ModaNewsroom

CHANCE – nowa kolekcja marki BELLER

ZK CHANCE No 2

Od kil­ku dni zarów­no nwww.beller.pl, jak i w show­ro­omie mar­ki BELLER – Ale­je Ujaz­dow­skie 24/5, dostęp­na jest nowa kolek­cja biżu­te­rii – CHANCE.

Kolek­cja CHANCE utrzy­ma­na zosta­ła w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla mar­ki duchu mini­ma­li­zmu. Ponad­cza­so­wa ele­gan­cja łączy się w niej z nowo­cze­sno­ścią. Biżu­te­ria zachwy­ca for­mą, pre­cy­zją wyko­na­nia, ory­gi­nal­no­ścią i funk­cjo­nal­no­ścią. CHANCE to przede wszyst­kim szan­sa na to, by za każ­dym razem ina­czej uzu­peł­niać sty­li­za­cję tą samą biżu­te­rią. Naszyj­ni­ki moż­na nosić na kil­ka spo­so­bów. Sub­tel­ne łań­cusz­ki, będą­ce bazą kolek­cji, ide­al­nie dopa­so­wu­ją się do cia­ła, two­rząc roz­ma­ite kształ­ty i pobu­dza­jąc wyobraź­nię. Geo­me­trycz­ne ele­men­ty doda­ją biżu­te­rii cha­rak­te­ru i wyra­zi­sto­ści. Wszyst­ko wyko­na­ne zosta­ło ręcz­nie zgod­nie z zasa­da­mi jubi­ler­skie­go rze­mio­sła. Do stwo­rze­nia kolek­cji wyko­rzy­sta­no krusz­ce naj­wyż­szej jako­ści – czter­na­sto­ka­ra­to­we zło­to pró­by 585 i sre­bro pró­by 925.

ZB CHANCE No1 ZN CHANCE No1 ZP CHANCE No2 ZN CHANCE No2

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja biżuterii Beller- Pearl 

Pol­ska, luk­su­so­wa mar­ka biżu­te­rii Bel­ler powra­ca z nową kolek­cją – Pearl, któ­ra ma być syno­ni­mem czy­sto­ści i miło­ści. Inspi­ra­cją przy jej two­rze­niu sta­ły się per­ły – te o róż­nych, nie­re­gu­lar­nych kształ­tach, bar­wach czy pocho­dze­niu. To…
Więcej
ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bran­so­let­ki…
Więcej
ModaNewsroom

DESTINY - nowa kolekcja marki BELLER

Mar­ka BELLER zno­wu zaska­ku­je i pre­zen­tu­je kolej­ną odsło­nę mini­ma­li­zmu, wpro­wa­dza­jąc nowy trend do świa­ta mody. DESTINY to kolek­cja stwo­rzo­na z różo­we­go zło­ta pró­by 585 połą­czo­ne­go z awan­gar­do­wo osa­dzo­ny­mi dia­men­ta­mi (czy­stość VVS, bar­wa D‑F). Ich blask nada­je biżu­te­rii nie­sa­mo­wi­tej lek­ko­ści i ele­gan­cji.…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *