Jedzenie

Produkty, które powinniśmy jeść jesienią

Dieta na jesień powinna dostarczać do naszego organizmu dużo zdrowych kalorii. Niskie temperatury i szarość dnia sprawia jednak, że częściej niż latem mamy ochotę na ciasteczka i pyszną, gorącą czekoladę. Nasze ciało potrzebuje więcej ciepła i zarazem więcej kalorii dostarczanych wraz z pożywieniem, ale dieta pełna słodyczy na pewno nie wyjdzie nam na zdrowie. Szczególnie, jeśli chcemy dobrze wyglądać w święta i na balu sylwestrowym. Dziś podpowiadamy wam, po jakie produkty sięgać jesienią, aby czuć się lekko i zdrowo.

jabka, buraki, dynie, Produkty, które powinniśmy jeść jesienią

Pro­duk­ty, któ­re powin­ni­śmy jeść jesie­nią.

1. Buraki

Bura­ki wzmac­nia­ją naszą odpor­ność, łago­dzą prze­bieg gry­py i dzia­ła­ją wykrztu­śnie, dla­te­go gdy męczy cię kaszel się­gnij po syrop z bura­ka – potra­fi on zdzia­łać cuda. Są dobrym źró­dłem wita­mi­ny C oraz wita­mi­ny B1, któ­ra wspo­ma­ga dzia­ła­nie ukła­du krwio­no­śne­go, mię­śnio­we­go, a tak­że pozy­tyw­nie wpły­wa na naszą pamięć. Mimo, iż bura­ki nie zawie­ra­ją dużo żela­za, wyka­zu­ją wła­ści­wo­ści krwio­twór­cze ze wzglę­du na obec­ność kobal­tu. Skład­ni­ki mine­ral­ne obec­ne w bura­kach to wapń (budu­lec kości i zębów), magnez (poma­ga wal­czyć ze stre­sem), sód i potas. Warzy­wa te mają dzia­ła­nie zasa­do­twór­cze, dzię­ki cze­mu zapo­bie­ga­ją zabu­rze­niom rów­no­wa­gi kwa­so­wo-zasa­do­wej spo­wo­do­wa­nej zbyt dużym spo­ży­ciem mię­sa.

buraki

2. Cukinie

Cuki­nia (ina­czej kaba­czek), ze wzglę­du na niską zawar­tość kalo­rii, jest przy­ja­cie­lem wszyst­kich osób dba­ją­cych o swo­ją masę cia­ła. Ponad­to zawie­ra wita­mi­ny z gru­py B, w tym wita­mi­nę B1, któ­ra uczest­ni­czy w pro­ce­sach prze­mia­ny węglo­wo­da­nów oraz wita­mi­nę B3. Oprócz wita­min z gru­py B w cuki­nii znaj­dzie­my wita­mi­nę C, któ­ra wzmac­nia orga­nizm, wita­mi­nę A, któ­ra korzyst­nie wpły­wa na wzrok oraz wita­mi­nę K, bio­rą­cą udział w pro­ce­sach krwio­twór­czych. Kabacz­ki boga­te są tak­że w waż­ne skład­ni­ki mine­ral­ne, takie jak: magnez, żela­zo oraz potas.

3. Dynie

Im ciem­niej­szy kolor dyni, tym wię­cej w niej wita­min. A wita­mi­ny w niej zawar­te to mię­dzy inny­mi: wita­mi­ny z gru­py B, wita­mi­na A i C. Ponad­to dynie to dobre źró­dło pota­su, wap­nia i żela­za. Moż­na je przy­go­to­wać na wie­le spo­so­bów – od dań obia­do­wych (np. zupy) po dese­ry (np. musy czy cia­sta dynio­we). Są nisko­ka­lo­rycz­ne, a przy tym zawie­ra­ją dużo biał­ka, dla­te­go ide­al­nie spraw­dzą się na jesien­ną pogo­dę.

dynie

4. Jabłka

Dla zdro­wia i uro­dy powin­ni­śmy zja­dać jed­no jabł­ko dzien­nie. Z jabł­ka­mi wią­że się też kil­ka przy­słów, a naj­po­pu­lar­niej­sze to: „rano dla uro­dy, wie­czo­rem dla zdro­wia” oraz chęt­nie powta­rza­ne zwłasz­cza w Wiel­kiej Bry­ta­nii „an apple a day keeps the doctor away” (jed­no jabł­ko dzien­nie trzy­ma leka­rza z dale­ka ode mnie). Jabł­ka są dobrym źró­dłem wita­min: C, A, z gru­py B, E, K oraz błon­ni­ka pokar­mo­we­go i anty­ok­sy­dan­tów. Ich kalo­rycz­ność jest nie­wiel­ka (100 gra­mów to oko­ło 50–60 kalo­rii). Dzię­ki dużej zawar­to­ści błon­ni­ka jabł­ka poma­ga­ją obni­żyć stę­że­nie złe­go cho­le­ste­ro­lu we krwi, a zawar­te w nich anty­ok­sy­dan­ty opóź­nia­ją pro­ce­sy sta­rze­nia się skó­ry, popra­wia­ją jej ukrwie­nie, a tak­że zmniej­sza­ją ryzy­ko cho­ro­by Alzhe­ime­ra, i nowo­two­rów.

jabka

5. Marchewki

Mar­chew­ki są boga­tym źró­dłem karo­te­no­idów, któ­re odpo­wia­da­ją na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie nasze­go wzro­ku (a jed­no­cze­śnie za poma­rań­czo­wy kolor mar­chew­ki). Beta-karo­ten zapew­nia wzmac­nia odpor­ność, a tak­że wspo­ma­ga lecze­nie cho­rób skó­ry – mię­dzy inny­mi trą­dzi­ku. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że zbyt duża ilość karo­te­nu źle dzia­ła na nasza wątro­bę – może pro­wa­dzić do jej powięk­sze­nia. Zawar­te w mar­chwi pek­ty­ny obni­ża­ją stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu we krwi i zapo­bie­ga­ją roz­wo­jo­wi miaż­dży­cy.

6. Rzepa

Nie­do­ce­nia­ne warzy­wo, któ­re zawie­ra wie­le wita­min (wita­mi­ny z gru­py B, wita­mi­na C, beta-karo­ten) i mine­ra­łów (wapń, potas, magnez, żela­zo, fos­for, cynk).  Sok z rze­py łago­dzi sta­ny zapal­ne gar­dła, poma­ga w wal­ce z łupie­żem oraz wypa­da­niem wło­sów. Rze­pa jest nisko­ka­lo­rycz­na i dzia­ła alka­li­zu­ją­co.

 

Pamię­taj­cie, aby cie­szyć się zdro­wiem jesien­na die­ta powin­na być boga­ta w warzy­wa i owo­ce, któ­re dostar­czą wie­le cen­nych wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych.

 

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak

Zdję­cia: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy