ModaNewsroom

Zrównoważona moda w nowym konkursie dla młodych projektantów

720x600_designcontest_skiss

Kap­pAhl pra­gnie two­rzyć wyso­kiej jako­ści odzież, wypro­du­ko­wa­ną z posza­no­wa­niem ludzi i śro­do­wi­ska. Kap­pAhl Susta­ina­ble Design Con­test to kon­kurs dla stu­den­tów kie­run­ków modo­wych i zwią­za­nych z tek­sty­lia­mi, któ­rzy pra­gną wziąć udział w two­rze­niu przy­szło­ścio­wych roz­wią­zań w zakre­sie zrów­no­wa­żo­ne­go desi­gnu.

– Kap­pAhl sta­ra się roz­wi­jać meto­dy pra­cy sprzy­ja­ją­ce zrów­no­wa­żo­ne­mu desi­gno­wi i zrów­no­wa­żo­nej pro­duk­cji – mówi głów­ny pro­jek­tant Kap­pAhl Paul Laing, wyja­śnia­jąc, jak naro­dził się pomysł kon­kur­su.

W 80 pro­cen­tach już przy sto­le kre­ślar­skim wia­do­mo jak dany pro­dukt będzie oddzia­ły­wał na śro­do­wi­sko. Zrów­no­wa­żo­ny design ma zatem ogrom­ny poten­cjał i pozo­sta­wia duże pole dla eks­pe­ry­men­tów i kre­atyw­nych pomy­słów.

Kap­pAhl pra­gnie wyko­rzy­stać te moż­li­wo­ści, dla­te­go ogła­sza kon­kurs Kap­pAhl Susta­ina­ble Design Con­test prze­zna­czo­ny dla stu­den­tów kie­run­ków modo­wych i zwią­za­nych z tek­sty­lia­mi w Szwe­cji, Fin­lan­dii, Nor­we­gii i Pol­sce.

W jury kon­kur­su zasią­dzie głów­ny pro­jek­tant Kap­pAhl Paul Laing, a dołą­czą do nie­go: słyn­na w świe­cie mody Emi­lia de Poret, Kate Gold­swor­thy – dok­tor pra­cu­ją­ca przy pro­jek­cie Texti­les Envi­ron­ment Design (TED) w Lon­dy­nie, pro­jek­tant­ka Kap­pAhl Karin Ver­do­es oraz Eva Kind­gren de Boer – kie­row­nik ds. zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w dzia­le pro­duk­cji Kap­pAhl.

Kon­kurs Kap­pAhl Susta­ina­ble Design Con­test trwa od 25 stycz­nia do 17 mar­ca 2016r. Zwy­cięz­ca kon­kur­su będzie mógł zre­ali­zo­wać swój pomysł we współ­pra­cy z pro­jek­tan­ta­mi Kap­pAhl, jak rów­nież uda się w podróż zwią­za­ną z tema­ty­ką zrów­no­wa­żo­nej pro­duk­cji do jed­ne­go z kra­jów, w któ­rych Kap­pAhl szy­je odzież.

Wię­cej infor­ma­cji na temat kon­kur­su Kap­pAhl Susta­ina­ble Design Con­test znaj­du­je się na stro­nie www.kappahl.com/designcontest.

 Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *