PodróżeStyl życiaVers24 Bloguje

Podróże z Indią: Japonia pełna kontrastów

Japonia to państwo wyspiarskie u wschodnich wybrzeży Azji z liczbą ponad 125 mln mieszkańców! Zajmuje 10 miejsce na świecie pod względem liczby ludności. Japonia inaczej kraj kontrastów: z jednej strony mega nowoczesny, gdzie prężnie rozwija się technologia, z drugiej kolebka tradycji. Ten miks stanowi niesamowite połączenie.

Podróże z Indią - Japonia pełna kontrastów

Dzię­ki ela­stycz­nej pra­cy mogę podró­żo­wać w wie­le miejsc na świe­cie. Jakiś czas temu wybra­łam się do Japo­nii. Dla wie­lu jest to kraj marzeń, odmien­na kul­tu­ra, cha­rak­te­ry­stycz­na archi­tek­tu­ra. W moim odczu­ciu jest to z pew­no­ścią kraj wie­lu kon­tra­stów, mimo cie­ka­wej i wyjąt­ko­wej kul­tu­ry ludzie tam wyda­ją się być bar­dzo samot­ni. Dodat­ko­wo widać tu bar­dzo moc­ne wpły­wy euro­pej­skie. Odmien­ność i kon­trast widać rów­nież w ubra­niach – wie­le japoń­czy­ków przy­bie­ra jed­no­li­ty, kor­po­ra­cyj­ny strój, są nato­miast jed­nost­ki, któ­re bar­dzo moc­no i odważ­nie pod­kre­śla­ją swo­ją indy­wi­du­al­ność. To wszyst­ko skła­da się na mój ogól­ny obraz Japo­nii i japoń­czy­ków jako kra­ju wza­jem­nie uzu­peł­nia­ją­cych się przeciwieństw.

Sakury z Japonii, Japonia to państwo wyspiarskie u wschodnich wybrzeży Azji z liczbą ponad 125 mln mieszkańców! Zajmuje 10 miejsce na świecie pod względem liczby ludności. Japonia inaczej kraj kontrastów: z jednej strony mega nowoczesny, gdzie prężnie rozwija się technologia, z drugiej kolebka tradycji. Ten miks stanowi niesamowite połączenie.

Dlaczego warto pojechać do Japonii wiosną?

Ze wzglę­du na Świę­to Kwit­ną­cej Wiśni – Hana­mi w Japo­nii to wyjąt­ko­wy okres. Jest prak­ty­ko­wa­ne już od kil­ku­set lat i cie­szy się na wyspie ogrom­ną popu­lar­no­ścią. Kwit­nie­nie wiśni przy­pa­da na okres od mar­ca do kwiet­nia oraz trwa oko­ło dwóch tygo­dni. Widok ten choć ulot­ny, jest „wart zacho­du”. Japoń­czy­cy miłu­ją kwiat wiśni, sym­bo­li­zu­ją­cy pięk­no i zwię­złość życia. Nie bez przy­czy­ny, dru­gą nazwą Japo­nii jest Kraj Kwit­ną­cej Wiśni.

szkoła w Japonii

Kwit­ną­ce wiśnie pre­zen­tu­ją się w swo­jej całej oka­za­ło­ści w par­kach, ogro­dach i przy zam­kach. To jak kwit­ną, zale­ży od ich poło­że­nia geo­gra­ficz­ne­go, a w związ­ku z tym tak­że od kli­ma­tu. Naj­szyb­ciej wiśnie kwit­ną na Oki­na­wie. Pro­ces tez roz­po­czy­na się już w stycz­niu! W dużych mia­stach takich jak Tokio i Kio­to, wiśnie kwit­ną w oko­li­cach mar­ca i kwiet­nia. By zapla­no­wać festi­wa­le, zwią­za­ne ze Świę­tem Kwit­ną­cej Wiśni, Japoń­czy­cy korzy­sta­ją z prognoz.

Miejsca, które odwiedziłam

Odwie­dzi­łam naj­słyn­niej­sze miej­sca w Tokio, do któ­rych w więk­szo­ści wstęp jest wol­ny. Podzi­wia­łam Saku­ry w Par­ku Ueno, a tak­że Nik­ko -  to uro­kli­we, gór­skie mia­sto w Japo­nii. Poło­żo­ne w środ­ko­wej czę­ści wyspy Hon­siu, w odle­gło­ści ok. 140 km od Tokio. Nazwa mia­sta ozna­cza „sło­necz­ne świa­tło”. Jest tak­że okre­śla­ne zabyt­ko­wym cen­trum Japo­nii zaraz po Kio­to i Nara. W Nik­ko moż­na zoba­czyć kom­pleks świą­tyń, któ­re w latach 90. zosta­ły wpi­sa­ne na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO.

Podróże z Indią - Japonia pełna kontrastów

Wyma­rzo­ne Kio­to. Cel wszyst­kich podró­ży. Obo­wiąz­ko­we must seen w Japo­nii. Nie zoba­czyć Kio­to w Japo­nii to jak nie odwie­dzić Kra­ko­wa w Pol­sce. W prze­szło­ści była to prze­cież daw­na sto­li­ca Japo­nii i sie­dzi­ba cesa­rza. Kio­to to kul­tu­ral­ne cen­trum i koleb­ka tra­dy­cji japoń­skiej; to tam tak sil­nie roz­wi­nę­ło się malar­stwo, mece­nat i sztu­ka picia her­ba­ty. Wizy­tów­ką Kio­to jest Gol­den Palace.

Podróże z Indią - Japonia pełna kontrastów

młoda para w Japonii

Metro­po­lia, sto­li­ca i naj­więk­sze mia­sto Japo­nii? O Tokio mowa! Jest to odręb­na jed­nost­ka w podzia­le admi­ni­stra­cyj­nym kra­ju. To tu znaj­du­ją się kom­plek­sy wie­lo­funk­cyj­ne, muzea, teatry oraz gra pięk­na muzyka. 

ulica w Tokyo

Podróże z Indią - Japonia pełna kontrastów

Itsu­ki­shi­ma –  potocz­nie zna­na jako Miy­aji­ma. Wyspa, któ­ra znaj­du­je się na Wewnętrz­nym Morzu Japoń­skim, na zachód od Hiro­szi­my. To tu dopły­wa­ją pro­my oraz stat­ki, któ­re zabie­ra­ją tury­stów na wyciecz­ki. Widok na wyspę i bra­mę torii nale­ży do jed­ne­go z prze­pięk­nych, słyn­nych japoń­skich trzech pejzaży.

Itsukishima –  potocznie znana jako Miyajima. Wyspa, która znajduje się na Wewnętrznym Morzu Japońskim, na zachód od Hiroszimy.

Itsukishima –  potocznie znana jako Miyajima. Wyspa, która znajduje się na Wewnętrznym Morzu Japońskim, na zachód od Hiroszimy.

Fudżi to czyn­ny sta­ro-wul­kan i naj­wyż­szy szczyt Japo­nii. Jed­no­cze­śnie jest to miej­sce kul­tu i źró­dło inspi­ra­cji dla wie­lu arty­stów.  To do tego miej­sca orga­ni­zo­wa­ne są licz­ne wyciecz­ki tury­stycz­ne i piel­grzym­ki. Sezon wspi­nacz­ko­wy przy­pa­da na mie­sią­ce lipiec i sierpień.

Fuji góra

Różnice kulturowe?

Podróż do Japo­nii to z pew­no­ścią bar­dzo inspi­ru­ją­ce doświad­cze­nie. Zapa­mię­tam ten wyjazd na dłu­go, to jest jed­no z tych miejsc na świe­cie, do któ­rych jesz­cze raz chcia­ła­bym wró­cić. Odmien­na, zadzi­wia­ją­ca i eks­cy­tu­ją­ca kul­tu­ra skła­da się na ogól­ny obraz Japo­nii obok jej pięk­nej archi­tek­tu­ry i kra­jo­bra­zu. Zadzi­wić może tak­że nie­zwy­kle wyso­ki poziom kul­tu­ry oso­bi­stej Japoń­czy­ków, któ­ry przez miesz­kań­ców Euro­py może wręcz ucho­dzić za brak inte­rak­cji. Czy wyobra­ża­cie sobie podróż pocią­giem w zupeł­nej ciszy, bez zer­ka­nia na ekran smart­fo­na? Dla japoń­czy­ków to codzien­ność. Nie znie­chę­caj­cie się jed­nak, są wyso­ce wyro­zu­mia­li dla wszel­kich faux pas euro­pej­czy­ków. Miesz­kań­cy Japo­nii posia­da­ją łagod­ne uspo­so­bie­nie, ich życie jest peł­ne har­mo­nii, a swo­ją kon­cen­tra­cję ukie­run­ko­wu­ją na jeden kon­kret­ny cel.

ulica w Kyoto

Podróże z Indią - Japonia pełna kontrastów

Podróże z Indią - Japonia pełna kontrastów

góra Fuji

góra Fuji

Podróże z Indią - Japonia pełna kontrastów

Podróże z Indią - Japonia pełna kontrastów

Podróże z Indią - Japonia pełna kontrastów

Podróże z Indią - Japonia pełna kontrastów

Podróże z Indią - Japonia pełna kontrastów

Tekst: India Indre Saka­le, Lau­ra Osa­ko­wicz, Ilo­na Jaworska

Zdję­cia: India Indre Sakale

Komentarze

komentarzy