Prezentacja nowej kolekcji H&M Conscious Exclusive 2016

05m

W dniu dzi­siej­szym odby­ła się pre­zen­ta­cja nowej kolek­cji H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve 2016 w war­szaw­skim show­ro­omie mar­ki. Poni­żej przed­sta­wia­my Wam krót­ką rela­cję z wyda­rze­nia. Kolek­cja tra­fi do sprze­da­ży 7 kwiet­nia 2016. My już nie może­my się docze­kać, a Wy?

02m 08m 01m 04m 06m 03m 07mBez nazwy-1 Bez nazwy-2
Komentarze

komen­ta­rzy