Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banalnie proste w przygotowaniu i niewiarygodnie pyszne. W dodatku bez glutenu, więc nadają się dla alergików. Gwarantujemy, że te słodkie babeczki bez glutenu przypadną Wam do gustu do tego stopnia, że nie będziecie mogli się oprzeć, by nie sięgnąć po kolejną!

babeczki bez glutenu, muffinki bez glutenu, muffinki przepis

Skład­niki:

200 g masła (dla aler­gi­ków pole­ca­my olej),
200 g mąka (bez­glu­te­no­wa mie­szan­ka mąki kuku­ry­dza­nej, gry­cza­nej i ryżowej),
1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia bezglutenowego,
1 łyżecz­ka cukru wani­lio­we­go z praw­dzi­wą wanilią,
1 łyżecz­ka soli,
240 g mle­ko skon­den­so­wa­ne słod­kie (lub mle­ko koko­so­we 150 g),
2 lub 3 jajka,
100 g cukru pudru.

babeczki bez glutenu, muffinki bez glutenu, muffinki przepis

Spo­sób przygotowania:

Mie­sza­my masło z cukrem pudrem, solą i z cukrem wani­lio­wym, następ­nie mik­suj­my oko­ło 2 minu­ty, doda­je­my mle­ko skon­den­so­wa­ne, aż masa będzie jed­no­li­ta. Mąkę zmie­sza­my z prosz­kiem do pie­cze­nia, doda­je­my do zmik­so­wa­nej masy, na koniec doda­je­my jaj­ka i ponow­nie mik­su­je­my oko­ło 2 minu­ty. Roz­kła­da­my do fore­mek. Wcze­śniej nastaw pie­kar­nik na 185 stop­ni, pozo­staw babecz­ki w pie­kar­ni­ku na 20 minut.

babeczki bez glutenu, muffinki bez glutenu, muffinki przepis babeczki bez glutenu, muffinki bez glutenu, muffinki przepis

Zdję­cia: Vers-24

Te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu zdo­by­ły nasze serce!

Smacz­nego!

 

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  JedzenieZdrowie

  Dlaczego warto jeść jagody?

  Są pysz­ne, słod­kie i zdro­we. Jago­dy są bar­dzo zdro­we, posia­da­ją duże ilo­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ich obec­ność powo­du­je, że wyko­rzy­sty­wa­ne są jako ele­ment tera­peu­tycz­ny cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Jak czę­sto nale­ży je jeść i jakie wła­ści­wo­ści posia­da­ją? Owo­ce jagodowe…
  Więcej
  JedzenieKsiążkiStyl życia

  TOP 7 – wegetariańskie książki kucharskie

  W związ­ku z coraz bar­dziej rosną­cą popu­lar­no­ścią die­ty wege­ta­riań­skiej i wegań­skiej przy­go­to­wa­li­śmy dla was kil­ka pozy­cji kuchar­skich, któ­re naszym zda­niem powin­ny zago­ścić w kuch­ni rośli­no­żer­ców. Znaj­dzie­cie w nich prze­pi­sy łatwe (dla tych począt­ku­ją­cych) oraz trud­niej­sze – dla tych, przed któ­ry­mi kuch­nia jar­ska nie sta­no­wi żad­nych tajemnic.
  Więcej
  JedzenieStyl życia

  Żywność, która odmładza

  Sta­rze­nie się jest nie­unik­nio­nym ele­men­tem życia, jed­nak dzię­ki pro­wa­dze­niu odpo­wied­nie­go sty­lu życia może­my je spryt­nie oszu­kać. War­to zatem się­gnąć po żyw­ność, któ­ra odmła­dza – zarów­no zewnętrz­nie, jak i wewnętrz­nie. Bogac­two anty­ok­sy­dan­tów, wita­min i mine­ra­łów jest naszym naj­więk­szym sprzy­mie­rzeń­cem. Sprawdź­cie, co jeść, aby prze­dłu­żyć swo­ją młodość!
  Więcej