Styl życiaVers24 Bloguje

5 powodów dla których, warto sięgnąć po książkę

Kto czyta książki, żyje podwójnie”, mawiał laureat literackiej nagrody Nobla – Umberto Eco. Ciężko się z nim nie zgodzić. Kontakt z dobrą lekturą, tak samo jak ze sztuką czy szeroko pojętą kulturą jest w stanie zagwarantować nam jednak nie tylko „podwójne życie”. Oprócz tego jest to doskonała możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności pięknego wypowiadania się. Ba! Dzięki lekturze możemy wręcz stawać się lepszymi ludźmi. Powodów do czytania jest więc wiele. My pokażemy Wam te, dzięki którym na pewno zachęcimy Was do czytania, a dzień spędzony bez lektury, stanie się dla Was dniem straconym.

Dlaczego warto czytać, po co czytamy, zalety czytanie książek, powody dla których, sięgamy po książkę, co daje czytanie, czytanie rozwija, jak rozwijać się poprzez czytanie

 

  1. Roz­wi­niesz swo­ją kre­atyw­ność

Książ­ki nie tyl­ko są dosko­na­łą meto­dą na unik­nię­cie nudy. Dzię­ki lek­tu­rze możesz posze­rzyć swo­ją kre­atyw­ność i twór­cze myśle­nie. Czy­ta­jąc, bez pro­ble­mu roz­wi­niesz swo­ją wyobraź­nie i lepiej zro­zu­miesz ota­cza­ją­cy Cię świat. Pozna­wa­ne przez nas histo­rię, prze­no­si­my bowiem do codzien­no­ści, a następ­nie (nawet pod­świa­do­mie) wyko­rzy­stu­je­my w naszym życiu. Dobrym przy­kła­dem może być tutaj książ­ka „Dzie­ci z Bul­ler­byn” –  każ­de dziec­ko przy jej lek­tu­rze, marzy­ło prze­cież aby bawić się jak jed­no z jej boha­te­rów.

  1.   Popra­wisz swo­ją pamięć

Masz pro­ble­my z pamię­cią? Może wła­śnie dla­te­go, że nie czy­tasz?  Dzię­ki lek­tu­rze jest Ci  łatwiej łączyć ze sobą wyda­rze­nia, przyj­mo­wać nowe infor­ma­cję, a następ­nie je zapa­mię­ty­wać. Dodat­ko­wo dzię­ki książ­kom może­my popra­co­wać nad naszą umie­jęt­no­ścią sku­pia­nia się. Dla­cze­go? Odpo­wiedź jest pro­sta. Zapo­mi­na­my bowiem o tru­dach dnia codzien­ne­go i prze­no­si­my się w świat boha­te­rów ksią­żek.

  1.   Roz­wi­niesz swo­ją empa­tię

Kie­dy śle­dzisz losy boha­te­rów zazwy­czaj masz o ich dzia­ła­niach wyro­bio­ne zda­nie. Nie­za­leż­nie jed­nak od tego czy oce­niasz ich ruchy dobrze czy złe, sta­rasz się zro­zu­mieć ich postę­po­wa­nie. Dla­te­go też książ­ki są dosko­na­łą moż­li­wo­ścią na tre­no­wa­nie swo­ich zdol­no­ści w rozu­mie­niu ludzi. Nie do koń­ca wiesz dla­cze­go Two­ja przy­ja­ciół­ka w danej sytu­acji zacho­wa­ła się wła­śnie w ten spo­sób? Teraz roz­wa­żysz kil­ka moż­li­wo­ści, a nie zamkniesz się w jed­nym rozu­mo­wa­niu.

  1. Kształ­tu­jesz swój cha­rak­ter

Lek­tu­ra ksią­żek może być rów­no­cze­śnie dobrą moż­li­wo­ścią do ana­li­zy i kształ­to­wa­nia swo­je­go cha­rak­te­ru. Dzię­ki czy­ta­niu możesz poznać lepiej samą sie­bie i zasta­no­wić się nad tym jaki czło­wie­kiem jesteś. Widząc róż­ne zacho­wa­nia i cha­rak­te­ry, łatwiej będzie Ci zro­zu­mieć samą sie­bie.

  1. Unik­niesz stre­su

Czy­ta­nie ksią­żek może być rów­nież dobrym odpo­czyn­kiem od ota­cza­ją­cej Cie rze­czy­wi­sto­ści. Dla­te­go też zamiast się­gać po lap­to­pa i włą­czać kolej­ny film zde­cy­duj się na lek­tu­rę. Nie tyl­ko odpocz­nie Twój wzrok, ale rów­nież będziesz mogła uciec od tru­dów dnia codzien­ne­go. Bada­nia poka­zu­ją, że dzię­ki lek­tu­rze Twój stres jest w sta­nie zmniej­szyć się nawet o 70%. Trud­ny dzień, zerwa­nie z chło­pa­kiem czy po pro­stu chwi­lo­wa chan­dra? Już wiesz co robić. 🙂

Jak więc widzisz, czy­ta­nie jest Ci w sta­nie dużo zaofe­ro­wać. Mamy nadzie­ję, że mając tę wie­dzę z jesz­cze więk­szą przy­jem­no­ścią się­gniesz po książ­kę. Nie ma zna­cze­nia czy będzie to lite­ra­tu­ra pięk­na czy kry­mi­nał. Waż­ne, żeby lek­tu­ra spra­wia­ła Ci przy­jem­ność.

Miłe­go czy­ta­nia!

Tekst: Julia Downa­ro­wicz
Zdję­cia: Vers-24

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy