Święto muzyki i mody – H&M Music

Moda i muzy­ka w jed­nym miej­scu – na jedy­nym i nie­po­wta­rzal­nym, bez wąt­pie­nia naj­waż­niej­szym muzycz­nym wyda­rze­niu tego roku- festi­wa­lu H&M LOVES MUSIC, któ­ry rusza już w ten week­end i potrwa do 23 czerw­ca!

H&M LOVES MUSIC to kolej­na edy­cja festi­wa­lu, któ­ry odbę­dzie się w War­sza­wie w Zajezd­ni Auto­bu­so­wej przy Metrze Mary­mont. Cze­ka­ją nas aż trzy week­en­dy peł­ne muzy­ki, dobrej zaba­wy i kolo­ro­wych sty­li­za­cji. I cho­ciaż tym razem H&M do współ­pra­cy zapro­sił głów­nie pol­skich rape­rów, wciąż na pierw­szym miej­scu sta­wia róż­no­rod­ność, dla­te­go i fani elek­tro­ni­ki czy popu znaj­dą coś dla sie­bie: w ten pią­tek (8 czerw­ca) na sce­nie będzie­cie mogli zoba­czyć m.in. Nata­lię Nykiel i O.S.T.R, a w sobo­tę (9 czerw­ca) wystą­pią Daria Zawia­łow i Ten Typ Mes. Na sce­nie H&M pod­czas kolej­nych, peł­nych muzy­ki week­en­dów wystą­pią rów­nież Sokół, Otso­cho­dzi, Pezet, Nosow­ska, Flir­ti­ni LIVE, Jimek Sym­pho­nixx oraz Rosa­lie. Co wię­cej, jed­no­dnio­wy kar­net (10 zło­tych) upraw­nia jed­no­cze­śnie do zaku­pów w skle­pach H&M.

Widzi­my się pod sce­ną!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy