Kultura

Ekskluzywne playlisty Chanel

Czy Wam też za każdym razem zapada Wam w pamięć muzyka z pokazów mody? Po raz kolejny Karl Lagerfeld idzie o krok dalej, wyprzedzając innych projektantów. Już od 16 lutego 2018 roku nie będziecie mieć żadnego problemu, by ją odnaleźć- Chanel właśnie udostępnił swoje ekskluzywne playlisty na Apple Music!

Ekskluzywne playlisty Chanel

Eks­klu­zyw­ne play­li­sty Cha­nel

Fani zarów­no mody jak i muzy­ki będą mogli słu­chać muzy­ki pro­sto z wybie­gów Cha­nel, w tym sound­trac­ku stwo­rzo­ne­go przez wybit­ne­go kre­ato­ra dźwię­ku Miche­la Gau­ber­ta towa­rzy­szą­ce­go poka­zo­wi naj­now­szej kolek­cji.

Obok ofi­cjal­nych play­list fran­cu­skie­go domu mody dostęp­ne są tak­że dodat­ko­we, stwo­rzo­ne przez przy­ja­ciół i amba­sa­do­rów Cha­nel- Phar­rel­la Wil­liam­sa, Caro­li­ne de Maigret, muzy­ka Seba­stie­na Tel­lie­ra czy zespół Ibeyi.

Komentarze

komen­ta­rzy