Muzyka

Playlista na weekend

Dro­dzy czy­tel­ni­cy redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła dla was play­li­stę muzycz­ną na naj­bliż­szy week­end! Życzy­my przy­jem­ne­go słu­cha­nia.

Więcej
KsiążkiKultura

Poznajcie kolejne propozycje książkowe od redakcji Vers-24

Tekst i zdję­cia: Vers-24 Iga Litwin­czuk – Edu­ar­do Men­do­za „Przy­go­da fry­zje­ra dam­skie­go” Zawsze chęt­nie się­gam po Edu­ar­do Men­dzoę, jed­nak dotych­czas zna­łam go w poważ­niej­szym wyda­niu.  Kome­dio­wa „Przy­go­da fry­zje­ra dam­skie­go” utwier­dzi­ła mnie w prze­ko­na­niu, że Men­do­za ma…

Więcej
KulturaTeatr

Zmiany w paryskim balecie

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Jak poda­je Ben­ja­min Mil­le­pied, fran­cu­ski tan­cerz i cho­re­ograf, pry­wat­nie mąż Nata­lie Port­man, z któ­rą wystę­po­wał w fil­mie „Czar­ny łabędź“ , rekla­ma tego nie­zwy­kłe­go miej­sca pt. „Haut Vol“ zwia­stu­je zmia­ny w Paris Ope­ra…

Więcej
FilmKultura

Do zobaczenia! Zapowiedzi filmowe

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Za chwi­lę poże­gna­my rok 2014, a był on (kolej­nym) wspa­nia­łym cza­sem dla kine­ma­to­gra­fii. Oglą­da­li­śmy nie­sa­mo­wi­te fil­my, a za część z nich trzy­ma­li­śmy kciu­ki pod­czas osca­ro­wej cere­mo­nii. Te chwi­le są już jed­nak za…

Więcej
Muzyka

Playlista na weekend: Christmas is coming

Wybór: Klau­dia Żie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com Dopadł nas świą­tecz­ny nastrój, dla­te­go wybra­li­śmy dla Was zestaw naj­pięk­niej­szych świą­tecz­nych pio­se­nek. Na naszej bożo­na­ro­dze­nio­wej play­li­ście znaj­du­ją się zarów­no każ­de­mu zna­ne, sztam­po­we pio­sen­ki, bez któ­rych nie wyobra­ża­my sobie świąt, a…

Więcej
FilmKultura

Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: imdb.com, thehollywoodnews.com „Love, Rosie” Pre­mie­ra: 17 paź­dzier­ni­ka (świat), 5 grud­nia (Pol­ska) Reż. Chri­stian Dit­ter Pro­duk­cja: Wiel­ka Bry­ta­nia, USA Sce­na­riusz: Juliet­te Towhi­di Obsa­da: Lily Col­lins, Sam Cla­flin, Art. Par­kin­son, Nor­ma She­ahan, Nick Lee, Suki Water­ho­use…

Więcej
Newsroom

Posłuchaj Madame Curie. Unikalne nagranie głosu wybitnej Polki

Maria Curie – Skło­dow­ska, dwu­krot­na zdo­byw­czy­ni Nagro­dy Nobla za wybit­ne osią­gnię­cia nauko­we, była i jest naszą chlu­bą naro­do­wą. Wyda­je się, że wie­my o niej wszyst­ko, ale dotąd … nie zna­li­śmy jej gło­su. Dziś mamy szan­sę go usły­szeć. Brzmi tak, jak moż­na było sobie wyobra­zić: pew­nie i moc­no. Siła jest kobie­tą!

Więcej
FilmKultura

Dlaczego warto zobaczyć film „Interstellar”?

W kinach od kil­ku dni kró­lu­je nowy film Chri­sto­phe­ra Nola­na, reży­se­ra try­lo­gii “Mrocz­ny Rycerz”. Prze­czy­taj­cie Naszą opi­nię na temat fil­mu, o któ­rym mówi cały świat. Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: bizzammovienews.com Zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szy film roku.…

Więcej
KsiążkiKultura

Encyklopedia póz modelki Coco Rochy

Tekst: Moni­ka Koryś Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: fashiongonerogue.com, fastcocreate.com „Kie­dy Ste­ven Sebring zapro­po­no­wał mi zro­bie­nie ency­klo­pe­dii 1000 póz, ode­bra­łam to jako wyzwa­nie, a ja od zawsze bar­dzo lubi­łam wszel­kie wyzwa­nia. Dla­te­go odpo­wiedź mogła być tyl­ko jed­na, oczy­wi­ście…

Więcej
FilmStyl życia

Filmy na jesienne wieczory

Tekst: Iga Litwin­czuk Zdje­cia: filmweb.pl, pinterest.com Jesie­n­no-zimo­­we wie­czo­ry nie­ubła­ga­nie zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Aby pomóc Wam je prze­trwać, przy­go­to­wa­łam subiek­tyw­ną listę Top10 fil­mów, któ­re umi­lą wie­czór w domu. Kto ich jesz­cze nie widział ten gapa i…

Więcej