Moda

Marka MAKO prezentuje letnią kolekcję Summer 2023

Marka MAKO prezentuje letnią kolekcję Summer 2023, której kolorystyka zainspirowana jest najpiękniejszymi porankami w roku – tymi ciepłymi momentami w których przyroda łapie pierwsze promienie letniego słońca i budzi się do życia – trawy nabierają kolejnych odcieni zieleni, kwitną owoce i otwierają się pąki kwiatów.

buty MAKO

Zie­lo­na, lek­ko zro­szo­na rosą pierw­sza poran­na tra­wa migo­cze odcie­nia­mi szał­wi i sre­bra. Pale­ta jest spo­koj­na i spójna, nie zakłóca jej żaden niepasujący ele­ment. Podob­nie jak w przy­ro­dzie, porządek pozo­sta­je zacho­wa­ny. Do tego zresz­tą przy­zwy­cza­iła nas mar­ka MAKO – do suro­wych form, oszczędnej i nowo­cze­snej gamy barw oraz najwyższej jakości wyko­na­nia. W nowej kolek­cji skórzane dodat­ki – buty i toreb­ki zosta­ły zanu­rzo­ne w trzech kolo­rach pod­sta­wo­wych, kla­sycz­nej czer­ni, bla­dej, szał­wio­wej zie­le­ni oraz w szla­chet­nym, szcze­rym sre­brze. Gwiaz­da­mi tego sezo­nu są mini toreb­ki w sty­lu bagu­et­te, asy­me­trycz­ne waria­cje kla­sycz­nej toreb­ki na ramię oraz nie­zwy­kle dopra­co­wa­na rein­ter­pre­ta­cja słyn­nej dla mar­ki toreb­ki-siat­ki, która w tym sezo­nie wyko­na­na jest także z lase­ro­wo wyci­na­nej skóry. W gąszczu nowości nie znik­ną także best­sel­le­ro­we kla­sy­ki poda­ne w let­niej odsło­nie – uwiel­bia­ne kosze Sor­ren­to, Por­to­fi­no oraz Saint Tro­pez, które wypla­ta­ne są ręcznie z natu­ral­nych liści pal­mo­wych oraz zdo­bio­ne skórą spro­wa­dza­ną z Włoch.

Nowy sezon let­ni mar­ka otwie­ra w wiel­kim sty­lu i z sze­ro­ką ofer­tą butów. Poja­wią się m.in. naj­bar­dziej pożądane tej wio­sny, kla­sycz­ne bale­ri­ny wyko­na­ne z mięciutkiej skóry i skro­jo­ne pra­wie, że na kształt ory­gi­nal­nych point, którym zawdzięczają swo­ją nazwę. Do tego balet­ki wiązane wokół kost­ki, ultra­no­wo­cze­sne mule oraz wie­le mode­li sandałków i szpi­lek na obca­sie. Dobra wiadomość dla tych, którzy śledzą naj­cie­kaw­sze tren­dy z Tik­To­ka – buty od MAKO poja­wią się także w kolo­rze srebrnym!

Swo­je inspi­ra­cje Ania Sękowska prze­my­ca nie tyl­ko w kolek­cji. Od dzi­siaj, wszy­scy, którzy odwie­dzą fla­go­wy butik MAKO przy Moko­tow­skiej 43, będą mogli zerknąć także na fan­ta­zyj­ną witry­nę, którą dla mar­ki wyko­na­ła nie­zwy­kła artyst­ka, foto­graf­ka, autor­ka obiektów i kolaży – Mirel­la von Chru­pek. Wspólne spo­tka­nia, roz­mo­wy o inspi­ra­cjach oraz wyciecz­ki w głąb wyobraźni zaowo­co­wa­ły rein­ter­pre­ta­cją tego, co stoi za kolek­cją – wymo­de­lo­wa­ne ręcznie, wiel­kie tra­wy o orga­nicz­nych kształ­tach i zaskakujący baśniowy ele­ment – zagu­bio­ny srebr­ny bucik i toreb­ka. Można poku­sić się o stwier­dze­nie, że artyst­ka przy­my­ka do nas oko i suge­ru­je, że moda jest przede wszyst­kim podróżowaniem do świata fantazji.

Cre­dits kampanii:
zdjęcia: Borys Synak
model­ka: Dobra­wa Zowi­sło / AS Management
sty­li­za­cje: Oli­via Kijo
Hair & MUA: Kasia Olkowska
Video: Piotr Dębski
Asy­sten­ci foto­gra­fa: Mate­usz Skra­ba, Miko­łaj Chocieszyński Asy­stent Video: Mate­usz Zawieja
Set design: Piotr Piwowar
Reto­uch: Mag­da Baran

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Letni POP-UP MAKO

Mar­kę MAKO ceni­my przede wszyst­kim za ponad­cza­so­wy, mini­ma­li­stycz­ny dizajn i rzemieślnicze podejście do pro­ce­su pro­duk­cji. W nowym sezo­nie, Anna Sękowska, założycielka mar­ki, two­rzy kolek­cję w której główny akcent przy­pa­da na kolor. For­ma i mate­ria­ły są…
Więcej
ModaMust have

MAKO - kolekcja jesień-zima 2019/2020

Nowa kolek­cja MAKO inspi­ro­wa­na jest uli­ca­mi Pary­ża – mięk­kie for­my tore­bek, zadzior­ne bot­ki czy uro­cze mini-kufer­ki to sub­tel­ny flirt mar­ki ze sty­lem retro. W kolek­cji poza ponad­cza­so­wą czer­nią i mod­ną na wybie­gach bie­lą poja­wia się…
Więcej
ModaNewsroom

Top 5 kampanii polskich marek na sezon wiosna/lato 2016

Choć za oknem wciąż bra­ku­je inten­syw­nych barw i zapa­chów budzą­cej się natu­ry, w powie­trzu od jakie­goś cza­su już wiszą gorą­ce uczu­cia wraz nową ener­gią nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Masz ocho­tę poczuć rześ­ki powiew świe­żo­ści i aro­mat wiosny?…
Więcej