JedzenieStyl życia

WINA – Z CZYM JE PODAWAĆ I DO JAKICH DAŃ PASUJĄ?

Urządzasz przyjęcie i zastanawiasz się jakie wino pasuje do Twojego menu? Pomyśl o harmonii – w przypadku dobierania win, to słowo kluczowe, bo wykwintne trunki mają komponować się z daniem wyśmienicie. Poznaj złote zasady serwowania alkoholu do potraw i… na zdrowie!

 

WINO – W JAKIEJ TEMPERATURZE?

Każ­de wino powin­no mieć wła­ści­wą tem­pe­ra­tu­rę. Wina bia­łe wytraw­ne i lek­ko wytraw­ne, pół­wy­traw­ne, różo­we wytraw­ne oraz pół­wy­traw­ne ser­wuj w tem­pe­ra­tu­rze 12 stop­ni. Jeśli nato­miast masz ocho­tę na odro­bi­nę sło­dy­czy, postaw na sto­le wino bia­łe pół­słod­kie w tem­pe­ra­tu­rze od 6 do 10 stop­ni i różo­we pół­słod­kie – od 6 do 8 stop­ni. Wina czer­wo­ne wytraw­ne powin­ny być ser­wo­wa­ne w tem­pe­ra­tu­rze od 15 do 18 stop­ni, lek­ko wytraw­ne – 18 stop­ni, a pół­wy­traw­ne od 15 do 16 stop­ni. Dla wina czer­wo­ne­go pół­słod­kie­go ide­al­ną tem­pe­ra­tu­rą jest ta w prze­dzia­le od 13 do 17 stop­ni. Musu­ją­ce wino wyma­ga zale­d­wie 6 do 8 stop­ni! Masz ocho­tę uroz­ma­icić menu o wermut bia­ły i czer­wo­ny? Kie­ruj się zasa­dą: słod­ki jest poda­wa­ny w tem­pe­ra­tu­rze 8 do 10 stop­ni, a wytraw­ny 6 do 8. Wyśmie­ni­te Sher­ry wytraw­ne i pół­wy­traw­ne ma być schło­dzo­ne, a słod­kie trzy­maj w tem­pe­ra­tu­rze 18 do 19 stop­ni. Ser­wuj je z kost­ka­mi lodu. Na zdro­wie!

WINO – JAKI RODZAJ DO JAKICH DAŃ

Wino pod­kre­śla smak potra­wy; spra­wia, że roz­pły­wa się w ustach lub nada­je jej wyraz. Dzię­ki zna­jo­mo­ści poniż­szych zasad ser­wo­wa­nia tego wykwint­ne­go trun­ku do poszcze­gól­nych dań, ujdziesz w oczach gości za per­fek­cyj­ną gospo­dy­nię.

Do win deli­kat­nych i sub­tel­nych typu Pinot Gri­gio, możesz śmia­ło podać pysz­ną sałat­kę grec­ką, capre­se, a nawet z owo­ca­mi morza. Z tym trun­kiem w duecie idą ryby takie jak śledź, hali­but oraz kre­wet­ki. Masz ocho­tę na maka­ron z lek­kim sosem? Nic nie stoi na prze­szko­dzie!

Wina wytraw­ne, aro­ma­tycz­ne z wyczu­wal­ną nutą zio­ło­wą lub tra­wia­stą np. Blanc pasu­ją do deli­kat­nych, bia­łych ryb, tak­że wędzo­nych oraz sała­tek z kozim serem. Jeśli pre­fe­ru­jesz dania z sosa­mi, to  wybierz te o kre­mo­wej i deli­kat­nej kon­sy­sten­cji. Dla wege­ta­rian, opcja z avo­ca­do lub szpa­ra­ga­mi brzmi zna­ko­mi­cie.

Wina wytraw­ne o wyczu­wal­nym owo­co­wym posma­ku typu Char­don­nay oraz owo­co­we zagra­ją z sałat­ką cezar, sała­tą z jaj­kiem lub kur­cza­kiem. Alter­na­tyw­nie, podaj ryby i owo­ce morza do sała­ty. Będzie pysz­nie i wykwint­nie!

Twoi goście wręcz prze­pa­da­ją za ryba­mi w róż­nej posta­ci: gril­lo­wa­ny­mi, zapie­ka­ny­mi lub pie­czo­ny­mi? Do takich dań podaj koniecz­nie wino doj­rza­łe i owo­co­we. Mniam!

Wina musu­ją­ce pół­wy­traw­ne i pół­słod­kie bia­łe pasu­ją do więk­szo­ści dań, dla­te­go nad nimi nie trze­ba dłu­go głów­ko­wać. Jed­nak chcesz ujść za per­fek­cjo­nist­kę w każ­dym calu i ocza­ro­wać gości zna­jo­mo­ścią pro­to­ko­łu dyplo­ma­tycz­ne­go, trun­ki te podaj z sała­tą z dodat­kiem limon­ki i avo­ca­do. Mię­so­żer­nym łakom­czusz­kom pole­ca­my łoso­sia.

Dla fanów grzy­bo­wych sosów ide­al­ną opcją są wina becz­ko­we z wyczu­wal­ną nutą dębu.

Teraz nie pozo­sta­je nic inne­go, jak wznieść toast i na zdro­wie!

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy