KsiążkiKultura

Ciekawe książki na weekend cz.3

Przedstawiamy książki, które z pewnością Cie zaciekawią. Jedna z nich to wspaniała biografia, druga to przydatny poradnik, ostatnia przyjemny romans. Wybierz coś dla siebie!

 

Geniusz – A. Scott – Berg/Zwycięzca Natio­nal Book Award

Bio­gra­fia czło­wie­ka, któ­ry stwo­rzył ame­ry­kań­ską lite­ra­tu­rę XX wie­ku. Na pod­sta­wie książ­ki został nakrę­co­ny film Geniusz (2016). Max Per­kins to czło­wiek, dzię­ki któ­re­mu naro­dzi­ły się praw­dzi­we gwiaz­dy lite­ra­tu­ry: F. Scott Fit­zge­rald, Ernest Hemin­gway i Tho­mas Wol­fe. Sam pozo­sta­wał w cie­niu swo­ich słyn­nych pod­opiecz­nych, słu­żąc im jako redak­tor, kry­tyk, dorad­ca, kre­dy­to­daw­ca, psy­cho­ana­li­tyk, wresz­cie przy­ja­ciel. Nie­zwy­kle bli­skie rela­cje, któ­re łączy­ły Per­kin­sa z naj­słyn­niej­szy­mi pisa­rza­mi, spra­wia­ją, że jego bio­gra­fię czy­ta się niczym fascy­nu­ją­cą powieść.

Zdo­byw­ca Pulit­ze­ra Andrew Scott Berg stwo­rzył barw­ny i peł­ny cie­ka­wych aneg­dot por­tret zło­te­go wie­ku ame­ry­kań­skiej lite­ra­tu­ry i jego naj­więk­szych boha­te­rów.

Pokaż swój styl – Aimee Song

Chcesz się dowie­dzieć, jak wyróż­nić swo­je zdję­cia wśród milio­nów sel­fie wrzu­ca­nych codzien­nie na Insta­gram? Jak je edy­to­wać i tago­wać? Jak zdo­być aktyw­nych obser­wa­to­rów i współ­pra­co­wać z rekla­mo­daw­ca­mi? Jak zbu­do­wać na Insta­gra­mie wła­sną mar­kę i zostać influ­en­cer­ką? O tym wszyst­kim opo­wie ci Aimee Song, autor­ka blo­ga „Song of Sty­le”. Jest jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych blo­ge­rek świa­ta, uzna­ną przez „The Busi­ness of Fashion” za oso­bę kształ­tu­ją­cą świa­to­wy rynek mody. Zna­la­zła się na liście 30 naj­więk­szych biz­ne­so­wych talen­tów przed trzy­dziest­ką maga­zy­nu „For­bes”. Na poka­zach mody zasia­da w pierw­szych rzę­dach. Od lat współ­pra­cu­je ze zna­ny­mi mar­ka­mi. Jej blo­ga odwie­dza mie­sięcz­nie ponad 4 milio­ny osób, a kon­to na Insta­gra­mie codzien­nie śle­dzi pra­wie 4 milio­ny obser­wa­to­rów. „Insta­gram Aimee jest dosko­na­ły i uczy­nił z niej gwiaz­dę. Teraz Aimee idzie o krok dalej i w jed­nej książ­ce zdra­dza wszyst­kie sekre­ty swo­je­go suk­ce­su.” Garan­ce Doré, autor­ka best­sel­le­ra “Love, Sty­le, Life”

Kobie­ty wzdy­cha­ją czę­ściej – Anna Przy­by­łek 

Jeże­li myśli­cie, że bycie mężat­ką jest pro­ste, to jeste­ście w błę­dzie! Zasta­na­wia­ły­ście się kie­dyś, jak to jest miesz­kać pod jed­nym dachem z mężem, obłęd­nie przy­stoj­nym wuefi­stą i byłym narze­czo­nym? Zuzan­na wła­śnie zna­la­zła się w takiej sytu­acji. Gdy­by tego było mało, do Jasz­czu­rek przy­jeż­dża eki­pa tele­wi­zyj­na, by nakrę­cić film o wypad­ku, któ­ry zda­rzył się tuż pod jej domem! Zuzan­na nie­spo­dzie­wa­nie zosta­je gwiaz­dą fil­mo­wą i nie jest tym zachwy­co­na…

Kobie­ty wzdy­cha­ją czę­ściej” to zwa­rio­wa­na i barw­na opo­wieść o tym, że bycie kurą domo­wą nie­ko­niecz­nie pole­ga na goto­wa­niu obia­dów, sprzą­ta­niu i robie­niu pra­nia.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy