ModaNewsroom

Charlotte Rouge – wiosenna kolekcja bielizny i swetrów

Spring 2016 Charlotte Rouge 25 Spring 2016 Charlotte Rouge 05 Spring 2016 Charlotte Rouge 06 Spring 2016 Charlotte Rouge 07 Spring 2016 Charlotte Rouge 08 Spring 2016 Charlotte Rouge 09 Spring 2016 Charlotte Rouge 28 Spring 2016 Charlotte Rouge 27 Spring 2016 Charlotte Rouge 20 Spring 2016 Charlotte Rouge 12 Spring 2016 Charlotte Rouge 10

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Charlotte Rouge otwiera kobiety na miłość

Nie­zwy­kły, poru­sza­ją­cy, natu­ral­ny, po pro­stu pięk­ny, a przede wszyst­kim na wskroś praw­dzi­wy… taki jest naj­now­szy film o wymow­nym tytu­le „Let the love in”, pro­mu­ją­cy mar­kę Nata­lii Kon­trak­te­wicz, zało­ży­ciel­ki Char­lot­te Rouge i autor­ki jed­nej z najbardziej…
Więcej
ModaNewsroom

Zajrzyjcie do Lookbooka NAKED BRUCE!

  Naj­now­szy Look­bo­ok NAKED BRUCE w peł­ni uka­zu­je ducha litew­skiej mar­ki. Nowo­cze­sność i przy­szłość to hasła, któ­re naj­le­piej odda­ją jej este­ty­kę. Kolek­cja moder­ni­stycz­na jest wyko­na­na z cer­ty­fi­ko­wa­nych tka­nin. W linii prze­wa­ża­ją kolo­ry ide­al­ne na sezon…
Więcej
ModaNewsroom

Lookbook tygodnia: Kristina Kruopenyte SS 2016

Kri­sti­na Kru­opie­ny­te jest jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych litew­skich pro­jek­tan­tek mody. Two­rzy nowo­cze­sną modę miej­ską, skie­ro­wa­ną do ludzi żyją­cych na peł­nych obro­tach w glo­bal­nych metro­po­liach. Mar­ka KK łączy naj­wyż­szą jakość, luk­su­so­we mate­ria­ły i kon­struk­cje wyko­ny­wa­ne przy pomo­cy nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. War­to przyj­rzeć się bli­żej pro­jek­tom Kri­sti­ny Kru­opie­ny­te, poni­żej pre­zen­tu­je­my Wam naj­now­szy look­bo­ok projektantki!
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *