Jedzenie

Najlepsze wegańskie książki kulinarne roku

Podobnie jak rok temu, przygotowaliśmy dla was zestawienie najlepszych wegańskich i wegetariańskich książek kucharskich. Moda na weganizm nie słabnie, a wręcz przeciwnie – rośnie w silę! W przedstawionych przez nas pozycjach znajdziecie przepisy na potrawy, które możecie przygotować na, zbliżające się wielkimi krokami, święta.

1. Wegan Nerd. Moja kuchnia roślinna

Jak przejść na wega­nizm i nie zwa­rio­wać? Odpo­wiedź na to pyta­nie znaj­dzie­cie w książ­ce Ali­cji Rokic­kiej, autor­ki blo­ga wegannerd.blogspot.com – jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­czę­ściej nagra­dza­nych blo­gów o kuch­ni roślin­nej w Pol­sce. Zarów­no dla pasjo­na­tów, jak i nowi­cju­szy kuch­ni wegań­skiej. Od pro­stych prze­pi­sów (np. na zupę pomi­do­ro­wą czy nale­śni­ki) po te wyszu­ka­ne i nie­ba­nal­ne, któ­re zasko­czą nie­jed­ne­go mię­so­żer­cę. Autor­ka zadba­ła tak­że o to, aby każ­dy prze­pis zawie­rał dokład­ną listę skład­ni­ków, infor­ma­cję o licz­bie por­cji, któ­rą uzy­ska­my oraz pro­sty opis czyn­no­ści do wykonania.

2. ErVe­gan. Kuch­nia roślin­na dla każdego

Wega­nizm z punk­tu widze­nia face­ta, a zara­zem dyplo­mo­wa­ne­go die­te­ty­ka. Debiu­tanc­ka książ­ka Ery­ka Wał­ko­wi­cza, auto­ra blo­ga erVeran.com zachwy­ca swo­ją pro­sto­tą i nie­skom­pli­ko­wa­ny­mi prze­pi­sa­mi. I słusz­nie, bo w tym przy­pad­ku pro­sto­ta oka­za­ła się klu­czem do suk­ce­su! Ogrom­nym atu­tem książ­ki są zamiesz­czo­ne przy więk­szo­ści prze­pi­sów iko­no­gra­fi­ki, któ­re infor­mu­ją nas zawar­to­ści skład­ni­ków odżyw­czych w danej potra­wie oraz o jej spe­cy­fi­ce (np. bez­glu­te­no­wa). Autor nie zapo­mniał o opra­wie – publi­ka­cja uzu­peł­nio­na jest pięk­ny­mi zdję­cia­mi o napraw­dę dobrej jakości.

3. Łow­cy sma­ków. Roślin­na kuch­nia bez glu­te­nu i rafi­no­wa­ne­go cukru

Ina Rybar­czyk, autor­ka zna­ne­go blo­ga roślin­ne­go True Taste Hun­ters zabie­ra nas w podróż do świa­ta kuch­ni roślin­nej, bez glu­te­nu i rafi­no­wa­ne­go cukru. Kuch­ni, któ­ra zmie­ni zawar­tość two­jej lodów­ki na zawsze. Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich łow­ców sma­ków. Ze wstę­pu dowie­my się, dla­cze­go Ina zde­cy­do­wa­ła się na wega­nizm oraz pozna­je­my pro­duk­ty, któ­re zawsze ma w kuch­ni. Autor­ka zadba­ła tak­że o stro­nę z prze­licz­ni­ka­mi, co zde­cy­do­wa­nie uła­twia goto­wa­nie oraz o prze­pi­sy na tzw. pro­duk­ty pod­sta­wo­we – mle­ko mig­da­ło­we, masło orze­cho­we, czy bulion warzywny.

4. Sma­ko­te­ra­pia

Iwo­na Zasu­wa, autor­ka blo­ga smakoterapia.pl prze­ko­nu­je, że zdro­we jedze­nie nie musi być nud­ne. W książ­ce znaj­dzie­my prze­pi­sy na śnia­da­nia, obia­dy i prze­ką­ski na bazie natu­ral­nych i ogól­no­do­stęp­nych pro­duk­tów roślin­nych. Dodat­ko­wo Iwo­na gotu­je bez glu­te­nu, nabia­łu i cukru. Książ­ka ide­al­na dla wszyst­kich fit-fre­ak-ów.

5. Nowa Jadło­no­mia. Roślin­ne prze­pi­sy z całe­go świata

Panie i Pano­wie, czap­ki z głów! Mar­ta Dymek powra­ca w wiel­kim sty­lu. Autor­ka jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych blo­gów kuli­nar­nych szu­ka­ła roślin­nych inspi­ra­cji w wie­lu zakąt­kach świa­ta – odwie­dzi­ła ponad 50 kra­jów, aby zasko­czyć was nowy­mi, nie­ba­nal­ny­mi pomy­sła­mi na wege­ta­riań­skie potra­wy.  W roli głów­nej – pol­skie warzy­wa, ale w zupeł­nie nowej, świa­to­wej odsło­nie. Przed wami wiel­ka, zaska­ku­ją­ca na każ­dym kro­ku roślin­na podróż!

6. Pysz­no­ści z roślin. Pro­ste wypie­ki, dese­ry, śnia­da­nia bez jajek i nabiału

Paweł Ochman – wega­nin od 26 lat, autor popu­lar­ne­go blo­ga Weganon.pl. Jego kuli­nar­na przy­go­da i miłość do cukier­nic­twa zaczę­ły się od zeszy­tu z prze­pi­sa­mi mamy. Jego książ­ka dedy­ko­wa­na jest wszyst­kim, któ­rzy nie wyobra­ża­ją sobie życia bez sło­dy­czy. Dosko­na­ła pozy­cja dla wszyst­kich, któ­rzy lubią eks­pe­ry­men­to­wać w kuch­ni oraz nie boją się wyzwań i  są otwar­ci na nowe sma­ki. Oczy­wi­ście słod­kie smaki!

7. Słod­ka kuch­nia roślinna

Słod­ka kuch­nia roślin­na to dzie­ło Idy Kula­wik, autor­ki popu­lar­ne­go blo­ga veganbanda.pl. Książ­ka zawie­ra potra­wy nie tyl­ko dla wegan, czy aler­gi­ków, ale dla wszyst­kich, któ­rzy chcą cie­szyć się dese­ra­mi bez wyrzu­tów sumienia.

Każ­da z nas ma wśród zapre­zen­to­wa­nych ksią­żek swo­je­go ulu­bień­ca. A wy?

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy