InspiracjeSztuka

5 tatuatorów, u których zrobisz minimalistyczne tatuaże

Moda na tatu­aże trwa nie­prze­rwa­nie od kil­ku lat. Teraz ma je ogrom­ne gro­no osób – cho­ciaż jeden, sym­bo­licz­ny, scho­wa­ny gdzieś pod ubra­niem. My w redak­cji VERS-24 szcze­gól­nie lubi­my mini­ma­li­stycz­ne, czar­no-bia­łe tatu­aże. Dla­te­go przed­sta­wia­my Wam przegląd…

Więcej