KulturaMuzyka

Beyoncé i Jay‑Z w Polsce!

Bey­on­cé i Jay‑Z przy­ja­dą do Pol­ski w ramach tra­sy kon­cer­to­wej „On The Run Tour II”. Jay‑Z i Bey­on­cé wystą­pią na PGE Naro­do­wym w War­sza­wie już 30 czerw­ca. Bile­ty na kon­cert będą dostęp­ne w pierw­szej kolej­no­ści tyl­ko dla użyt­kow­ni­ków ser­wi­su stre­amin­go­we­go Tidal.

Sprze­daż bile­tów na kon­cert zosta­nie uru­cho­mio­na 19 mar­ca o godzi­nie 10:00. W pierw­szej kolej­no­ści bile­ty będą mogli zaku­pić tyl­ko użyt­kow­ni­cy plat­for­my Tidal, pod­czas spe­cjal­nej przed­sprze­da­ży, któ­ra będzie trwa­ła do 22 mar­ca. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce zaku­pu bile­tów dostęp­ne są na stro­nie www.tidal.com.

Tekst/zdecia: mate­ria­ły prasowej

Komentarze

komentarzy