InnaKsiążkiKultura

Kryminały – propozycje książek

Oto tytuły, które w ostatnim czasie skradły nasze serca i nie pozwoliły się oderwać od kolejnych rozdziałów.  Zapoznaj się z naszymi propozycjami i zatrać się w lekturze kryminałów, tak jak my.

Życie po życiu / Alek­san­dra Marinina

Dwa iden­tycz­ne zabój­stwa wstrzą­sa­ją życiem pro­win­cjo­nal­ne­go mia­sta. Na pier­siach ofiar spraw­ca zosta­wia potłu­czo­ne luster­ko a z uszu wyry­wa kol­czyk. Do mor­derstw docho­dzi w dużych odstę­pach cza­su, co wyklu­cza naj­prost­sze roz­wią­za­nia. Kto mógł zabić dwie sza­no­wa­ne oby­wa­tel­ki? Maniak wzo­ru­ją­cy się na maka­brycz­nej legen­dzie czy wyra­cho­wa­ny naśladowca?

Kie­dy miej­sco­wa poli­cja posta­na­wia umo­rzyć śledz­two, zanie­po­ko­jo­ny o przy­szłość wła­snych inte­re­sów biz­nes­men zwra­ca się o pomoc do agen­cji detek­ty­wi­stycz­nej Wła­di­sła­wa Sta­so­wa. Ze wzglę­du na poziom trud­no­ści zada­nia, Sta­sow przy­dzie­la zada­nie eme­ry­to­wa­nej puł­kow­nik moskiew­skiej poli­cji, Nasta­zji Kamień­skiej. Czy jed­nak była poli­cjant­ka pora­dzi sobie z dzia­ła­niem pod przy­kryw­ką socjo­lo­ga? Czy uda jej nawią­zać współ­pra­cę z poli­cją? W koń­cu: jaką rolę w śledz­twie ode­gra przy­gar­nię­ty przez Nastię pies?

Mari­ni­na wir­tu­ozer­sko odma­lo­wu­je opu­sto­sza­łe pod­miej­skie pej­za­że rosyj­skiej pro­win­cji a napię­cie budu­je w opar­ciu o emo­cje ukry­te w dyna­micz­nym sty­lu narracji.

Żni­wiarz. Pusta noc / Pau­li­na Hendel

Mówią, że demo­ny, zabo­bo­ny i cza­ry ode­szły już do prze­szło­ści. Czy na pewno?

Na pierw­szy rzut oka Mag­da jest zwy­kłą dwu­dzie­sto­lat­ką. Czas wypeł­nia jej pra­ca w małej księ­gar­ni oraz obo­wiąz­ki domo­we. To jed­nak tyl­ko pozo­ry, gdyż w wol­nych chwi­lach, zamiast spo­ty­kać się z rówie­śni­ka­mi, Mag­da tro­pi upio­ry rodem ze sło­wiań­skich wie­rzeń. Z kra­iny umar­łych ucie­ka naj­po­tęż­niej­sza isto­ta, z jaką żni­wia­rze kie­dy­kol­wiek musie­li się zmie­rzyć. Tym­cza­sem mię­dzy Mag­dą a Mate­uszem, tajem­ni­czym chło­pa­kiem, któ­ry nie­daw­no wpro­wa­dził się do mia­stecz­ka, zawią­zu­je się nić sym­pa­tii. Dziew­czy­na poka­zu­je Mate­uszo­wi świat sło­wiań­skich wie­rzeń, nie mając poję­cia, że już wkrót­ce ona i jej przy­ja­cie­le znaj­dą się w śmier­tel­nym niebezpieczeństwie.

Noc­ne czu­wa­nie / Sarah Moos

Anna, roz­dar­ta mię­dzy potrze­ba­mi swo­ich dzie­ci a obo­wiąz­ka­mi domo­wy­mi, pró­bu­je kon­ty­nu­ować pra­cę nad książ­ką. Boha­ter­ka miesz­ka odcię­ta od świa­ta na nie­wiel­kiej szkoc­kiej wyspie, któ­rą jej mąż odzie­dzi­czył w spad­ku. Pew­ne­go dnia odko­pu­je w swo­im ogro­dzie szkie­let małe­go dziecka.
Anna – z wykształ­ce­nia histo­ryk – zaczy­na wła­sne docho­dze­nie. Być może odkry­wa­jąc sekre­ty wyspy, nauczy się, jak radzić sobie z wyzwa­nia­mi, któ­re na jej dro­dze sta­wia życie?

Tekst: Infor­ma­cje prasowe

Zdję­cia: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy

Related posts
KsiążkiKultura

Niedziela z książką

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!  Iza­be­la M. Kra­siń­ska: W OBŁOKACH MARZEŃ Piotr docho­dzi do sie­bie po wypad­ku samo­cho­do­wym, w któ­rym omal nie…
Więcej
KsiążkiKultura

Książka na niedzielę

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!  Lidia Liszew­ska, Robert Kor­nac­ki “Napisz do mnie”: Jeden list może zmie­nić wszyst­ko… On – dzien­ni­karz radio­wy o…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które trzeba znać (i przeczytać)

Czę­sto skar­ży­my się, że mamy mało cza­su na czy­ta­nie ksią­żek. W ubie­głym roku aż 58% Pola­ków nie prze­czy­ta­ło ani jed­nej książ­ki. Są jed­nak takie publi­ka­cje, któ­re war­to, a nawet trze­ba prze­czy­tać. Nasza redak­cja wybra­ła dla…
Więcej