Jaga Hupało x TFH Koncept – artystyczny performance w Kamienicy Wedla, w ramach Nocy Muzeów

 

Per­for­man­ce Jaga Hupa­ło x TFH Kon­cept inspi­ro­wa­ny jest kul­to­wą baśnią o Rosz­pun­ce Bra­ci Grimm, któ­rej sym­bo­lem są bar­dzo dłu­gie i pięk­ne wło­sy. W baśni wło­sy sta­no­wią meta­fo­rę cza­su, uwię­zie­nia, miło­ści i rów­no­cze­śnie wol­no­ści. 

19 maja, w samo połu­dnie zja­wi­sko­wa postać sta­nie w oknie pierw­sze­go pię­tra zabyt­ko­wej Kamie­ni­cy Wedla w cen­trum War­sza­wy. Jej wło­sy w zaska­ku­ją­cy spo­sób wcho­dzić będą w rela­cję z oto­cze­niem. Desi­gner­ka fry­zur Jaga Hupa­ło będzie na żywo rein­ter­pre­to­wać zna­cze­nie zna­nej wszyst­kim w naszej kul­tu­rze opo­wie­ści. Co się wyda­rzy? Zobacz­cie sami.

Per­for­man­ce jest czę­ścią ART OF HERITAGE, wyda­rze­nia arty­stycz­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Jaga Hupa­ło Born To Cre­ate, w ramach Nocy Muze­ów.

Odby­wa się on w szcze­gól­nym miej­scu, Kamie­ni­cy Wedla, któ­ra wznie­sio­na zosta­ła w 1893 roku. Od począt­ku jej ist­nie­nia na par­te­rze dzia­ła sklep oraz pijal­nia cze­kla­dy Wedla, w któ­rej moż­na było kie­dyś spo­tkać m.in. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza czy Bole­sła­wa Pru­sa. 150 mkw powierzch­ni kamie­ni­cy zaj­mu­je rów­nież TFH Kon­cept, two­rząc uni­ka­to­wą prze­strzeń łączą­cą modę, design i sztu­kę z Pol­ski, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Litwy, czy Ukra­iny.

Z oka­zji Nocy Muze­ów TFH Kon­cept zapra­sza rów­nież na wysta­wę obra­zów Mate­usza Sudy.

MATEUSZ SUDA, ukoń­czył Insty­tut Sztu­ki w Opo­lu z tytu­łem magi­stra sztu­ki w pro­jek­to­wa­niu gra­ficz­nym i sztu­ki nowych mediów. Amba­sa­dor #Cre­ate­AsUs. Mate­usz to przed­sta­wi­ciel mło­de­go poko­le­nia arty­stów pol­skich; dyrek­tor kre­atyw­ny; ilu­stra­tor i pro­jek­tant gra­ficz­ny doce­nia­ny w świe­cie mody za ener­gicz­ną kre­skę i eks­pe­ry­men­ty z kolo­rem. Lau­re­at wie­lu kon­kur­sów arty­stycz­nych, w tym min. podwój­ny absol­went pre­sti­żo­we­go Art & Fashion Festi­val – orga­ni­zo­wa­ne­go przez Gra­ży­nę Kul­czyk. Współ­pra­co­wał mię­dzy inny­mi z Orską, Toma­oto­mo, No. 21, Arka­diu­sem, Asus, Mohi­to czy SIMPLE. Jego pro­jek­ty zosta­ły doce­nio­ne tak­że przez takie mar­ki jak: Ver­sa­ce, Marc Jacobs, czy Moschi­no.

Jaga Hupa­ło x TFH Kon­cept – arty­stycz­ny per­for­man­ce / Noc Muze­ów
TFH Kon­cept, Szpi­tal­na 8
sobo­ta, 19 maja, godz.:12:00

Fb: https://www.facebook.com/events/1885732358167977/

Part­ne­rem wyda­rze­nia jest Katwalk, dys­try­bu­tor pro­duk­tów fry­zjer­skich.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy