KsiążkiKultura

Biografie, które warto przeczytać

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Jakie zale­ty ma czy­ta­nie ksią­żek, nie trze­ba mówić tym, któ­rzy zawsze mają przy sobie swój elek­tro­nicz­ny czyt­nik e‑booków lub tra­dy­cyj­ną papie­ro­wą wer­sję książ­ki. To przede wszyst­kim chwi­la relak­su, w…

Więcej
FilmMuzyka

Soundtrack "50 twarzy Grey'a", czyli playlista na weekend

Przed­sta­wia­my wam naszą play­li­stę na week­end. Tym razem inspi­ra­cją do wybra­nia 10 pio­se­nek był nie­daw­no opu­bli­ko­wa­ny sound­track do fil­mu 50 Twa­rzy Greya”. Na liście znaj­du­ją się m.in. Bey­on­cé, Annie Len­nox, Frank Sina­tra czy Sia. Zapra­sza­my do słu­cha­nia i miłe­go week­en­du życzy redak­cja Vers-24.

Więcej
FilmNewsroom

"Ida" nominowana do Oskara! Poznaj pozostałe propozycje

Nie­daw­no pisa­li­śmy o zło­tych glo­bach, dzi­siaj mamy peł­ną listę nomi­na­cji do Oska­ra. “Ida” Paw­ła Paw­li­kow­skie­go, któ­ra nie zdo­by­ła zło­tych glo­bów, ma szan­se na Oskra! I to w dwóch kate­go­riach na “naj­lep­sze zdję­cia” oraz “naj­lep­szy film…

Więcej
MuzykaNewsroom

Niespodzianki weselne w nowym teledysku Maroon 5

Tekst: Vers-24 Widzie­li­ście już nowy tele­dysk do pio­sen­ki “Sugar” – Maro­on 5? jest to kolej­ny sin­giel z pły­ty V. Koniecz­nie obej­rzyj­cie, tym razem zespół prze­mie­rza Los Ange­les, nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia­jąc się na wese­lach! Zszo­ko­wa­ne miny młodych…

Więcej
Muzyka

Playlista na weekend

Dro­dzy czy­tel­ni­cy redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła dla was play­li­stę muzycz­ną na naj­bliż­szy week­end! Życzy­my przy­jem­ne­go słuchania.

Więcej
KsiążkiKultura

Poznajcie kolejne propozycje książkowe od redakcji Vers-24

Tekst i zdję­cia: Vers-24 Iga Litwin­czuk – Edu­ar­do Men­do­za „Przy­go­da fry­zje­ra dam­skie­go” Zawsze chęt­nie się­gam po Edu­ar­do Men­dzoę, jed­nak dotych­czas zna­łam go w poważ­niej­szym wyda­niu.  Kome­dio­wa „Przy­go­da fry­zje­ra dam­skie­go” utwier­dzi­ła mnie w prze­ko­na­niu, że Men­do­za ma…

Więcej
KulturaTeatr

Zmiany w paryskim balecie

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Jak poda­je Ben­ja­min Mil­le­pied, fran­cu­ski tan­cerz i cho­re­ograf, pry­wat­nie mąż Nata­lie Port­man, z któ­rą wystę­po­wał w fil­mie „Czar­ny łabędź“ , rekla­ma tego nie­zwy­kłe­go miej­sca pt. „Haut Vol“ zwia­stu­je zmia­ny w Paris Opera…

Więcej
FilmKultura

Do zobaczenia! Zapowiedzi filmowe

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Za chwi­lę poże­gna­my rok 2014, a był on (kolej­nym) wspa­nia­łym cza­sem dla kine­ma­to­gra­fii. Oglą­da­li­śmy nie­sa­mo­wi­te fil­my, a za część z nich trzy­ma­li­śmy kciu­ki pod­czas osca­ro­wej cere­mo­nii. Te chwi­le są już jed­nak za…

Więcej
Muzyka

Playlista na weekend: Christmas is coming

Wybór: Klau­dia Żie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com Dopadł nas świą­tecz­ny nastrój, dla­te­go wybra­li­śmy dla Was zestaw naj­pięk­niej­szych świą­tecz­nych pio­se­nek. Na naszej bożo­na­ro­dze­nio­wej play­li­ście znaj­du­ją się zarów­no każ­de­mu zna­ne, sztam­po­we pio­sen­ki, bez któ­rych nie wyobra­ża­my sobie świąt, a…

Więcej
FilmKultura

Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: imdb.com, thehollywoodnews.com „Love, Rosie” Pre­mie­ra: 17 paź­dzier­ni­ka (świat), 5 grud­nia (Pol­ska) Reż. Chri­stian Dit­ter Pro­duk­cja: Wiel­ka Bry­ta­nia, USA Sce­na­riusz: Juliet­te Towhi­di Obsa­da: Lily Col­lins, Sam Cla­flin, Art. Par­kin­son, Nor­ma She­ahan, Nick Lee, Suki Waterhouse…

Więcej
Newsroom

Posłuchaj Madame Curie. Unikalne nagranie głosu wybitnej Polki

Maria Curie – Skło­dow­ska, dwu­krot­na zdo­byw­czy­ni Nagro­dy Nobla za wybit­ne osią­gnię­cia nauko­we, była i jest naszą chlu­bą naro­do­wą. Wyda­je się, że wie­my o niej wszyst­ko, ale dotąd … nie zna­li­śmy jej gło­su. Dziś mamy szan­sę go usły­szeć. Brzmi tak, jak moż­na było sobie wyobra­zić: pew­nie i moc­no. Siła jest kobietą!

Więcej