ŚWIAT SZALONYCH MOŻLIWOŚCI Z TK MAXX

Już 23 marca 2016 r. startuje najnowsza, wiosenno-lenia kampania marki TK Maxx pod hasłem SZALONE MOŻLIWOŚCI, która zachęca klientów do poszukiwania tego co zaskakujące i nieprzewidywalne w świecie pełnym przewidywalności. SZALONE MOŻLIWOŚCI TK Maxx odkrywają się wówczas, gdy wchodząc do sklepu po konkretny produkt wychodzimy z zupełnie innym, całkowicie nieoczekiwanym i zaskakującym. Można odwiedzić TK Maxx w poszukiwaniu szamponu do włosów, a wyjść z pełnym wyposażeniem nurka. Wystarczy, że na zakupy wybierzemy się z otwartym umysłem.

 

ŚWIAT SZALONYCH MOŻLIWOŚCI Z TK MAXX

Hasło kam­pa­nii cele­bru­je rów­nież dresz­czyk emo­cji zwią­za­ny z odkry­wa­niem cze­ka­ją­cych w TK Maxx skar­bów, któ­rych odna­le­zie­nie może prze­mie­nić się w eks­cy­tu­ją­cą przy­go­dę o nie­spo­dzie­wa­nym zakoń­cze­niu. Od podró­żo­wa­nia sto­pem z desi­gner­ską tor­bą week­en­do­wą w ręce, po smacz­ne spa­nie na dmu­cha­nym mate­ra­cu, dry­fu­ją­cym po oce­anie. Wła­śnie takie zabaw­ne i jed­no­cze­śnie teo­re­tycz­nie moż­li­we histo­rie mogą oka­zać się efek­tem wizy­ty w skle­pach TK Maxx, gdzie zna­ne mar­ki spo­ty­ka­ją się z niski­mi cena­mi, odkry­wa­jąc przed klien­ta­mi SZALONE MOŻLIWOŚCI.

ŚWIAT SZALONYCH MOŻLIWOŚCI Z TK MAXX

Komen­tu­jąc nową kam­pa­nię TK Maxx, Debo­rah Dolce, Gro­up Brand and Mar­ke­ting Direc­tor, w TK Maxx powie­dzia­ła: “W cza­sach, gdy poziom prze­wi­dy­wal­no­ści zaku­pów jest wyso­ki, TK Maxx ofe­ru­je coś zupeł­nie prze­ciw­ne­go: zaska­ku­ją­ce i nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści. Zda­je­my sobie spra­wę, że dresz­czyk emo­cji i ele­ment nie­prze­wi­dy­wal­no­ści są tym, co spra­wia, że nasi klien­ci chęt­nie do nas wra­ca­ją. Naj­now­sza kam­pa­nia odda­je ten nastrój w nie­zwy­kle zabaw­ny spo­sób.”

TK MAXX_szalone możliwości 3

Zdjęcia/tekst – mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy