JedzenieStyl życia

Skuteczne indyjskie przyprawy na jesienną chandrę

Za oknem plucha i ziąb! Brr! Już sama nazwa „ciepłe przyprawy” sprawia, że chcemy poczuć ich smak. Gdzie takich szukać? Wybieramy się do sklepu z międzynarodową żywnością i smakujemy. Dobre samopoczucie i zdrowie zaczynamy od kuchni. Jakie indyjskie antydepresyjne przyprawy polecamy tej jesieni? Przekonajcie się sami! Będzie pysznie i wesoło!

indyjskie przyprawy, cynamon, curry, kolendra

Na pierw­szy ogień posta­wi­li­śmy  indyj­ską przy­pra­wę Garam Masa­la. Tra­dy­cyj­ny mix to połą­cze­nie przy­praw takich jak: kmi­nek, gał­ka musz­ka­to­ło­wa, cyna­mon, czar­ny pieprz, chi­li w prosz­ku, kar­da­mon, koper wło­ski, kozie­rad­ka i kolen­dra. Mie­szan­ki te róż­nią się sma­kiem, w zależ­no­ści od tego, z jakie­go rejo­nu Indii pocho­dzą. Garam Masa­la powsta­je przez zmie­le­nie przy­praw, któ­re następ­nie są opie­ka­ne na gorą­cej patel­ni. Ide­al­na do far­szów i wege­ta­riań­skich dań. Dodaj popra­wia­ją­cej humor przy­pra­wy do cur­ry i powiedz jesien­nej chan­drze „Bye”!

Nasza Redak­tor Naczel­na Vers-24, India jest kone­ser­ką kawy i nie wyobra­ża sobie bez niej dnia. Jaką naj­bar­dziej lubi? Jak samo imię India wska­zu­je, jej fawo­ry­tem jest kawa z cyna­mo­nem. To coś cze­mu nie może się oprzeć. Cyna­mon to grat­ka dla fanów sło­dy­czy i indyj­skich sma­ków. O wspa­nia­łym i cie­płym aro­ma­cie! Nie dość, że popra­wi Two­je samo­po­czu­cie, to jesz­cze pod­krę­ci meta­bo­lizm na całe­go. Posy­puj cyna­mo­nem owo­ce, dese­ry i mlecz­ne pud­din­gi. My pole­ca­ny prze­pis anty-stress na bazie cyna­mo­nu. Wystar­czy łyż­ka mio­du z cyna­mo­nem, 3 razy dzien­nie przez 3 tygo­dnie.

Na osta­tek, wzię­li­śmy kar­da­mon. Naj­star­sza i naj­droż­sza przy­pra­wa świa­ta, ale co tam! Zdro­wie jest bez­cen­ne. Kar­da­mon to kró­lo­wa przy­praw na jesień. Roz­grze­wa, poma­ga w prze­zię­bie­niach i jak sma­ku­je! Wystar­czy, że dodasz odro­bi­ny kar­da­mo­nu do her­ba­ty, kawy, mle­ka lub pud­din­gów na ryżu. Ta odro­bi­na kuli­nar­ne­go uroz­ma­ice­nia da Ci pozy­tyw­ne­go kop­nia­ka Pamię­taj szczę­ściu i zdro­wiu trze­ba poma­gać.

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy