CHANCE – nowa kolekcja marki BELLER

ZK CHANCE No 2

Od kil­ku dni zarów­no nwww.beller.pl, jak i w show­ro­omie mar­ki BELLER – Ale­je Ujaz­dow­skie 24/5, dostęp­na jest nowa kolek­cja biżu­te­rii – CHANCE.

Kolek­cja CHANCE utrzy­ma­na zosta­ła w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla mar­ki duchu mini­ma­li­zmu. Ponad­cza­so­wa ele­gan­cja łączy się w niej z nowo­cze­sno­ścią. Biżu­te­ria zachwy­ca for­mą, pre­cy­zją wyko­na­nia, ory­gi­nal­no­ścią i funk­cjo­nal­no­ścią. CHANCE to przede wszyst­kim szan­sa na to, by za każ­dym razem ina­czej uzu­peł­niać sty­li­za­cję tą samą biżu­te­rią. Naszyj­ni­ki moż­na nosić na kil­ka spo­so­bów. Sub­tel­ne łań­cusz­ki, będą­ce bazą kolek­cji, ide­al­nie dopa­so­wu­ją się do cia­ła, two­rząc roz­ma­ite kształ­ty i pobu­dza­jąc wyobraź­nię. Geo­me­trycz­ne ele­men­ty doda­ją biżu­te­rii cha­rak­te­ru i wyra­zi­sto­ści. Wszyst­ko wyko­na­ne zosta­ło ręcz­nie zgod­nie z zasa­da­mi jubi­ler­skie­go rze­mio­sła. Do stwo­rze­nia kolek­cji wyko­rzy­sta­no krusz­ce naj­wyż­szej jako­ści – czter­na­sto­ka­ra­to­we zło­to pró­by 585 i sre­bro pró­by 925.

ZB CHANCE No1 ZN CHANCE No1 ZP CHANCE No2 ZN CHANCE No2

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy