PodróżeVers24 Bloguje

Co zabiera ze sobą na wakacje diaryofdays, dyrektor działu moda VERS-24?

Po powro­cie z  mojej inspi­ru­ją­cych podró­ży do malow­ni­czych Włoch, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami kil­ko­ma rze­cza­mi, któ­re pole­cam zabrać na waka­cje 🙂

Pamię­taj­cie, że naj­waż­niej­sze aby zabrać ze sobą świet­ny humor – resz­ta się dopa­su­ję!

ps. Zebra­łam dla Was zdję­cia z waka­cji pod spe­cjal­ny­mi hasz­ta­ga­mi na Insta­gra­mie: #2inAmalfi oraz #2inPositano 


Sukien­ka Byca­Bo

Ide­al­na na let­nie dni, lek­ka jedwab­na sukien­ka w sty­lu boho z pol­ską met­ką – strzał w 10!

Koszyk Robo­ty Ręcz­ne

Naj­go­ręt­szy hit tego sezo­nu – koszyk! Ja posta­wi­łam na Lady­bag Wic­ker Basket no. 3 – to pre­cy­zyj­nie, ręcz­nie wyko­na­ny koszyk z pol­skiej wikli­ny.


Stroj kąpie­lo­wy Mary­sia Swim

Uwiel­biam pro­ste mini­ma­li­stycz­ne stro­je.  Tym razem wybra­łam strój dwu­czę­ścio­wy z ostat­niej kolek­cji Sum­mer 2017.


Krem do twa­rzy Kieh­l’s

Nawil­ża­ją­cy krem na dzień – to coś cze­go nie może zabrak­nąć w kosme­tycz­ce pod­czas podró­ży.


Kape­lusz Paris+Hendzel

Moja miłość do kape­lu­szy will never end. Na cie­ple , let­nie dni sta­wiam na wer­sję sło­mia­ną.


Lnia­na sukien­ka Refor­ma­tion

Jed­na z naj­bar­dziej pożą­da­nych marek w tym sezo­nie – Refor­ma­tion. Jakiś czas temu zoba­czy­łam zdję­cie w tej sukien­ce u Lucy Wil­liams, od tego cza­su ta sukien­ka zna­la­zła się na mojej liście must have.


 Hydro­lat z eko­lo­gicz­nej róży Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła

Malut­ka bute­lecz­ka, któ­ra zmie­ści się w każ­dej toreb­ce. Ja uży­wam pro­dukt jako odświe­ża­ją­cą wodę.


Klap­ki Her­mes

Pod­czas podró­ży sta­wiam na wygo­dę, dla­te­go ide­al­nym roz­wią­za­niem będą pro­ste klap­ki, zwróć­cie uwa­gę na te mar­ki Her­mes, tak uwiel­bia­ne przez blo­ge­rek oraz trend­set­te­rek z całe­go świa­ta.

Zdję­cia: instagram.com
Tekst: Yani­na Tra­pach­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  PodróżeVers24 Bloguje

  Jak spędza wakacje redakcja VERS-24?

  Waka­cyj­ne podró­że, małe i te bar­dziej odle­głe – to pod­czas nich ładu­je­my aku­mu­la­to­ry na cały nad­cho­dzą­cy rok, wypo­czy­wa­my, zwie­dza­my. Wra­ca­jąc, przy­wo­zi­my nie tyl­ko pamiąt­ki, zdję­cia, pięk­ne wspo­mnie­nia, ale też masę pozy­tyw­nej ener­gii do dzia­ła­nia. Jeste­ście…
  Więcej
  Styl życiaVers24 Bloguje

  Jak zmotywować się do pracy latem?

  Twoi zna­jo­mi świet­nie bawią się na waka­cyj­nych wyjaz­dach, a Ty sie­dzisz w pra­cy za biur­kiem i masz ocho­tę rzu­cić to wszyst­ko tu i teraz, i dołą­czyć do nich? Chy­ba każ­dy zna to uczu­cie. Sprawdź kil­ka pro­stych sztu­czek, dzię­ki któ­rym a nowo poczu­jesz się zmo­ty­wo­wa­na do dzia­ła­nian, a czas do wyma­rzo­ne­go urlo­pu upły­nie Ci znacz­nie szyb­ciej.
  Więcej
  PodróżeStyl życia

  Kreta – raj na Morzu Śródziemnym

  Po chłod­nej, ponu­rej zimie w Pol­sce chy­ba wszy­scy jeste­śmy spra­gnie­ni pro­mie­ni sło­necz­nych. Jeśli tyl­ko mamy taką moż­li­wość, wybie­ra­my się wów­czas na waka­cje do jakie­goś cie­plej­sze­go kra­ju. Dosko­na­łym wybo­rem jest Kre­ta – miej­sce, któ­rym trud­no się…
  Więcej