ModaNewsroom

#ViceVersa: kobiece piękno według Liu Jo

LIUJO_PREC_SS16_S35_080_sub2a_B

Mar­ka Liu Jo roz­po­czy­na kam­pa­nię na sezon SS16: przy­jaźń dwóch mię­dzy­na­ro­do­wych ikon pięk­na, Kar­lie Kloss i Jour­dan Dunn, poka­zu­je nie­zli­czo­ne obli­cza kobie­co­ści.

Liu Jo na sezon SS16 wpro­wa­dza #Vice­Ver­sa: kam­pa­nię wize­run­ko­wą, któ­ra sta­no­wi roz­wi­nię­cie komu­ni­ka­cji bran­du. #Vice­Ver­sa to nie tyl­ko nazwa kon­cep­tu na nowy sezon, to tak­że szy­te na mia­rę pięk­ne dopa­so­wa­ne stro­je i przede wszyst­kim, wyróż­nia­ją­ca się kobie­cość Liu Jo. To histo­ria, któ­rej boha­ter­ką może być każ­da kobie­ta, jej styl dopa­so­wa­ny do każ­dej oka­zji i w naj­lep­szym moż­li­wym wyda­niu.

Praw­dzi­wa, kobie­ca przy­jaź­ni jak ta pomię­dzy Kar­lie Kloss i Jour­dan Dunn oraz widocz­ne pod­czas sesji emo­cje poka­za­ły, że nie ma dwóch tych samych spo­so­bów doświad­cza­nia jed­nej sukien­ki i dwóch tych samych uczuć. Chwi­la jest jed­na, ale jej dozna­nie jest indy­wi­du­al­ne i nie­po­wta­rzal­ne. #Vice­Ver­sa to tak­że prze­sła­nie, któ­re pozo­sta­je w zgo­dzie z duchem mar­ki: Liu Jo daje każ­dej kobie­cie moż­li­wość poczu­cia się wyjąt­ko­wo i cza­ru­ją­co. Kolek­cje Liu Jo są uni­wer­sal­ne, dosto­so­wa­ne do kobie­cych potrzeb i zapro­jek­to­wa­ne tak, aby każ­da kobie­ta czu­ła się pięk­na, pew­na sie­bie i sek­sow­na, pozo­sta­jąc sobą.

 LIUJO_PREC_SS16_S11_sub3a_076_C

Aby pod­kre­ślić prze­sła­nie kam­pa­nii, stwo­rzo­nej przez austra­lij­skie­go foto­gra­fa Chri­sa Colls’a, Liu Jo wybra­ło dwie cał­kiem róż­ne, pięk­ne i cza­ru­ją­ce gwiaz­dy. Kar­lie Kloss i Jour­dan Dunn to iko­ny sty­lu, któ­re są rów­nież jed­ny­mi z naj­bar­dziej zna­nych mode­lek na świe­cie.

Kam­pa­nia #Vice­Ver­sa jest bez­po­śred­nia i czy­tel­na. Naj­więk­szy nacisk został poło­żo­ny na kolek­cje i wyra­zi­stą siłę obu mode­lek. Zdję­cia uzu­peł­nia­jąc się wza­jem­nie – łącząc i mie­sza­jąc pozy, pro­duk­ty, kolo­ry i mono­chro­ma­tyzm – two­rzą har­mo­nij­ną całość.

LIUJO_PREC_SS16_S36_040_sub1a_A

Kam­pa­nie wize­run­ko­we kolek­cji Liu Jo Jeans i Denim wpi­su­ją się natu­ral­nie w kon­cept #Vice­Ver­sa jako waria­cje na jego temat i pre­zen­tu­ją bar­dziej casu­alo­wy cha­rak­ter mar­ki. Mini­ma­li­stycz­ne, czar­no-bia­łe zdję­cia z udzia­łem Kar­lie w peł­ni odda­ją cha­rak­ter linii Denim, z kolei Jour­dan sta­no­wi inspi­ra­cję cza­ru­ją­cej linii Liu Jo Jeans.

Mainline_LiuJo_SS16_S13_sub1a_096
Mainline_LiuJo_SS16_S14_sub2b_033
Mainline_LiuJo_SS16_S34_026_sub3b
Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *