KulturaModa

Steven Meisel – prosto o niezwykłym fotografie

Zapra­sza­my Was do świa­ta mody widzia­ne­go przez obiek­tyw apa­ra­tu. Ten mie­siąc redak­cja Vers-24 ogło­si­ła mie­sią­cem foto­gra­fów i zamie­rza przed­sta­wić Wam czte­ry wyjąt­ko­we posta­cie, bez któ­rych świat mody i foto­gra­fii nie był­by taki sam. Pre­zen­tu­je­my Wam…

Więcej
KsiążkiKultura

Jesień 2017 w BIG BOOK CAFE

Big Book Cafe to dom pro­duk­cji lite­rac­kich i adres zawsze otwar­ty dla kocha­ją­cych czy­ta­nie. Od wrze­śnia cen­trum zapra­sza na wyda­rze­nia spe­cjal­ne i małe przy­jem­no­ści. Miej­sce two­rzo­ne przez Fun­da­cję „Kul­tu­ra nie boli“, któ­ra w 2013 roku…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki - poznaj nasze propozycje na lato

Pierw­szy dzień kalen­da­rzo­we­go lata już za nami. Upra­gnio­ny urlop zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. War­to już teraz przy­go­to­wać sobie listę #mustre­ad na ten let­ni czas. Poznaj nasze trzy pro­po­zy­cje, po któ­re na praw­dę war­to się­gnąć! Przyjaciółki…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki o podróżach - wybór redakcji

Poznaj kolej­ne pro­po­zy­cje ksią­żek od redak­cji VERS-24. Tym razem – książ­ki miesz­czą­ce się w tema­cie podró­ży. Miłej lek­tu­ry! 🙂 Mia­sto nie do pozna­nia/ Filip Cze­ka­ła Co robił sza­chin­szach Ira­nu na Rata­jach? Jak nazy­wał się Pozna­niak, który…

Więcej
InnaKsiążkiKultura

Kryminały - propozycje książek

Oto tytu­ły, któ­re w ostat­nim cza­sie skra­dły nasze ser­ca i nie pozwo­li­ły się ode­rwać od kolej­nych roz­dzia­łów.  Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi i zatrać się w lek­tu­rze kry­mi­na­łów, tak jak my. Życie po życiu / Aleksandra…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki - majowe nowości

Wresz­cie nade­szła wio­sna! Pięk­na pogo­da sprzy­ja relak­so­wa­niu się na świe­żym powie­trzu, cie­sze­niu się słoń­cem i… świet­ną książ­ką! Poznaj nasze pro­po­zy­cję. The Call/Peadar O’Gu­ilin Co byś zro­bił mając tyl­ko chwi­lę, żeby ura­to­wać swo­je życie, a zegar…

Więcej
Kultura

NOC MUZEÓW 2017 W WARSZAWIE – CO WARTO ZWIEDZIĆ ?

Noc Muze­ów to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go muzea i pla­ców­ki kul­tu­ral­ne otwie­ra­ją swo­je drzwi na zwie­dza­ją­cych. W tym roku Noc Muze­ów w War­sza­wie odbę­dzie się w nocy z 20 na 21 maja. Zobacz­cie, któ­re miejsca…

Więcej
KsiążkiKultura

Nowości książkowe na majowy weekend

Pierw­sza to wcią­ga­ją­ca i magicz­na powieść. Dru­ga – książ­ka dzien­ni­kar­ki dla któ­rej nie ma tema­tów tabu. Trze­cia to melan­cho­lij­na opo­wieść oby­cza­jo­wa . Oto naj­now­sze i naj­cie­kaw­sze pozy­cje, któ­re na praw­dę war­to prze­czy­tać! Bun­tow­nicz­ka z pustyni/Alwyn…

Więcej
KsiążkiKultura

Propozycje książek na kwiecień

Oto książ­ki, któ­re umi­lą Ci zarów­no desz­czo­wy wie­czór, jak i leni­wy pora­nek. Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi na kwie­cień! Ape­tyt na więcej/Agniesz­ka Olej­nik Życie nie zawsze ukła­da się zgod­nie z naszy­mi ocze­ki­wa­nia­mi, a szczę­ście kryje…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki - wybór redakcji VERS-24

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!  I cóż, że o Szwecji/ Nata­lia Koła­czek Co to jest „syn­drom Bul­ler­byn”? Jak doga­dać się z małomównym…

Więcej
KsiążkiKultura

Książka, którą warto przeczytać/ Andrea Wulf "Człowiek, który zrozumiał naturę"

Książ­ka, któ­rą dzi­siaj pre­zen­tu­je­my to naj­gło­śniej­sza bio­gra­fia ostat­nich lat. Oprócz pięk­nej okład­ki, zachwy­ca histo­rią życia Ale­xan­dra von Hum­bold­ta, na któ­re­go cześć nazwa­no mia­sta, rze­ki, pasma gór­skie, prąd oce­anicz­ny, pin­gwi­na, gigan­tycz­ną kała­mar­ni­cę – a nawet morze…

Więcej
KsiążkiKultura

Ciekawe książki na weekend cz.3

Przed­sta­wia­my książ­ki, któ­re z pew­no­ścią Cie zacie­ka­wią. Jed­na z nich to wspa­nia­ła bio­gra­fia, dru­ga to przy­dat­ny porad­nik, ostat­nia przy­jem­ny romans. Wybierz coś dla sie­bie!   Geniusz – A. Scott – Berg/Zwycięzca Natio­nal Book Award Bio­gra­fia człowieka,…

Więcej
KsiążkiKultura

Ciekawe książki na weekend cz.2

Oto książ­ko­we pro­po­zy­cje od redak­cji VERS-24 na zbli­ża­ją­cą się wio­snę. To ide­al­ny czas by zre­lak­so­wać się z dobrą książ­ką i kub­kiem kawy w ręku. Poznaj nasze pro­po­zy­cje:  “Sekret­ne życie arab­skich kobiet” Kathe­ri­ne Zoepf – Katherine…

Więcej