KsiążkiKultura

Książki – poznaj nasze propozycje na lato

Pierwszy dzień kalendarzowego lata już za nami. Upragniony urlop zbliża się wielkimi krokami. Warto już teraz przygotować sobie listę #mustread na ten letni czas. Poznaj nasze trzy propozycje, po które na prawdę warto sięgnąć!

Przy­ja­ciół­ki / Aga­ta Przy­by­łek, Nata­lia Soń­ska

Dwa sto­ją­ce na gra­ni­cy roz­pa­du związ­ki i dwie róż­ne histo­rie. Pod­czas gdy jed­ni muszą wal­czyć o miłość, inni nisz­czą ją na wła­sne życze­nie…

Dzię­ki służ­bo­we­mu wyjaz­do­wi Mił­ka wresz­cie może ode­tchnąć od zwy­kłej, sza­rej codzien­no­ści. I od związ­ku, w któ­rym jest szczę­śli­wa… przy­naj­mniej tak jej się wyda­je. Kie­dy spo­ty­ka na swo­jej dro­dze inne­go męż­czy­znę, zaczy­na wąt­pić, czy to, co mia­ła do tej pory, rze­czy­wi­ście było speł­nie­niem jej marzeń.

Czy będzie mogła liczyć na wspar­cie i dobrą radę przy­ja­ciół­ki? W życiu Ani rów­nież nie ukła­da się naj­le­piej. Z powo­du dra­ma­tycz­nych wyda­rzeń z udzia­łem jej męża, obo­je odda­la­ją się od sie­bie, a Ania nie ma już sił, by wal­czyć o rodzi­nę. Bez uko­cha­ne­go nie potra­fi jed­nak cie­szyć się każ­dym dniem.

Życie jak malo­wa­ne / Karo­li­na Wil­czyń­ska

Do Jagod­na zawi­ta­ła wio­sna, a wraz z nią poja­wi­ły się nowe pla­ny, wyzwa­nia i nowi goście.

Eli­za malu­je prze­pięk­ne anio­ły na por­ce­la­nie, lecz skry­wa w sobie bole­sną tajem­ni­cę… Jej synek wie­rzy w moc dobrej wróż­ki napo­tka­nej w sta­rym dwor­ku – może ona spra­wi, że mama nie będzie już smut­na?

Zmia­ny nastę­pu­ją w życiu Tama­ry, Ewy i pozo­sta­łych boha­te­rów zwią­za­nych ze Sta­cją Jagod­no. Któ­ra z kobiet odda pier­ścio­nek zarę­czy­no­wy? Gdzie zni­ka Łukasz i kto odwie­dza leśną kaplicz­kę?

Jagod­no kry­je jesz­cze wie­le tajem­nic, a część z nich pozna­cie już teraz.

Sta­cja Jagod­no” to best­sel­le­ro­wy cykl, któ­ry poko­cha­ły tysią­ce Polek, bo każ­da z nich może odna­leźć w boha­ter­kach Jagod­na cząst­kę sie­bie. Karo­li­na Wil­czyń­ska odma­lo­wu­je wszyst­kie bar­wy życia w cie­płych, mądrych opo­wie­ściach o uro­kli­wej miej­sco­wo­ści w Górach Świę­to­krzy­skich.

Smak stra­chu / Sarah Hila­ry

Komi­sarz Mar­nie Rome wra­ca w trze­ciej odsło­nie best­sel­le­ro­wej i nagra­dza­nej serii kry­mi­nal­nej.

Czy w mie­ście peł­nym kamer moż­na znik­nąć bez śla­du?

Mło­da dziew­czy­na powo­du­je śmier­tel­ny wypa­dek dro­go­wy i roz­pły­wa się w powie­trzu. Jej tro­pem rusza zespół śled­czy nie­zrów­na­nej Mar­nie Rome. Ucie­ki­nier­ka tra­fia do mrocz­ne­go domu, w któ­rym gło­wą rodzi­ny jest nie­obli­czal­ny Harm, dają­cy schro­nie­nie tak­że innym zagu­bio­nym nasto­lat­kom. Czy jed­nak dach nad gło­wą jest w sta­nie wyna­gro­dzić im cier­pie­nie doświad­cza­ne każ­de­go dnia? Co sta­nie się, gdy komi­sarz Rome spró­bu­je zagro­zić rodzi­nie psy­cho­pa­tycz­ne­go Har­ma?

Tekst: Infor­ma­cje pra­so­we

Zdję­cia: VERS-24

 

Komentarze

komen­ta­rzy