InnaKsiążkiKultura

Kryminały - propozycje książek

Oto tytu­ły, któ­re w ostat­nim cza­sie skra­dły nasze ser­ca i nie pozwo­li­ły się ode­rwać od kolej­nych roz­dzia­łów.  Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi i zatrać się w lek­tu­rze kry­mi­na­łów, tak jak my. Życie po życiu /…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki - majowe nowości

Wresz­cie nade­szła wio­sna! Pięk­na pogo­da sprzy­ja relak­so­wa­niu się na świe­żym powie­trzu, cie­sze­niu się słoń­cem i… świet­ną książ­ką! Poznaj nasze pro­po­zy­cję. The Call/Peadar O’Gu­ilin Co byś zro­bił mając tyl­ko chwi­lę, żeby ura­to­wać swo­je życie, a zegar…

Więcej
Kultura

NOC MUZEÓW 2017 W WARSZAWIE – CO WARTO ZWIEDZIĆ ?

Noc Muze­ów to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go muzea i pla­ców­ki kul­tu­ral­ne otwie­ra­ją swo­je drzwi na zwie­dza­ją­cych. W tym roku Noc Muze­ów w War­sza­wie odbę­dzie się w nocy z 20 na 21 maja. Zobacz­cie, któ­re miej­sca…

Więcej
KsiążkiKultura

Nowości książkowe na majowy weekend

Pierw­sza to wcią­ga­ją­ca i magicz­na powieść. Dru­ga – książ­ka dzien­ni­kar­ki dla któ­rej nie ma tema­tów tabu. Trze­cia to melan­cho­lij­na opo­wieść oby­cza­jo­wa . Oto naj­now­sze i naj­cie­kaw­sze pozy­cje, któ­re na praw­dę war­to prze­czy­tać! Bun­tow­nicz­ka z pustyni/Alwyn…

Więcej
KsiążkiKultura

Propozycje książek na kwiecień

Oto książ­ki, któ­re umi­lą Ci zarów­no desz­czo­wy wie­czór, jak i leni­wy pora­nek. Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi na kwie­cień! Ape­tyt na więcej/Agniesz­ka Olej­nik Życie nie zawsze ukła­da się zgod­nie z naszy­mi ocze­ki­wa­nia­mi, a szczę­ście kry­je…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki - wybór redakcji VERS-24

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!  I cóż, że o Szwecji/ Nata­lia Koła­czek Co to jest „syn­drom Bul­ler­byn”? Jak doga­dać się z…

Więcej
KsiążkiKultura

Ciekawe książki na weekend cz.3

Przed­sta­wia­my książ­ki, któ­re z pew­no­ścią Cie zacie­ka­wią. Jed­na z nich to wspa­nia­ła bio­gra­fia, dru­ga to przy­dat­ny porad­nik, ostat­nia przy­jem­ny romans. Wybierz coś dla sie­bie!   Geniusz – A. Scott – Berg/Zwycięzca Natio­nal Book Award Bio­gra­fia…

Więcej
KsiążkiKultura

Ciekawe książki na weekend cz.2

Oto książ­ko­we pro­po­zy­cje od redak­cji VERS-24 na zbli­ża­ją­cą się wio­snę. To ide­al­ny czas by zre­lak­so­wać się z dobrą książ­ką i kub­kiem kawy w ręku. Poznaj nasze pro­po­zy­cje:  “Sekret­ne życie arab­skich kobiet” Kathe­ri­ne Zoepf – Kathe­ri­ne…

Więcej
KsiążkiKultura

Gwiazdorski Klub Książki. Część II

Insta­gram to skarb­ni­ca inspi­ra­cji – znaj­dziesz tam wszyst­ko: od sty­li­za­cyj­nych pere­łek przez goto­we do sko­pio­wa­nia wystro­je wnętrz po książ­ko­we „must-haves”. Skup­my się na ostat­nich. Ponad 21 mln użyt­kow­ni­ków apli­ka­cji pod swo­imi zdję­cia­mi wpi­sa­ło hasz­tag #book,…

Więcej
KulturaSztuka

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

Dziś w HB Reavis odbył się wer­ni­saż zaty­tu­ło­wa­ny „Design a sztu­ka”, na któ­rym zapre­zen­to­wa­no rzeź­by Paw­ła Orłow­skie­go nale­żą­ce do cyklu „Boty”. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać do 03.02.2017. Paweł Orłow­ski to uzna­ny, zarów­no w Pol­sce jak…

Więcej
KulturaSztuka

9 malarzy, których warto znać

W sztu­ce jest miej­sce dla każ­de­go i każ­dy zasłu­gu­je na to, by mu się przyj­rzeć. Dzie­siąt­ki nazwisk arty­stów przy­cią­ga­ją­cych i hip­no­ty­zu­ją­cych w świe­cie sztu­ki. Jed­ni dopie­ro dają się poznać, dru­dzy – mimo upły­wu cza­su –…

Więcej
KsiążkiKultura

Vers-24 poleca: książkowe nowości

Kolej­ny tydzień, kolej­ne cie­ka­we pozy­cje książ­ko­we, do któ­rych war­to zaj­rzeć w leni­wy, jesien­ny week­end. W naszym zesta­wie­niu każ­dy znaj­dzie coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie: zaczy­na­jąc od jed­nej z naj­cie­kaw­szych bio­gra­fii, przez mro­żą­ce krew w żyłach kry­mi­na­ły,…

Więcej