KsiążkiKultura

Książkowe nowości

Listopad to najlepszy czas, aby zaszyć się w domu z herbatą i dobrą książką. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę nowości książkowych, po które warto sięgnąć. Sprawdźcie!

  1. Kry­sty­no, nie dener­wuj mat­ki / Micha­li­na Grze­siak

Kto by pomy­ślał, że ode­bra­ny odru­cho­wo nad tale­rzem paru­ją­cych klu­sek tele­fon zmie­ni moje życie o 180 stop­ni. Że wylą­du­ję w miesz­ka­niu wiel­ko­ści komór­ki pod scho­da­mi, zacznę sys­te­ma­tycz­ną wal­kę z char­czą­cym kiblem i tetri­sem gra­tów uzbie­ra­nych w cią­gu dwóch lat zmian, upy­cha­nych skru­pu­lat­nie w wol­ne dziu­ry dwu­dzie­stu sied­miu metrów łódz­kiej kawa­ler­ki. Kto by przy­pusz­czał, że w koń­cu rzu­cę wszyst­kim w piz­du, zacią­gnę dru­gi hipo­tecz­ny i wynio­sę się na przed­mie­ścia już nie sama, a z rodzi­ną w peł­nym zna­cze­niu tego sło­wa. Nie ja. Ja się nie spo­dzie­wa­łam.

Ta książ­ka to zapis ewo­lu­cji kobie­ty. O tym, jak Pika­chu zmie­nił się w Raichu. O tym, jak kar­mi­łam się dystan­sem do sie­bie, ocze­ki­wań i odbio­ru rze­czy­wi­sto­ści, żeby niko­go nie zabić, niko­go nie zabić i przy­pad­kiem, gdy­bym się kie­dyś zapo­mnia­ła – niko­go nie zabić. O tym, jak się kocha, nawet kie­dy się wąt­pi, i o tym, jak męż­czyź­ni wie­rzą w depi­la­cję biki­ni pęse­tą. O wszyst­kim. Serio.

2. Krwa­we morze / Maria Paszyń­ska

Gdzie koń­czy się „Wspa­nia­łe stu­le­cie”, zaczy­na­ją się powie­ści Paszyń­skiej.

Par­ne lato 1571 roku. Oblę­że­nie wenec­kiej twier­dzy Fama­gu­sta przez woj­ska osmań­skie trwa już pra­wie rok. Za mura­mi sze­rzy się głód i epi­de­mia, ludzie są na skra­ju sza­leń­stwa. Dowód­ca twier­dzy Mar­can­to­nio Bra­ga­din wyda­je roz­kaz kapi­tu­la­cji.

Tym­cza­sem w Stam­bu­le wrze. Coraz trud­niej ukryć nie­udol­ność suł­ta­na i jego świ­ty. Meh­med Pasza Sokol­lu po raz pierw­szy sta­je do wal­ki z wro­giem, któ­re­go nie zna i nie rozu­mie. Roz­po­czy­na się nie­rów­na roz­gryw­ka, a staw­ką jest oca­le­nie Impe­rium Osmań­skie­go.

W pała­co­wym hare­mie pięt­na­sto­let­nia Bir­gül zosta­je wplą­ta­na w wiel­ką poli­ty­kę. Wkrót­ce zmu­szo­na będzie wybie­rać pomię­dzy miło­ścią i lojal­no­ścią wobec żony suł­ta­na a ducha­mi prze­szło­ści, któ­re doma­ga­ją się dopeł­nie­nia zemsty.

Intry­gi dopro­wa­dzą do jed­nej z naj­więk­szych i naj­krwaw­szych bitew mor­skich. Bitwa pod Lepan­to roz­strzy­gnie o losach świa­ta.

Maria Paszyń­ska kolej­ny raz udo­wad­nia swo­ją dosko­na­łą for­mę. Krwa­we morze to pory­wa­ją­ca powieść dopra­co­wa­na w każ­dym calu. Impe­rium Osmań­skie fascy­nu­je, zadzi­wia i prze­ra­ża. Histo­ria prze­pla­ta się z fik­cją lite­rac­ką, a w cie­niu poli­tycz­nych kno­wań i wal­ki o wła­dzę roz­gry­wa­ją się ludz­kie dra­ma­ty.

3. Roza­lia / Mag­da­le­na Wala

Zaka­za­ne lek­tu­ry, nie­bez­piecz­ne tajem­ni­ce i gru­py kon­spi­ra­to­rów to nie­mal­że codzien­ność dla mło­dziut­kiej Roza­lii, któ­ra w tajem­ni­cy przed ojcem wyjeż­dża do mająt­ku w Czar­now­cu. We dwo­rze dzie­ją się rze­czy dziw­ne. Dziew­czy­na widzi nie­po­ko­ją­ce świa­tła, kogoś cho­dzą­ce­go w nocy po ogro­dzie, a poło­żo­ne nie­opo­dal ruiny wyda­ją się ide­al­nym sie­dli­skiem dla spi­skow­ców.

Pew­nej nocy, gdy posta­na­wia wyjść z dwo­ru i zaspo­ko­ić cie­ka­wość, wpa­da na tajem­ni­cze­go męż­czy­znę. Tym­cza­sem służ­ba plot­ku­je na temat Wąpie­rza, któ­ry nawie­dza mury Czar­now­ca. Jed­nak legen­dy pozo­sta­wić nale­ży tym, któ­rzy pra­gną w nie wie­rzyć. To co cze­ka Roza­lię jest dużo bar­dziej prze­ra­ża­ją­ce, choć praw­dzi­we.

XIX wiek jesz­cze nigdy nie był tak pocią­ga­ją­cy! Zanurz się w dwor­skie intry­gi, powstań­cze rebe­lie i miło­sne mani­pu­la­cje.

4. Samot­ność we dwo­je / Agniesz­ka Lis

Maja i Adam zawsze byli dla oto­cze­nia parą ide­al­ną. Żad­nych kłót­ni ani pro­ble­mów finan­so­wych, wszy­scy zazdro­ści­li im takie­go życia i takiej miło­ści. Po latach, gdy w brzu­chu nie trze­po­czą już moty­le, wspól­ne życie oka­zu­je się nie tak pro­ste. Kie­dy Maja spę­dza kolej­ne dni w dele­ga­cji, Adam szu­ka pocie­sze­nia w ramio­nach innej.

Czy pod­czas wspól­ne­go urlo­pu z dala od codzien­nych pro­ble­mów, coś jesz­cze może się zmie­nić? Dla­cze­go zwią­zek, któ­ry jesz­cze nie­daw­no był speł­nie­niem marzeń, z bie­giem cza­su zmie­nia się w życie obok sie­bie? Czy war­to w nie­skoń­czo­ność wal­czyć o miłość?

Samot­ność we dwo­je to opo­wieść o odda­la­niu się od sie­bie. Emo­cje Mai i Ada­ma buzu­ją, a przy­szłość przy­no­si kolej­ne nie­spo­dzian­ki. Czy potra­fią się jesz­cze odna­leźć?

5. Jutro będzie nor­mal­nie / Agniesz­ka Lis

Życie Mał­go­si dale­kie jest od ide­ału. Czte­ro­let­ni synek spra­wia pro­ble­my, mąż coraz póź­niej wra­ca do domu, a teścio­wa wszyst­ko wie naj­le­piej i kry­ty­ku­je nawet zawar­tość lodów­ki. W pra­cy też nie jest różo­wo – zazdro­sna kole­żan­ka zro­bi wszyst­ko, żeby uprzy­krzyć jej życie. W całym tym cha­osie Mał­go­sia nawet nie zwra­ca uwa­gi na list z absur­dal­ną infor­ma­cją o spad­ku po ciot­ce miesz­ka­ją­cej pod Lon­dy­nem. Mąż za to jest tym bar­dzo zain­te­re­so­wa­ny…

Czy Mał­go­si uda się poko­nać prze­ciw­no­ści losu i speł­nić marze­nie o bia­łym dom­ku? Na kogo będzie mogła liczyć w naj­trud­niej­szych chwi­lach?

Boha­ter­ki best­sel­le­ro­wych powie­ści Agniesz­ki Lis to praw­dzi­we kobie­ty, któ­rych życie nie jest usła­ne róża­mi. Mie­rząc się z pro­ble­ma­mi, dają czy­tel­nicz­kom powo­dy do wzru­szeń i nadzie­ję na lep­sze jutro.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy