PodróżeVers24 Bloguje

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

Jeżeli chcecie odwiedzić piękny kraj, z bardzo szybko rozwijającą się gospodarką, zaawansowany technologicznie, z piękną kulturą, a do tego lubicie dreszczyk emocji (sytuacja w Korei Północnej) koniecznie odwiedźcie Koreę Południową!

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

1. Inna kultura

Kil­ka­na­ście godzin lotu i wysia­dasz w kra­ju, któ­ry jest pod każ­dym wzglę­dem inny niż Euro­pa. Na inną kul­tu­rę tego kra­ju skła­da się nie tyl­ko archi­tek­tu­ra i naro­do­wość kore­ań­czy­ków. Pierw­sze, co dotknie Cię jako pierw­sze po wyj­ściu z samo­lo­tu to zupeł­nie odmien­ny język i alfa­bet, inne oby­cza­je i zacho­wa­nia ludzi czy nawet… zupeł­nie nowe zapachy.

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

2. Duże miasta ale blisko natury

W Seu­lu miesz­ka 10.4 mln ludzi. To typo­we, ogrom­ne azja­tyc­kie mia­sto, któ­re sku­pia ponad 20 % wszyst­kich miesz­kań­ców Korei Połu­dnio­wej. War­to w tym miej­scu zoba­czyć Muzeum Naro­do­we, wejść na wie­rzę wido­ko­wą, skąd roz­po­ście­ra się pano­ra­ma mia­sta, czy przejść się głów­ną uli­cą mia­sta – Insa­dong. Korea to jed­nak, przede wszyst­kim, małe wsie z pięk­ną, roz­wi­nię­tą i nie naru­szo­ną natu­rą. Saku­ry -  nie musisz wca­le jechać do Japo­nii by je zoba­czyć. Pięk­ne, kwit­ną­ce drze­wa wiśnio­we zoba­czysz tu prak­tycz­nie wszę­dzie. Kró­lu­ją góry – te, któ­re przede wszyst­kim war­to zoba­czyć to rezer­wat Seoraksan.

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

3. Przyjaźni ludzie

Kore­ań­czy­cy są bar­dzo przy­jaź­nie nasta­wie­ni do tury­stów odwie­dza­ją­cych ich kraj, nie strasz­na im jest też barie­ra języ­ko­wą ponie­waż dosko­na­le zna­ją angiel­ski. Posza­no­wa­nie dla dru­gie­go czło­wie­ka i otwar­tość widać też w rela­cjach mię­dzy samy­mi kore­ań­czy­ka­mi – bar­dzo dba­ją o oso­by star­sze, mat­ki z dziećmi.

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

4. Architektura

Zachwy­ca­ją­ca i inna – tak w dwóch sło­wach okre­śli ją każ­dy euro­pej­czyk. Dziel­ni­ca Namsan­gol Hanok usy­tu­owa­na jest w samym cen­trum Seu­lu i peł­na jest tra­dy­cyj­nych, odre­stau­ro­wa­nych budyn­ków typo­wych dla Korei. Seul to miej­sce, w któ­rym dosko­na­le widać har­mo­nie nowo­cze­sno­ści i tradycji. 

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

5. Pielęgnacja

Kore­an­ki, jak wszyst­kie kobie­ty dba­ją o swój wygląd. Robią to jed­nak tro­chę ina­czej. Zaczy­na­jąc od pro­duk­tów, jakie uży­wa­ją – wszyst­kie mają ogrom­ną ilość skład­ni­ków aktyw­nych i… prze­słod­kie opa­ko­wa­nia. Koń­cząc na spo­so­bie pie­lę­gna­cji – słyn­ne już 10 kro­ków kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji. Będąc w Korei war­to zain­we­sto­wać w kosme­ty­ki pro­du­ko­wa­ne tam i poczuć różnice.

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

6. Najszybszy internet na świecie.

Jeże­li jesteś fre­elan­ce­rem, któ­ry nie może żyć i pra­co­wać bez inter­ne­tu, to zde­cy­do­wa­nie miej­sce dla cie­bie. Tu inter­net jest wszę­dzie, na uli­cy i w par­ku, w abso­lut­nie każ­dej kawiar­ni, do tego szyb­ki i darmowy.

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

7. Olimiada zimowa

W lutym 2018 roku w połu­dnio­wo­ko­re­ań­skim Pjong­czan­gu odbę­dą się XXIII Zimo­we Igrzy­ska Olimpijskie.

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

8. Bezpośredni lot

Z War­sza­wy do Seu­lu uru­cho­mio­no bez­po­śred­nie loty, zale­d­wie kil­ka godzin może dzie­lić Cię od pozna­nia Azji. Kie­dy, jeśli nie teraz?

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

8 powodów by odwiedzić Koreę PołudniowąTekst: India Indre Saka­le i Lau­ra Osakowicz
Zdję­cia: India Indre Sakale

 

Komentarze

komentarzy