KsiążkiKultura

Propozycje książek na kwiecień

Oto książki, które umilą Ci zarówno deszczowy wieczór, jak i leniwy poranek. Zapoznaj się z naszymi propozycjami na kwiecień!

Ape­tyt na więcej/Agniesz­ka Olej­nik

Życie nie zawsze ukła­da się zgod­nie z naszy­mi ocze­ki­wa­nia­mi, a szczę­ście kry­je się w naj­mniej spo­dzie­wa­nych miej­scach. Jak roz­po­znać dro­gę, któ­ra do nie­go pro­wa­dzi?

Ewa czu­je, że oszu­ku­je sie­bie i swo­je­go part­ne­ra, trwa­jąc w pozor­nie tyl­ko ide­al­nym związ­ku. Kobie­ta uświa­da­mia sobie, że jedy­nym męż­czy­zną, któ­re­go napraw­dę kocha, jest Andrzej. Jed­nak na prze­szko­dzie ich miło­ści sta­je ciąg nie­po­ro­zu­mień i nie­do­mó­wień. Tym­cza­sem Klau­dia, bory­ka­ją­ca się z pro­ble­mem samo­ak­cep­ta­cji, wyru­sza na poszu­ki­wa­nia samej sie­bie i znaj­du­je szczę­ście w naj­mniej spo­dzie­wa­nym miej­scu.

W trze­ciej czę­ści best­sel­le­ro­we­go cyklu Agniesz­ki Olej­nik boha­te­ro­wie muszą zadać sobie pyta­nie, kim są i cze­go pra­gną, oraz zawal­czyć o wła­sne szczę­ście. Bo życie ma róż­ne sma­ki, a sztu­ką jest zna­leźć ten, któ­ry poko­cha się naj­bar­dziej.

To koniec, Anno/Joan­na Opiat-Bojar­ska

Dzien­ni­kar­ka tele­wi­zyj­na Anna Rogo­ziń­ska znaj­du­je w skrzyn­ce pocz­to­wej tajem­ni­czą koper­tę. Z prze­sył­ki wypa­da kar­ta do gry – zapro­sze­nie do mor­der­czej roz­gryw­ki – oraz lako­nicz­ny list od sie­dzą­ce­go za kra­ta­mi Kape­lusz­ni­ka. Czy nie­bez­piecz­ny kry­mi­na­li­sta pomo­że Annie zapo­biec serii zabójstw?

Pro­ble­my pry­wat­ne utrud­nia­ją śledz­two, w dodat­ku zwierzch­ni­cy zle­ca­ją Annie zada­nie anga­żu­ją­ce nie­mal 24 godzi­ny na dobę – repor­taż o pra­cy pogo­to­wia ratun­ko­we­go. Dzien­ni­kar­ka nie ma wybo­ru, musi pod­jąć wyzwa­nie, nie­ste­ty ratow­ni­cy są nie­chęt­ni do współ­pra­cy. Anna musi wytrzy­mać wycień­cza­ją­ce tem­po i stan cią­głej goto­wo­ści, co wię­cej – zada­nie może oka­zać się bar­dzo nie­bez­piecz­ne…

 Mów mi katastrofa!/Mag­da­le­na Wala

Aldo­na ma wie­le talen­tów, ale naj­więk­szym z nich jest wpa­da­nie w tara­pa­ty i przy­cią­ga­nie nie­zwy­kłych zda­rzeń, a przy tym… przy­stoj­nych męż­czyzn.

W wyni­ku zaska­ku­ją­ce­go splo­tu wyda­rzeń na jej dro­dze sta­je Kamil, i to nie­je­den raz! Męż­czy­zna poja­wia się w naj­mniej spo­dzie­wa­nych momen­tach, w róż­nych zakąt­kach kra­ju i jak­by nie przy­pad­kiem. W dodat­ku jak na złość spo­tka­niom towa­rzy­szą kom­pro­mi­tu­ją­ce dla dziew­czy­ny oko­licz­no­ści. Kim jest tajem­ni­czy przy­stoj­niak? Czy zako­cha­na po uszy Aldo­na nie pomy­li się zno­wu, tym razem z wybo­rem obiek­tu swo­ich uczuć?

Mów mi Kata­stro­fa! bawi do łez. Kolej­na powieść autor­ki książ­ki Przy­pad­ki pew­nej despe­rat­ki nie pozo­sta­wia wąt­pli­wo­ści, że każ­de, nawet naj­bar­dziej nie­ty­po­we i śmiesz­ne zda­rze­nie, może być począt­kiem cze­goś wyjąt­ko­wo pięk­ne­go.

Tekst: infor­ma­cje pra­so­we

Zdję­cia: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy