Moda i muzy­ka w jed­nym miej­scu – na jedy­nym i nie­po­wta­rzal­nym, bez wąt­pie­nia naj­waż­niej­szym muzycz­nym wyda­rze­niu tego roku- festi­wa­lu H&M LOVES MUSIC, któ­ry rusza już w ten week­end i potrwa do 23 czerw­ca!

H&M LOVES MUSIC to kolej­na edy­cja festi­wa­lu, któ­ry odbę­dzie się w War­sza­wie w Zajezd­ni Auto­bu­so­wej przy Metrze Mary­mont. Cze­ka­ją nas aż trzy week­en­dy peł­ne muzy­ki, dobrej zaba­wy i kolo­ro­wych sty­li­za­cji. I cho­ciaż tym razem H&M do współ­pra­cy zapro­sił głów­nie pol­skich rape­rów, wciąż na pierw­szym miej­scu sta­wia róż­no­rod­ność, dla­te­go i fani elek­tro­ni­ki czy popu znaj­dą coś dla sie­bie: w ten pią­tek (8 czerw­ca) na sce­nie będzie­cie mogli zoba­czyć m.in. Nata­lię Nykiel i O.S.T.R, a w sobo­tę (9 czerw­ca) wystą­pią Daria Zawia­łow i Ten Typ Mes. Na sce­nie H&M pod­czas kolej­nych, peł­nych muzy­ki week­en­dów wystą­pią rów­nież Sokół, Otso­cho­dzi, Pezet, Nosow­ska, Flir­ti­ni LIVE, Jimek Sym­pho­nixx oraz Rosa­lie. Co wię­cej, jed­no­dnio­wy kar­net (10 zło­tych) upraw­nia jed­no­cze­śnie do zaku­pów w skle­pach H&M.

Widzi­my się pod sce­ną!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej