Słodkie babeczki bez glutenu

Banalnie proste w przygotowaniu i niewiarygodnie pyszne. W dodatku bez glutenu, więc nadają się dla alergików. Gwarantujemy, że te słodkie babeczki bez glutenu przypadną Wam do gustu do tego stopnia, że nie będziecie mogli się oprzeć, by nie sięgnąć po kolejną!

Skład­niki:

200 g masła (dla aler­gi­ków pole­ca­my olej),
200 g mąka (bez­glu­te­no­wa mie­szan­ka mąki kuku­ry­dza­nej, gry­cza­nej i ryżo­wej),
1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia bez­glu­te­no­we­go,
1 łyżecz­ka cukru wani­lio­we­go z praw­dzi­wą wani­lią,
1 łyżecz­ka soli,
240 g mle­ko skon­den­so­wa­ne słod­kie (lub mle­ko koko­so­we 150 g),
2 lub 3 jaj­ka,
100 g cukru pudru.

Spo­sób przy­go­to­wa­nia:

Mie­sza­my masło z cukrem pudrem, solą i z cukrem wani­lio­wym, następ­nie mik­suj­my oko­ło 2 minu­ty, doda­je­my mle­ko skon­den­so­wa­ne, aż masa będzie jed­no­li­ta. Mąkę zmie­sza­my z prosz­kiem do pie­cze­nia, doda­je­my do zmik­so­wa­nej masy, na koniec doda­je­my jaj­ka i ponow­nie mik­su­je­my oko­ło 2 minu­ty. Roz­kła­da­my do fore­mek. Wcze­śniej nastaw pie­kar­nik na 185 stop­ni, pozo­staw babecz­ki w pie­kar­ni­ku na 20 minut.

Zdję­cia: Vers-24

Te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu zdo­by­ły nasze ser­ce!

Smacz­nego!

 
Komentarze

komen­ta­rzy