JedzenieStyl życia

Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni

Próbowaliście kiedyś hodować zioła w swojej kuchni? Rosnące zioła w domu to oszczędne hobby, które przy okazji dba o twoje zdrowie. Oprócz dodawania smaku potrawom, zioła działają korzystanie na nasz organizm, gdyż są pełne składników odżywczych. Poznajcie siedem rodzajów ziół, które warto hodować samemu.

Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni, mięta

Zio­ła, któ­re musisz mieć w swo­jej kuchni

Mięta

Mię­ta dobrze rośnie zarów­no w wil­got­nych i zacie­nio­nych miej­scach, jak i tych peł­nych słoń­ca. Rośnie bar­dzo szyb­ko, dla­te­go nale­ży ją trzy­mać w dużych donicz­kach. Mię­ta ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce, wykrztu­śne (poma­ga w pozby­ciu się ślu­zu z dróg odde­cho­wych), anty­sep­tycz­ne i prze­ciw­za­pal­ne. Wspo­ma­ga tak­że tra­wie­nie oraz lecze­nie nie­straw­no­ści, zga­gi i wymio­tów. Jest boga­ta w wita­mi­ny A i C, man­gan i żelazo.

Bazylia

Jed­no z naj­po­pu­lar­niej­szych ziół na świe­cie. Nasio­na bazy­lii trzy­maj w cie­płym, sło­necz­nym miej­scu i regu­lar­nie pod­le­waj, aby utrzy­mać wil­goć gle­by. Pamię­taj, że bazy­lia jest bar­dzo wraż­li­wa na zim­no. Jej naj­waż­niej­sze wła­ści­wo­ści dzia­ła­ją prze­ciw­u­tle­nia­ją­cą, anty­sep­tycz­nie, prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­bak­te­ryj­nie. Zawie­ra tak­że wie­le skład­ni­ków odżyw­czych takich jak: wita­mi­ny A, C i K, man­gan, miedź, wapń, żela­zo i magnez. Bazy­lia jest sto­so­wa­na w lecze­niu wzdęć, nud­no­ści, trą­dzi­ku oraz bólów głowy.

Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni, rozmaryn

Rozmaryn

Ostry aro­mat roz­ma­ry­nu to natu­ral­ny śro­dek odstra­sza­ją­cy wie­le szkod­ni­ków ogro­do­wych (w tym koma­rów!). Roz­ma­ryn jest natu­ral­nym lekar­stwem łago­dzą­cym nie­straw­no­ści, neu­tra­li­zu­ją­cym nie­świe­ży oddech oraz łago­dzą­cym ból. Olej roz­ma­ry­no­wy poma­ga w wal­ce z łupie­żem, sty­mu­lu­je wzrost wło­sów oraz łago­dzi podraż­nie­nia skó­ry. Roz­ma­ryn jest dobrym źró­dłem żela­za, wap­nia oraz wita­mi­ny B6.

Tymianek

Tymia­nek sto­so­wa­ny jest w zio­ło­wych lekar­stwach wspo­ma­ga­ją­cych cho­ro­by ukła­du odde­cho­we­go, takie jak zapa­le­nie oskrze­li. Jest sil­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem, dzia­ła wykrztu­śnie, anty­sep­tycz­nie i anty­bak­te­ryj­nie. Tymia­nek może być sto­so­wa­ny do lecze­nia kasz­lu, bólu gar­dła oraz zapa­le­nia oskrze­li. Jest dosko­na­łym źró­dłem wita­min C i A oraz żela­za, man­ga­nu i mie­dzi. Dobrze łączy się z pie­trusz­ką, cebu­lą i czosnkiem.

Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni, mięta

Pietruszka

Pie­trusz­ka pre­fe­ru­je wil­got­ną gle­bę oraz pół­cień. Jest sil­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem, dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, prze­ciw­bak­te­ryj­nie oraz wspo­ma­ga tra­wie­nie. Pie­trusz­ka to dobre źró­dło fla­wo­no­idów i prze­ciw­u­tle­nia­czy. Zawie­ra tak­że wita­mi­ny: C, B‑12, K, A oraz kwas folio­wym. Jest sto­so­wa­na w lecze­niu infek­cji dróg moczo­wych, nie­straw­no­ści, kamie­ni ner­ko­wych oraz kasz­lu. Odświe­ża oddech.

Oregano

Koja­rzy się głów­nie z kuch­nią wło­ską i hisz­pań­ską. Ore­ga­no ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce, prze­ciw­bak­te­ryj­ne, prze­ciw­za­pal­ne, moczo­pęd­ne oraz wykrztu­śne. Jest boga­te w wita­mi­ny: A, C, E, K oraz skład­ni­ki mine­ral­ne: żela­zo, man­gan, wapń, nia­cy­nę, cynk i magnez. Ore­ga­no może być sto­so­wa­ne w lecze­niu prze­zię­bień, bólu gar­dła, gorącz­ki, wymio­tów oraz bólu zębów. Dobrze kom­po­nu­je się z mię­sem i rośli­na­mi strączkowymi.

Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni, rozmaryn

Melisa

Meli­sa jest łatwa w upra­wie i oprócz swe­go cudow­ne­go aro­ma­tu ofe­ru­je wie­le korzy­ści zdro­wot­nych. Łago­dzi napię­cie ner­wo­we i mię­śnio­we, skra­ca czas goje­nia się ran, zmniej­sza stan zapal­ny i zapo­bie­ga infek­cjom. Poma­ga w lecze­niu opryszcz­ki, migre­ny, bólów men­stru­acyj­nych i żołąd­ko­wych. Napar meli­sy dzia­ła uspo­ka­ja­ją­co i łago­dzi napię­cie mięśniowe. 

Zio­ła mają nie tyl­ko walo­ry sma­ko­we, ale są też zdro­we i korzyst­nie wpły­wa­ją na nasze samo­po­czu­cie, dla­te­go zachę­ca­my was do samo­dziel­nej upra­wy, któ­ra z pew­no­ścią nie tyl­ko pięk­nie ozdo­bi wasze kuch­nie, ale też przy­nie­sie wie­le radości ☺

 

Tekst: Mar­ty­na Urbańska
Zdję­cia: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy