Moda i muzy­ka w jed­nym miej­scu – na jedy­nym i nie­po­wta­rzal­nym, bez wąt­pie­nia naj­waż­niej­szym muzycz­nym wyda­rze­niu tego roku- festi­wa­lu H&M LOVES MUSIC, któ­ry rusza już w ten week­end i potrwa do 23 czerw­ca!

H&M LOVES MUSIC to kolej­na edy­cja festi­wa­lu, któ­ry odbę­dzie się w War­sza­wie w Zajezd­ni Auto­bu­so­wej przy Metrze Mary­mont. Cze­ka­ją nas aż trzy week­en­dy peł­ne muzy­ki, dobrej zaba­wy i kolo­ro­wych sty­li­za­cji. I cho­ciaż tym razem H&M do współ­pra­cy zapro­sił głów­nie pol­skich rape­rów, wciąż na pierw­szym miej­scu sta­wia róż­no­rod­ność, dla­te­go i fani elek­tro­ni­ki czy popu znaj­dą coś dla sie­bie: w ten pią­tek (8 czerw­ca) na sce­nie będzie­cie mogli zoba­czyć m.in. Nata­lię Nykiel i O.S.T.R, a w sobo­tę (9 czerw­ca) wystą­pią Daria Zawia­łow i Ten Typ Mes. Na sce­nie H&M pod­czas kolej­nych, peł­nych muzy­ki week­en­dów wystą­pią rów­nież Sokół, Otso­cho­dzi, Pezet, Nosow­ska, Flir­ti­ni LIVE, Jimek Sym­pho­nixx oraz Rosa­lie. Co wię­cej, jed­no­dnio­wy kar­net (10 zło­tych) upraw­nia jed­no­cze­śnie do zaku­pów w skle­pach H&M.

Widzi­my się pod sce­ną!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze sukienki na Święta i pozostałe 300 dni w roku

Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia to szcze­gól­ny dzień i nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że pod­czas kola­cji chce­my wyglą­dać wyjąt­ko­wo. Tym­cza­sem, Świę­ta to nie­ła­twy czas pod wzglę­dem wybór ubrań – w każ­dej rodzi­nie panu­ją bowiem inne, świą­tecz­ne tra­dy­cje, dla­te­go…
Więcej