KsiążkiKultura

Nowości książkowe na luty

Dla­cze­go war­to czy­tać książ­ki nie trze­ba chy­ba niko­mu mówić. Redak­cja VERS-24 przed­sta­wia nowo­ści w dzia­le lite­ra­tu­ry, któ­re naszym zda­niem na praw­dę war­to prze­czy­tać. Życzy­my miłej lek­tu­ry! Karo­li­na Wil­czyń­ska / Per­for­mens „Per­for­mens” to dłu­go ocze­ki­wa­ne wzno­wie­nie…

Więcej
Książki

ZACZNIJ NOWY ROK Z BIG BOOK CAFE!

W stycz­niu Big Book Cafe leczy dźwię­ka­mi naj­słyn­niej­sze­go sana­to­rium w dzie­jach lite­ra­tu­ry, urzą­dza wie­czo­ry wspo­mnień i poetyc­kie wypra­wy w świat sło­wa, zaopa­tru­je w książ­ki za gro­sze i zaglą­da do sze­lesz­czą­cej pra­sy z róż­nych zakąt­ków rze­czy­wi­sto­ści.…

Więcej
KulturaStyl życia

Witryny sklepowe w architekturze miejskiej 

Daw­niej o witry­nach skle­po­wych pisał Emil Zola. Dziś są one nie­od­łącz­ną wizy­tów­ką skle­pu, a do ich two­rze­nia zatrud­nia­ni są spe­cjal­ni pra­cow­ni­cy. To wła­śnie Visu­al mer­chan­di­se­rzy dba­ją o ich wygląd i przy ich pomo­cy kreu­ją obraz obec­nej kolek­cji.…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki w świątecznym klimacie

Do gwiazd­ki jesz­cze mie­siąc. War­to już jed­nak wpro­wa­dzić się w świą­tecz­ny nastrój, nie tyl­ko powo­li deko­ru­jąc dom czy przy­go­to­wu­jąc pier­nicz­ki i myśląc nad pre­zen­ta­mi, ale się­ga­jąc też po książ­ki w świą­tecz­nym kli­ma­cie. Sprawdź­cie nasz wybór…

Więcej
InspiracjeSztuka

5 tatuatorów, u których zrobisz minimalistyczne tatuaże

Moda na tatu­aże trwa nie­prze­rwa­nie od kil­ku lat. Teraz ma je ogrom­ne gro­no osób – cho­ciaż jeden, sym­bo­licz­ny, scho­wa­ny gdzieś pod ubra­niem. My w redak­cji VERS-24 szcze­gól­nie lubi­my mini­ma­li­stycz­ne, czar­no-bia­łe tatu­aże. Dla­te­go przed­sta­wia­my Wam prze­gląd…

Więcej
KsiążkiKultura

Książkowe nowości

Listo­pad to naj­lep­szy czas, aby zaszyć się w domu z her­ba­tą i dobrą książ­ką. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy listę nowo­ści książ­ko­wych, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź­cie! Kry­sty­no, nie dener­wuj mat­ki / Micha­li­na Grze­siak Kto by…

Więcej
ModaSztuka

KARL LAGERFELD – 10 FAKTÓW Z ŻYCIA PROJEKTANTA

Karl Lager­feld uzna­wa­ny jest za współ­cze­sne­go dyk­ta­to­ra mody. Od 1983 roku nie­prze­rwa­nie wyzna­cza kie­run­ki w domu mody Cha­nel, zarzą­dza wło­skim Fen­di, pro­wa­dzi mar­kę pod swo­im nazwi­skiem i nie uni­ka współ­prac z naj­po­pu­lar­niej­szy­mi sie­ciów­ka­mi (m.in. H&M…

Więcej
Kultura

Mistrz obiektywu - Peter Lindbergh

Zna­ny szcze­gól­nie ze swo­ich kino­wych zdjęć, 73-let­ni dziś Peter Lind­bergh uzna­wa­ny jest  za jed­ne­go z naj­bar­dziej wpły­wo­wych współ­cze­snych foto­gra­fów. Uro­dzo­ny w Lis­se w Niem­czech  w 1944 roku, dzie­ciń­stwo spę­dził w Duis­bur­gu w Nad­re­nii (Pół­noc­na-West­fa­lia). I choć…

Więcej
FilmKultura

3. WARSAW KOREAN FILM FESTIVAL 7-13 listopada 2017 / Kino Kultura

Już 7 listo­pa­da roz­po­czy­na się trze­cia edy­cja War­saw Kore­an Film Festi­val, wyda­rze­nia pre­zen­tu­ją­ce­go naj­lep­sze pro­duk­cje kine­ma­to­gra­fii połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej. Tego­rocz­ny pro­gram zapre­zen­tu­je fil­my w trzech sek­cjach: „Hity ostat­nich lat”, „Kore­ań­skie sma­ki” oraz sub­tel­ne obra­zy wybit­nej reży­ser­ki i…

Więcej
KulturaModa

Steven Meisel – prosto o niezwykłym fotografie

Zapra­sza­my Was do świa­ta mody widzia­ne­go przez obiek­tyw apa­ra­tu. Ten mie­siąc redak­cja Vers-24 ogło­si­ła mie­sią­cem foto­gra­fów i zamie­rza przed­sta­wić Wam czte­ry wyjąt­ko­we posta­cie, bez któ­rych świat mody i foto­gra­fii nie był­by taki sam. Pre­zen­tu­je­my Wam…

Więcej
KsiążkiKultura

Jesień 2017 w BIG BOOK CAFE

Big Book Cafe to dom pro­duk­cji lite­rac­kich i adres zawsze otwar­ty dla kocha­ją­cych czy­ta­nie. Od wrze­śnia cen­trum zapra­sza na wyda­rze­nia spe­cjal­ne i małe przy­jem­no­ści. Miej­sce two­rzo­ne przez Fun­da­cję „Kul­tu­ra nie boli“, któ­ra w 2013 roku…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki - poznaj nasze propozycje na lato

Pierw­szy dzień kalen­da­rzo­we­go lata już za nami. Upra­gnio­ny urlop zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. War­to już teraz przy­go­to­wać sobie listę #mustre­ad na ten let­ni czas. Poznaj nasze trzy pro­po­zy­cje, po któ­re na praw­dę war­to się­gnąć! Przy­ja­ciół­ki…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki o podróżach - wybór redakcji

Poznaj kolej­ne pro­po­zy­cje ksią­żek od redak­cji VERS-24. Tym razem – książ­ki miesz­czą­ce się w tema­cie podró­ży. Miłej lek­tu­ry! 🙂 Mia­sto nie do pozna­nia/ Filip Cze­ka­ła Co robił sza­chin­szach Ira­nu na Rata­jach? Jak nazy­wał się Pozna­niak,…

Więcej