ModaNewsroom

ZOFIA CHYLAK – nowa kampania torebek

chylak-dogs-2016-press-01 chylak-dogs-2016-press-02 chylak-dogs-2016-press-03 chylak-dogs-2016-press-04 chylak-dogs-2016-press-05 chylak-dogs-2016-press-07 chylak-dogs-2016-press-08 chylak-dogs-2016-press-09 chylak-dogs-2016-press-10 chylak-dogs-2016-press-11 chylak-dogs-2016-press-12 chylak-dogs-2016-press-13 chylak-dogs-2016-press-14 chylak-dogs-2016-press-15

Zdję­cia: Bła­żej Żuław­ski / I Like Pho­to
Pro­duk­cja: Ela Przy­go­da / Dispo­si­tion
Set Design: Anna Szczę­sny / Wita­lis

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
Więcej
ModaZOOM ON

Zoom on: BOYY

Pro­jek­tan­ci Jes­se Dor­sey (Kana­dyj­czyk) i Wan­na­si­ri Kong­man spo­tka­li się w 2004 roku w Nowym Jor­ku, by dwa lata póź­niej zało­żyć mar­kę BOYY – uoso­bie­nie świe­żej, zupeł­nie nowej inter­pre­ta­cji luk­su­su w dobie ‘it bag’, two­rząc niszę, któ­ra…
Więcej