ModaNewsroom

ŚWIAT SZALONYCH MOŻLIWOŚCI Z TK MAXX

 

ŚWIAT SZALONYCH MOŻLIWOŚCI Z TK MAXX

Hasło kam­pa­nii cele­bru­je rów­nież dresz­czyk emo­cji zwią­za­ny z odkry­wa­niem cze­ka­ją­cych w TK Maxx skar­bów, któ­rych odna­le­zie­nie może prze­mie­nić się w eks­cy­tu­ją­cą przy­go­dę o nie­spo­dzie­wa­nym zakoń­cze­niu. Od podró­żo­wa­nia sto­pem z desi­gner­ską tor­bą week­en­do­wą w ręce, po smacz­ne spa­nie na dmu­cha­nym mate­ra­cu, dry­fu­ją­cym po oce­anie. Wła­śnie takie zabaw­ne i jed­no­cze­śnie teo­re­tycz­nie moż­li­we histo­rie mogą oka­zać się efek­tem wizy­ty w skle­pach TK Maxx, gdzie zna­ne mar­ki spo­ty­ka­ją się z niski­mi cena­mi, odkry­wa­jąc przed klien­ta­mi SZALONE MOŻLIWOŚCI.

ŚWIAT SZALONYCH MOŻLIWOŚCI Z TK MAXX

Komen­tu­jąc nową kam­pa­nię TK Maxx, Debo­rah Dolce, Gro­up Brand and Mar­ke­ting Direc­tor, w TK Maxx powie­dzia­ła: “W cza­sach, gdy poziom prze­wi­dy­wal­no­ści zaku­pów jest wyso­ki, TK Maxx ofe­ru­je coś zupeł­nie prze­ciw­ne­go: zaska­ku­ją­ce i nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści. Zda­je­my sobie spra­wę, że dresz­czyk emo­cji i ele­ment nie­prze­wi­dy­wal­no­ści są tym, co spra­wia, że nasi klien­ci chęt­nie do nas wra­ca­ją. Naj­now­sza kam­pa­nia odda­je ten nastrój w nie­zwy­kle zabaw­ny spo­sób.”

TK MAXX_szalone możliwości 3

Zdjęcia/tekst – mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
Więcej
ModaNewsroom

Wejdź do świata SZALONYCH MOŻLIWOŚCI z nową kampanią marki TK Maxx

 “Dla­cze­go war­to robić zaku­py w TK Maxx?” Na to pyta­nie znaj­dzie­my odpo­wiedź w naj­now­szej, nie­co prze­wrot­nej odsło­nie kam­pa­ni wize­run­ko­wej “Sza­lo­ne Moż­li­wo­ści”, któ­ra cele­bru­je naj­lep­sze cechy robie­nia zaku­pów, cha­rak­te­ry­stycz­ne dla sie­ci skle­pów TK Maxx. Eklek­tycz­na, utrzy­ma­na…
Więcej