw­skiej Elek­trow­ni Powiśle i czyn­ny będzie do 14 stycznia.

PS. Wszyst­kie atrak­cje są bezpłatne.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy