Moda i muzy­ka w jed­nym miej­scu – na jedy­nym i nie­po­wta­rzal­nym, bez wąt­pie­nia naj­waż­niej­szym muzycz­nym wyda­rze­niu tego roku- festi­wa­lu H&M LOVES MUSIC, któ­ry rusza już w ten week­end i potrwa do 23 czerwca!

H&M LOVES MUSIC to kolej­na edy­cja festi­wa­lu, któ­ry odbę­dzie się w War­sza­wie w Zajezd­ni Auto­bu­so­wej przy Metrze Mary­mont. Cze­ka­ją nas aż trzy week­en­dy peł­ne muzy­ki, dobrej zaba­wy i kolo­ro­wych sty­li­za­cji. I cho­ciaż tym razem H&M do współ­pra­cy zapro­sił głów­nie pol­skich rape­rów, wciąż na pierw­szym miej­scu sta­wia róż­no­rod­ność, dla­te­go i fani elek­tro­ni­ki czy popu znaj­dą coś dla sie­bie: w ten pią­tek (8 czerw­ca) na sce­nie będzie­cie mogli zoba­czyć m.in. Nata­lię Nykiel i O.S.T.R, a w sobo­tę (9 czerw­ca) wystą­pią Daria Zawia­łow i Ten Typ Mes. Na sce­nie H&M pod­czas kolej­nych, peł­nych muzy­ki week­en­dów wystą­pią rów­nież Sokół, Otso­cho­dzi, Pezet, Nosow­ska, Flir­ti­ni LIVE, Jimek Sym­pho­nixx oraz Rosa­lie. Co wię­cej, jed­no­dnio­wy kar­net (10 zło­tych) upraw­nia jed­no­cze­śnie do zaku­pów w skle­pach H&M.

Widzi­my się pod sceną!

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadruków…
Więcej