Kultura

JAK SZYBKO SIĘ UCZYĆ?

Poznaj skuteczne sposoby na szybkie przyswajanie wiedzy! W szybkiej nauce niezwykle ważna jest systematyczność i powtarzanie zdobytej wiedzy. Jeśli uczysz się czegoś późnym wieczorem, odśwież informacje, czytając materiał z rana przed pójściem na egzamin. Zrozum także swój naturalny potencjał. Jesteś wzrokowcem? Ucz się za pomocą obrazków, pisz, czytaj i zakreślaj mazakami istotne wiadomości. Informacje możesz grupować rysując grafy, pętle, słupki i wszystko to, co tylko podpowie Ci wyobraźnia.

Jeśli jesteś słu­chow­cem, w dro­dze do pra­cy odtwa­rzaj audio­bo­oki. Są też oso­by, któ­re zapa­mię­tu­ją poprzez doświad­cze­nie. Co im w tym poma­ga? Podró­że, kurs np. tań­ca czy ćwi­cze­nia gru­po­we – cho­dzi o inte­rak­cję oraz aktyw­ne uczest­ni­cze­nie w pro­ce­sie przy­swa­ja­nia wie­dzy. Zapa­mię­taj, że istot­na jest tak­że orga­ni­za­cja prze­strze­ni. Na biur­ku połóż tyl­ko to, cze­go masz się nauczyć na daną chwi­lę. Oczyść pokój ze zbęd­nych rze­czy, któ­re nie­po­trzeb­nie roz­pro­szą Two­ją uwa­gę. Niech w Two­im pomiesz­cze­niu zapa­nu­je ład, mini­ma­lizm i har­mo­nia.

Szu­kasz naj­szyb­sze­go spo­so­bu nauki? Sty­mu­luj bodź­ce i połącz siły. Uczysz się języ­ka obce­go? Wybierz kurs tema­tycz­nie odpo­wia­da­ją­cy Two­im zain­te­re­so­wa­niom, słu­chaj zagra­nicz­nej muzy­ki, oglą­daj fil­my bez lek­to­ra i pozna­waj ludzi. Nie rezy­gnuj z podró­ży, któ­re przy­spie­szą naukę o kil­ka­dzie­siąt pro­cent. Zdo­by­łeś wie­dzę teo­re­tycz­ną? Teraz pora na prak­ty­kę, w któ­rej dopo­mo­gą staż oraz pra­ca połą­czo­na z róż­ne­go rodza­ju szko­le­nia­mi. Ide­al­ną sytu­acją jest ta, w któ­rej znaj­dziesz men­to­ra – to on usys­te­ma­ty­zu­je i ukie­run­ku­je Two­ją wie­dzę, co może zaowo­co­wać zupeł­nie nowym spoj­rze­niem na świat.

Jak Ty lubisz się uczyć?

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy