KsiążkiKultura

Ciekawe książki na weekend cz.2

Oto książ­ko­we pro­po­zy­cje od redak­cji VERS-24 na zbli­ża­ją­cą się wio­snę. To ide­al­ny czas by zre­lak­so­wać się z dobrą książ­ką i kub­kiem kawy w ręku. Poznaj nasze propozycje: 

Sekret­ne życie arab­skich kobiet” Kathe­ri­ne Zoepf – Kathe­ri­ne Zoepf, ame­ry­kań­ska dzien­ni­kar­ka, przed­sta­wia muzuł­man­ki z zupeł­nie innej stro­ny. Poka­zu­je, że pod bur­ka­mi i hidża­ba­mi kry­ją się sil­ne i odważ­ne kobie­ty, któ­rym nie­strasz­ny skost­nia­ły patriar­chat. Autor­ka wie­le lat miesz­ka­ła w Syrii i Liba­nie, gdzie była świad­kiem licz­nych walk o pra­wa kobiet. Stro­na po stro­nie opi­su­je postę­pu­ją­cą eman­cy­pa­cję muzuł­ma­nek, któ­re dzię­ki swo­je­mu upo­ro­wi i woli wal­ki osią­ga­ją upra­gnio­ną wol­ność w życiu i pra­cy. „Sekret­ne życie arab­skich kobiet” to opo­wieść o kra­jach arab­skich widzia­nych ocza­mi kobiet. Ta szcze­ra i waż­na książ­ka pozwa­la lepiej poznać zmie­nia­ją­ce się kra­je arabskie.

Sny o jowi­szu” Anu­ra­dha Roy – Nomi­no­wa­na do Nagro­dy Booke­ra powieść uka­zu­ją­ca praw­dzi­we obli­cze współ­cze­snych Indii. Pocią­giem z Kal­ku­ty podró­żu­je eks­cen­trycz­na dziew­czy­na z kolo­ro­wy­mi nit­ka­mi we wło­sach oraz zło­tem i sre­brem w uszach. Towa­rzy­szą jej trzy matro­ny wybie­ra­ją­ce się w pierw­szą w swo­im życiu wspól­ną podróż. W Dżar­mu­li roz­śpie­wa­ny her­ba­ciarz John­ny Top­po zaba­wia swo­ich klien­tów, a prze­wod­nik świą­tyn­ny Badal, zako­cha­ny w mło­dzień­cu Raghu, sta­cza boje ze stry­jem. Współ­cze­sne Indie kipią życiem, lecz za każ­dą z tych rado­snych histo­rii kry­je się głę­bo­ko skry­wa­na tajem­ni­ca. Nomi ma sie­dem lat, gdy wybu­cha woj­na. Dziew­czyn­ka tra­ci swo­ją rodzi­nę i tra­fia do aśra­my. Jed­nak rów­nież w miej­scu obję­tym pie­czą boga, nic nie jest w sta­nie ochro­nić ją przed krzyw­dzą­cą ręką czło­wie­ka. Teraz, jako doro­sła kobie­ta, wra­ca do Indii, by zmie­rzyć się ze swo­ją prze­szło­ścią. Sny o Jowi­szu to poetyc­ka podróż do kra­ju peł­ne­go egzo­tycz­nych zapa­chów i barw, a zara­zem wia­ry­god­ny por­tret indyj­skie­go spo­łe­czeń­stwa, uka­zu­ją­cy jego mrocz­ne obli­cze – peł­ne oso­bi­stych traum, hipo­kry­zji i przemocy.

Waż­ka” Mał­go­rza­ta Roga­la – Aga­ta Gór­ska roz­po­czy­na pry­wat­ne śledz­two w tajem­ni­cy przed prze­ło­żo­ny­mi, gdy oka­zu­je się, że śmierć jej kole­żan­ki, Leny, nie była przy­pad­ko­wa. Jedy­nym tro­pem jest tajem­ni­cza brosz­ka w kształ­cie waż­ki, o któ­rej Lena wspo­mnia­ła pod­czas ich ostat­nie­go spo­tka­nia. Tym­cza­sem part­ner Aga­ty, Sła­wek Tom­czyk, pro­wa­dzi docho­dze­nie w spra­wie zabój­stwa wyra­cho­wa­ne­go dzien­ni­ka­rza – jego zwło­ki odna­le­zio­no w redak­cji gaze­ty inter­ne­to­wej. Zamor­do­wa­ny nie wahał się się­gać po nie­mo­ral­ne środ­ki w pogo­ni za sen­sa­cją i wywle­kał na wierzch bru­dy miesz­kań­ców War­sza­wy, więc krąg podej­rza­nych nie­ustan­nie się roz­sze­rza Czy spra­wa zabój­stwa Woź­nic­kie­go oraz śmier­ci Leny są ze sobą powią­za­ne? Jaki sekret skry­wa brosz­ka w kształ­cie ważki?

Księ­życ jest kobie­tą” Joan­na Gaw­rych-Skrzyp­czak – Wspa­nia­ła opo­wieść, w któ­rej współ­cze­sne życie prze­pla­ta się z burz­li­wą histo­rią. Mię­ty przed woj­ną nale­ża­ły do pra­dziad­ków Anny, lecz oku­pa­cja pozba­wi­ła rodzi­nę mająt­ku. Anna, mimo prze­ciw­no­ści losu, zre­ali­zo­wa­ła swo­je marze­nie – w odzy­ska­nym dwor­ku pro­wa­dzi pen­sjo­nat i staj­nię. Nie­za­leż­na, lecz samot­na, musi doko­nać wybo­ru mię­dzy Łuka­szem, któ­ry zatrud­nia się w Mię­tach, by uciec przed prze­szło­ścią, a Geral­dem – intry­gu­ją­cym i zako­cha­nym w niej finan­si­ście z Jer­sey. Anna nie­spo­dzie­wa­nie prze­ko­na się, że prze­szłość skry­wa­ła przed nią wiel­ką tajem­ni­cę. Czy prze­wrot­ny los, któ­ry gnał boha­te­rów po świe­cie, może wpły­nąć rów­nież na życie Anny?

Tekst: mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
KsiążkiKultura

Te książki pomogą Ci odnaleźć wewnętrzne szczęście 

Oso­bi­ste pro­ble­my nawar­stwia­ją się, tra­ci­my sens życia i zatra­ca­my się w nega­tyw­nych myślach… Brzmi zna­jo­mo? To doty­czy wie­lu z nas, szcze­gól­nie gdy świat dosłow­nie zmie­nia się na naszych oczach. Odczu­wa­my lęk przed tym co będzie…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapominamy…
Więcej