KulturaNewsroom

Jaga Hupało x TFH Koncept – artystyczny performance w Kamienicy Wedla, w ramach Nocy Muzeów

 

Per­for­man­ce Jaga Hupa­ło x TFH Kon­cept inspi­ro­wa­ny jest kul­to­wą baśnią o Rosz­pun­ce Bra­ci Grimm, któ­rej sym­bo­lem są bar­dzo dłu­gie i pięk­ne wło­sy. W baśni wło­sy sta­no­wią meta­fo­rę cza­su, uwię­zie­nia, miło­ści i rów­no­cze­śnie wolności. 

19 maja, w samo połu­dnie zja­wi­sko­wa postać sta­nie w oknie pierw­sze­go pię­tra zabyt­ko­wej Kamie­ni­cy Wedla w cen­trum War­sza­wy. Jej wło­sy w zaska­ku­ją­cy spo­sób wcho­dzić będą w rela­cję z oto­cze­niem. Desi­gner­ka fry­zur Jaga Hupa­ło będzie na żywo rein­ter­pre­to­wać zna­cze­nie zna­nej wszyst­kim w naszej kul­tu­rze opo­wie­ści. Co się wyda­rzy? Zobacz­cie sami.

Per­for­man­ce jest czę­ścią ART OF HERITAGE, wyda­rze­nia arty­stycz­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Jaga Hupa­ło Born To Cre­ate, w ramach Nocy Muzeów.

Odby­wa się on w szcze­gól­nym miej­scu, Kamie­ni­cy Wedla, któ­ra wznie­sio­na zosta­ła w 1893 roku. Od począt­ku jej ist­nie­nia na par­te­rze dzia­ła sklep oraz pijal­nia cze­kla­dy Wedla, w któ­rej moż­na było kie­dyś spo­tkać m.in. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza czy Bole­sła­wa Pru­sa. 150 mkw powierzch­ni kamie­ni­cy zaj­mu­je rów­nież TFH Kon­cept, two­rząc uni­ka­to­wą prze­strzeń łączą­cą modę, design i sztu­kę z Pol­ski, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Litwy, czy Ukrainy.

Z oka­zji Nocy Muze­ów TFH Kon­cept zapra­sza rów­nież na wysta­wę obra­zów Mate­usza Sudy.

MATEUSZ SUDA, ukoń­czył Insty­tut Sztu­ki w Opo­lu z tytu­łem magi­stra sztu­ki w pro­jek­to­wa­niu gra­ficz­nym i sztu­ki nowych mediów. Amba­sa­dor #Cre­ate­AsUs. Mate­usz to przed­sta­wi­ciel mło­de­go poko­le­nia arty­stów pol­skich; dyrek­tor kre­atyw­ny; ilu­stra­tor i pro­jek­tant gra­ficz­ny doce­nia­ny w świe­cie mody za ener­gicz­ną kre­skę i eks­pe­ry­men­ty z kolo­rem. Lau­re­at wie­lu kon­kur­sów arty­stycz­nych, w tym min. podwój­ny absol­went pre­sti­żo­we­go Art & Fashion Festi­val – orga­ni­zo­wa­ne­go przez Gra­ży­nę Kul­czyk. Współ­pra­co­wał mię­dzy inny­mi z Orską, Toma­oto­mo, No. 21, Arka­diu­sem, Asus, Mohi­to czy SIMPLE. Jego pro­jek­ty zosta­ły doce­nio­ne tak­że przez takie mar­ki jak: Ver­sa­ce, Marc Jacobs, czy Moschino.

Jaga Hupa­ło x TFH Kon­cept – arty­stycz­ny per­for­man­ce / Noc Muzeów
TFH Kon­cept, Szpi­tal­na 8
sobo­ta, 19 maja, godz.:12:00

Fb: https://www.facebook.com/events/1885732358167977/

Part­ne­rem wyda­rze­nia jest Katwalk, dys­try­bu­tor pro­duk­tów fryzjerskich.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Kultura

NOC MUZEÓW 2017 W WARSZAWIE – CO WARTO ZWIEDZIĆ ?

Noc Muze­ów to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go muzea i pla­ców­ki kul­tu­ral­ne otwie­ra­ją swo­je drzwi na zwie­dza­ją­cych. W tym roku Noc Muze­ów w War­sza­wie odbę­dzie się w nocy z 20 na 21 maja. Zobacz­cie, któ­re miejsca…
Więcej
KulturaWydarzenia

ZAPLANUJ ORYGINALNIE NOC MUZEÓW

Noc Muze­ów to w Pol­sce już nie­mal­że tra­dy­cja, któ­ra jest kul­ty­wo­wa­na od 13 lat. Począt­ko­wo uczest­ni­czy­ło w niej 11 pla­có­wek i jak sama nazwa wska­zu­je, były to wyłącz­nie muzea. W tym roku, aż 250 insty­tu­cji bie­rze udział w wyda­rze­niu, w tym amba­sa­dy oraz mini­ster­stwa. Celem akcji jest przede wszyst­kim popu­la­ry­za­cja zbio­rów muzealnych.
Więcej
NewsroomStyl życia

Noc Muzeów 2015. TOP 7: Gdzie stanąć w kolejce podczas tegorocznej nocy muzeów?

Tego­rocz­ne świę­to dla miło­śni­ków muze­ów odbę­dzie się w nocy z 16 na 17 maja. Swój udział zapo­wie­dzia­ło 237 kul­tu­ral­nych pla­có­wek – w tym 50 muze­ów i 31 gale­rii. Szcze­gó­ło­wy pro­gram wyda­rze­nia może­cie pobrać ze stro­ny inter­ne­to­wej mia­sta, my zaś pod­po­wia­da­my Wam, co war­to zoba­czyć w tym roku.
Więcej