Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

Na Instagrama wchodzimy kilkanaście razy dziennie. Zapewne, kiedy budzisz się rano  pierwszą rzeczą, którą robisz to sprawdzenie swojego telefonu. Przed wstaniem z łóżka zdążysz zapoznać się ze wszystkimi zdjęciami opublikowanymi przez ludzi, których obserwujesz. A jeszcze przed śniadaniem zaczniesz „follować” nową osobę. 

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

Nie trud­no zauwa­żyć, że social media sta­ły się nie­od­łącz­ną czę­ścią nasze­go życia. Może­my powie­dzieć, że dzi­siaj nie wyobra­ża­my sobie bez nich rze­czy­wi­sto­ści. War­to zda­wać sobie spra­wę, że możesz wyko­rzy­sty­wać je do budo­wa­nia swo­jej mar­ki, zara­bia­nia pie­nię­dzy i kre­owa­nia swo­je­go wize­run­ku. Jak jed­nak korzy­stać z nich tak, aby uda­ło nam się uzy­skać tysią­ce fol­lo­wer­sów, kil­ka­set laj­ków pod posta­mi, czy też dużą oglą­dal­ność udo­stęp­nia­nych przez sie­bie Insta­gram Sto­ries? Jak spra­wić, aby to wła­śnie two­je kon­to przy­cią­gnę­ło dużą ilość obserwatorów? 

Spe­cjal­nie dla naszych czy­tel­ni­czek przy­go­to­wa­li­śmy parę rad, dzię­ki któ­rym uda Ci się zwięk­szyć swo­je zasię­gi i osią­gnąć suk­ces w social mediach.

  • Bądź konsekwentna

Przy two­rze­niu swo­je­go kon­ta musisz zadbać o wie­le rze­czy. Jed­nak naj­waż­niej­szą kwe­stią, z któ­rą powin­naś się zmie­rzyć jest prze­my­śle­nie tego, czym chcesz się dzie­lić ze swo­imi obser­wa­to­ra­mi. Dzię­ki wcze­śniej­szej ana­li­zie tema­tów uda Ci się utrzy­mać tzw. porzą­dek na swo­im pro­fi­lu. Pamię­taj jed­nak, żeby nie wkra­dła się do nie­go nuda. Kie­dy wiec chcesz naj­czę­ściej wrzu­cać zdję­cia zwią­za­ne z tema­ty­ką modo­wą pamię­taj o tym, że może cza­sa­mi war­to prze­ła­mać je  inspi­ra­cja­mi czy uję­cia­mi z Two­ich ulu­bio­nych wnętrz.  

  • Korzystaj z nowych funkcji

War­to, żeby Twoi „fol­lo­wer­si” wie­dzie­li, że nie sto­isz w miej­scu. Dla­te­go powin­naś poka­zać, że dobrze orien­tu­jesz się w naj­now­szych funk­cjach Insta­gra­ma. War­to więc wrzu­cać parę zdjęć w jed­nym poście ( nowa opcja albu­mu) czy doda­wać cie­ka­we Insta­gram Sto­ries. Dzię­ki temu uda Ci się przy­cią­gnąć do sie­bie kolej­nych obser­wa­to­rów i zatrzy­mać przy sobie obecnych.

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

  • Publikuj w odpowiednich godzinach

Tak samo waż­ne jak to co wrzu­casz jest to, o któ­rej godzi­nie to robisz. Zależ­nie od tego do jakie­go tar­ge­tu ( gru­py doce­lo­wej) chcesz dotrzeć powin­naś zorien­to­wać się w jakich godzi­nach Twój post dotrze do naj­więk­szej ilo­ści osób. Stu­den­ci? Naj­czę­ściej sie­dzą w tele­fo­nach w cza­sie prze­rwy obia­do­wej. Biz­ne­swo­men? W cza­sie godzin szczy­tu. Według ana­li­ty­ków z fir­my Sim­ply Measu­red nie­za­leż­nie do kogo kie­ru­jesz swo­ją dzia­łal­ność naj­le­piej wrzu­cać zdję­cia w śro­dę od godzi­ny 17 do 18. 

  •  Popracuj nad swoimi opisem 

Brzmi banal­nie ale może dużo zmie­nić. Dzię­ki tak zwa­ne­mu „bio”, możesz zachę­cić do sie­bie więk­szą ilość obser­wu­ją­cych. Dobrze skon­stru­owa­ny opis, któ­ry w pro­sty i przy­stęp­ny spo­sób poka­zu­je co robisz, może być strza­łem w 10. War­to pamię­tać prze­cież o tym, że jest to pierw­sza rzecz, któ­rą widzą odwie­dza­ją­cy Twój profil. 

  •  Używaj hasztagów

Oczy­wi­ście nie mówi­my o tych w rodza­ju: #likes #fol­lo­wers #igsg. Dzię­ki jed­nak uży­wa­niu tych dobrych i dopa­so­wa­nych do zdję­cia możesz powięk­szyć swo­je zasię­gi. Pamię­taj jed­nak, żeby nie prze­sa­dzać z nimi. Waż­ne jest bowiem, żeby publi­ko­wa­ny post nie był nimi przygnieciony! 

Mamy nadzie­je, że uda Ci się sko­rzy­stać z powyż­szych rad. Aby być na bie­żą­co z naszym redak­cyj­nym życiem zapra­sza­my do obser­wo­wa­nia Insta­gra­mo­we­go kon­ta Vers-24 .

Tekst: Julia Downarowicz

Zdję­cia: Insta­gram @VERS-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Design

Instagram - architekt naszych czasów?

Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
Więcej
InnaStyl życia

Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzienne…
Więcej
Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Instagrammerem…
Więcej