ModaNewsroom

Top 5 kampanii polskich marek na sezon wiosna/lato 2016

Choć za oknem wciąż bra­ku­je inten­syw­nych barw i zapa­chów budzą­cej się natu­ry, w powie­trzu od jakie­goś cza­su już wiszą gorą­ce uczu­cia wraz nową ener­gią nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Masz ocho­tę poczuć rześ­ki powiew świe­żo­ści i aro­mat wio­sny? Wybierz się na wyciecz­kę po naj­lep­szych kam­pa­niach modo­wych pol­skich marek!

kampania-mako-wiosna-lato-2016-fot-agnieszka-kulesza-i-lukasz-pik (1)

kampania-mako-wiosna-lato-2016-fot-agnieszka-kulesza-i-lukasz-pik (2)kampania-mako-wiosna-lato-2016-fot-agnieszka-kulesza-i-lukasz-pik (3)kampania-mako-wiosna-lato-2016-fot-agnieszka-kulesza-i-lukasz-pik (5)kampania-mako-wiosna-lato-2016-fot-agnieszka-kulesza-i-lukasz-pik (6)

MAKO, fot. Agniesz­ka Kule­sza i Łukasz Pik

Kobie­ta według MAKO w sezo­nie wio­sna – lato 2016 jest wyra­zi­sta i zadzior­na. Wybie­ra kla­sycz­ne i ponad­cza­so­we faso­ny, któ­re wyko­na­ne są z tka­nin wyso­kiej jako­ści. Każ­dy look uzbro­jo­ny jest w nie­wiel­kie, lecz eks­pre­syj­ne i moc­ne akcen­ty w posta­ci frędz­li, prze­tarć, czy też kon­tra­sto­wych dese­ni. W kam­pa­nii domi­nu­je czerń z ele­men­ta­mi bie­li, beży i jasnych brą­zów. Pro­jek­ty MAKO, zain­spi­ro­wa­ne sty­lem non­sza­lanc­kich Fran­cu­zek, w obiek­ty­wie uchwy­ci­li Agniesz­ka Kule­sza i Łukasz Pik, zwa­ni „duetem nie do poko­na­nia”. Zapre­zen­to­wa­ła je Kari­na Tara­no­wicz z agen­cji Rebel­mo­dels.

kampania-solar-wiosna-lato-2016-fot-adam-plucinski kampania-solar-wiosna-lato-2016-fot-adam-plucinski (12) kampania-solar-wiosna-lato-2016-fot-adam-plucinski (10)kampania-solar-wiosna-lato-2016-fot-adam-plucinski (8)kampania-solar-wiosna-lato-2016-fot-adam-plucinski (3)

SOLAR, fot. Adam Plu­ciń­ski

Mar­ka SOLAR – jak zawsze – posta­wi­ła na modę w naj­lep­szym wyda­niu. Nie prze­bie­ra­jąc w środ­kach zapro­po­no­wa­ła na nad­cho­dzą­cy sezon bar­dzo kobie­ce kro­je, któ­re w kam­pa­nii wyeks­po­no­wa­ła Ane­ta Pająk z agen­cji Man­go Models. Aran­ża­cja towa­rzy­szą­ca sesji pod wodzą foto­gra­fa Ada­ma Plu­ciń­skie­go przy­ję­ła nie­zwy­kle natu­ral­ną i pro­stą for­mę, co pod­kre­śli­ło deli­kat­ność oraz doj­rza­łość – nad­rzęd­ne cechy cha­rak­te­ry­zu­ją­ce wio­sen­ne i let­nie pro­po­zy­cje od mar­ki SOLAR. Więk­szość z nich sta­no­wią dwu­to­no­we, dość jasne zesta­wie­nia. Poja­wia się wśród nich zła­ma­na biel, sza­rość prze­cho­dzą­ca w odcień deli­kat­ne­go błę­ki­tu, a tak­że gra­ficz­ny gra­nat i nuta limon­ki. Głów­ne fak­tu­ry to popu­lar­ny w ostat­nim cza­sie prą­żek, ażur oraz gład­ki układ włó­kien.

kampania-kas-kryst-wiosna-lato-2016-fot-mat-prasowe (11) kampania-kas-kryst-wiosna-lato-2016-fot-mat-prasowe (10) kampania-kas-kryst-wiosna-lato-2016-fot-mat-prasowe (8)kampania-kas-kryst-wiosna-lato-2016-fot-mat-prasowe (1)

KAS KRYST, fot. Daniel Jaro­szek

Zda­niem redak­cji VERS-24 kam­pa­nia mar­ki KAS KRYST sfo­to­gra­fo­wa­na przez Danie­la Jarosz­ka jest tego­rocz­ną pereł­ką. Zarów­no pro­jek­ty, jak i pomysł na sesję w hote­lo­wym poko­ju wyda­ją się być praw­dzi­wym strza­łem w dzie­siąt­kę. Wizu­ali­za­cje są w cało­ści mono­chro­ma­tycz­ne, w odcie­niach czer­wo­ne­go wina. Przed­sta­wia­ją pro­jek­ty zarów­no w spo­sób zmy­sło­wy, jak i – co cie­ka­we – nie­co nie­po­ko­ją­cy, dzię­ki cze­mu łamią kon­we­nan­se i zamie­nia­ją dziw­ne, w pożą­da­ne. Przy­glą­da­jąc się im z bli­ska, uwa­gę – poza pikant­ną aurą – przy­ku­wa­ją w szcze­gól­no­ści tiu­lo­we i cza­ru­ją­ce poły­skiem sukien­ki, a tak­że pudeł­ko­we płasz­cze.

bizuu-wiosna-lato-2016-kampania-fot-mat-prasowe bizuu-wiosna-lato-2016-kampania-fot-mat-prasowe (9) bizuu-wiosna-lato-2016-kampania-fot-mat-prasowe (5)bizuu-wiosna-lato-2016-kampania-fot-mat-prasowe (1)

BIZUU, fot. Łukasz Puko­wiec

W przy­pad­ku kam­pa­nii BIZUU nie spo­sób jest nie zacząć od pod­kre­śle­nia dużej daw­ki opty­mi­zmu, któ­rą wyróż­nia­ją się pro­jek­ty sfo­to­gra­fo­wa­ne przez Łuka­sza Pukow­ca. Tego­rocz­na ofer­ta bran­du przy­nio­sła ze sobą przede wszyst­kim bar­dzo dziew­czę­ce, roman­tycz­ne kon­cep­cje. Spa­lo­ne słoń­cem bar­wy i wypło­wia­łe odcie­nie zago­ści­ły na dobre w look book’u mar­ki. Jed­no­znacz­nym kró­lem cukier­ko­wych akcen­tów został pudro­wy róż. Dosko­na­le został skom­po­no­wa­ny z czy­stą bie­lą, czy har­mo­nij­ną pista­cją. Słod­ko­ści nie­co prze­ła­mu­je soczy­sty poma­rańcz, repre­zen­tan­ci bar­wy nie­bie­skiej – gra­nat, soda­lit i tur­kus, a tak­że szczyp­ta meta­licz­ne­go, srebr­no – zło­te­go bla­sku. Choć wszyst­kie kre­acje przed­sta­wio­ne w mini­ma­li­stycz­nej sce­no­gra­fii sta­no­wią maj­stersz­tyk kra­wiec­ki, to wła­śnie kolor odgry­wa głów­ną rolę. Jak sta­no­wi infor­ma­cja pra­so­wa: „Moty­wem prze­wod­nim kolek­cji jest kolor i jego sym­bo­li­ka. Wśród wie­lu żywych barw, takich jak zie­leń – sym­bol życia i har­mo­nii, róż przy­wo­dzą­cy na myśl kobie­cość, sub­tel­ność i wdzięk, nie­bie­ski – ozna­ka spo­ko­ju i pew­no­ści sie­bie oraz poma­rańcz rado­śnie świad­czą­cy o wie­rze we wła­sne moż­li­wo­ści, kró­lu­je biel jako kolor czy­sty i nie­win­ny.”

nowa-kolekcja-god-save-queens-fot-kimberley-gordon (26) IMG_8236 IMG_8004IMG_8590 IMG_8621 nowa-kolekcja-god-save-queens-fot-kimberley-gordon (20)

God Save Queens, fot. Kim­ber­ley Gor­don

Kolej­ną z kam­pa­nii, któ­ra zro­bi­ła na naszej redak­cji pio­ru­nu­ją­ce wra­że­nie jest kam­pa­nia bie­li­zny bran­du GSQ zaty­tu­ło­wa­na “Welco­me to exi­le”. Jest wypeł­nio­na po brze­gi ero­ty­zmem i bez­wstyd­no­ścią, lecz w zupeł­nie kur­tu­azyj­nym wyda­niu za spra­wą budu­aro­wej sce­no­gra­fii. Do odbior­cy kam­pa­nia prze­ma­wia przede wszyst­kim swo­ją teatral­no­ścią – model­ki przy­odzia­ne w kokie­te­ryj­ne body i koron­ko­we kom­ple­ty z moc­nym maki­ja­żem w sty­lu lat 20. i 30. XX w. kuszą swo­im votum sepa­ran­tum wobec wszech­obec­nie obo­wią­zu­ją­cych reguł.

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroomPolecane

Moda spotyka sztukę - 54x54 wystawa prac SOLAR i UAP

Moda i sztu­ka nie­ro­ze­rwal­nie są ze sobą połą­czo­ne. I tym razem, pol­ska mar­ka Solar i Uni­wer­sy­tet Arty­stycz­ny w Pozna­niu połą­czy­li siły, cze­go efek­tem jest wyjąt­ko­wa wysta­wa 54x54, otwar­ta od 29 lute­go w cen­trum han­dlo­wym Gale­ria…
Więcej
ModaMust have

MAKO - kolekcja jesień-zima 2019/2020

Nowa kolek­cja MAKO inspi­ro­wa­na jest uli­ca­mi Pary­ża – mięk­kie for­my tore­bek, zadzior­ne bot­ki czy uro­cze mini-kufer­ki to sub­tel­ny flirt mar­ki ze sty­lem retro. W kolek­cji poza ponad­cza­so­wą czer­nią i mod­ną na wybie­gach bie­lą poja­wia się…
Więcej
Exclusive

Tylko u nas - rozmowa z projektantką Kas Kryst

Kas Kryst to pro­jek­tant­ka, któ­ra sztur­mem pod­bi­ja pol­ski rynek mody. Na jej spek­ta­ku­lar­ne kam­pa­nie, reali­zo­wa­ne we współ­pra­cy z Danie­lem Jarosz­kiem, cze­ka co sezon cała bran­ża. Kie­dyś zna­na z pro­jek­to­wa­nia głów­nie czar­nych ubrań, dziś zaska­ku­je coraz bar­dziej ory­gi­nal­ny­mi pro­jek­ta­mi. W spe­cjal­nym wywia­dzie dla Vers-24 opo­wie­dzia­ła o swo­jej pra­cy, inspi­ra­cjach i pol­skiej modzie.
Więcej