KsiążkiKultura

Jesień 2017 w BIG BOOK CAFE

Big Book Cafe to dom produkcji literackich i adres zawsze otwarty dla kochających czytanie. Od września centrum zaprasza na wydarzenia specjalne i małe przyjemności. Miejsce tworzone przez Fundację „Kultura nie boli“, która w 2013 roku powołała międzynarodowy Big Book Festival, jest ośrodkiem eksperymentów związanych z tekstem i pępkiem kultury czytania.

Big Book Cafe ruszy­ła w lip­cu, teraz ogła­sza pro­gram arty­stycz­ny. W reper­tu­arze jesie­ni są:  stand-upy pisa­rzy, opo­wie­ści miej­skie, autor­skie prze­glą­dy pra­sy, czy­ta­nie po zmro­ku,  kino lite­rac­kie, akcje spo­łecz­ne i pre­mie­ry ksią­żek.

Lite­rac­ki stand-up – to test z umie­jęt­no­ści sce­nicz­nych, magne­ty­zo­wa­nia widzów i budo­wa­nia napię­cia. Fabu­ła i dra­ma­tur­gia, któ­rą pisa­rze two­rzą w zaci­szach gabi­ne­tów, zosta­je obna­żo­na. Seria publicz­nych wystą­pień pisa­rzy, któ­rzy komen­tu­ją świat, jest ich zbli­że­niem do czy­ta­ją­cych, zmia­ną ról i dowo­dem, że lite­ra­tu­ra dzie­je się na żywo, łączy i poru­sza. Na sce­nie Lite­rac­kie­go Stand-upu jesie­nią sta­ną m.in. Max Cegiel­ski, Syl­wia Chut­nik i Justy­na Ple­ba­nek oraz Michał Rusi­nek. Dotych­czas wyzwa­nie pod­ję­li Krzysz­tof Var­ga i Pablo­pa­vo, Michał Wit­kow­ski i Justy­na Kopiń­ska. Od wrze­śnia stand-upy są bile­to­wa­ne [15 PLN].

Śnia­da­nie z pra­są – powrót do świet­ne­go zwy­cza­ju czy­ta­nia gazet papie­ro­wych, deli­cje dla fanów prze­glą­da­nia i sze­lesz­cze­nia. Co nie­dzie­lę o 11.00 autor­ski i nie­ba­nal­ny prze­gląd pra­sy przy­go­to­wu­ją dzien­ni­ka­rze i fascy­na­ci. Tej jesie­ni, m.in.: aktu­al­na pra­sa szwedz­ka (Kata­rzy­na Tuby­le­wicz), przed­wo­jen­ne tablo­idy kry­mi­nal­ne (Moni­ka Piąt­kow­ska), odro­dzo­ne maga­zy­ny muzycz­ne (Bar­tek Cha­ciń­ski), gorą­ce gaze­ty laty­no­ame­ry­kań­skie (Miro­sław Wle­kły i Maciej Weso­łow­ski), zdro­wa pra­sa spo­żyw­cza (Aga­ta Micha­lak). Prze­gląd towa­rzy­szy nie­dziel­nym śnia­da­niom ser­wo­wa­nym od 10.00 do południa. 

Na miej­scu wybór pra­sy świa­to­wej i archiwalnej.

Dosłow­nie nakrę­ce­ni – fuzja kina i lite­ra­tu­ry. Oglą­da­my fil­my inspi­ro­wa­ne książ­ka­mi, adap­ta­cje i re-kre­acje tek­stów, tro­pi­my korze­nie sce­na­riu­szy i poka­zu­je­my, że kul­tu­ra obra­zu nie nasta­ła­by bez ery słów. Poka­zom towa­rzy­szą pre­lek­cje, czy­ta­nia, etiu­dy aktor­skie i impro­wi­za­cje słow­ne. Zaczy­na­my od wie­czo­ru „Good bye, Dża­nus“ – cie­pło­iro­nicz­nej kre­acji Janu­sza Gło­wac­kie­go w tek­stach o sobie samym i jego naj­śmiesz­niej­sze­go sce­na­riu­sza – „Rej­su“. Czy­ta i inter­pre­tu­je Woj­ciech Kala­rus, aktor Teatru Nowe­go a.k.a Anto­ni Macie­re­wicz / Ucho Prezesa. 

Zagraj to jesz­cze raz – odro­bi­na ekra­no­we­go sen­ty­men­tu ople­cio­na lite­rac­ką mgieł­ką. Poka­zy obra­zów z prze­szło­ści – fil­mów, kli­pów, doku­men­tów – połą­czo­ne z mini-opo­wie­ścia­mi. Kame­ral­ne spo­tka­nia dla tych, któ­rzy lubią podró­żo­wać w cza­sie i nie boją się wspo­mnień. Naj­pierw „Nie­spo­dzie­wa­ny koniec lata“ z Kaba­re­tem Star­szych Panów, potem bitwa na popo­we tele­dy­ski lat 80. i 90. oraz poka­zy kro­nik ze zwy­kłe­go życia.

Kie­ru­nek moko­tów – seria opo­wie­ści miej­skich, któ­re snu­je­my wspól­nie z miesz­kań­ca­mi nie­zwy­kłej dziel­ni­cy. Zaczy­na­my od sie­bie. Odci­nek 1 – „Wita­my na osie­dlu“ będzie poświę­co­ny utwo­rze­niu Spół­dziel­ni WSM Moko­tów oraz legen­dar­nej Cen­tra­li Ryb­nej, któ­ra przez 40 lat dzia­ła­ła w tym samym loka­lu, w któ­rym teraz mie­ści się Big Book Cafe. Co mie­siąc nowy frag­ment opo­wia­da­nej auto­bio­gra­fii Moko­to­wa z udzia­łem eks­per­tów, var­sa­via­ni­stów i arty­stów, któ­rzy tu mają swój dom.

Uwa­ga: pre­mie­ra! Nowe powie­ści, repor­ta­że, bio­gra­fie, zbio­ry poetyc­kie i nume­ry perio­dy­ków pre­zen­to­wa­ne po raz pierw­szy i czę­sto w nie­ty­po­wej for­mie. Pre­mie­ry zaska­ku­ją­ce, pogłę­bio­ne i zbli­ża­ją­ce. Wszel­kie for­my dozwo­lo­ne: od roz­mów z auto­rem, przez gry towa­rzy­skie, warsz­ta­ty, per­for­man­ce. Już we wrze­śniu pozna­my „Regu­łę Numer 1“ – powieść Mar­ty Guzow­skiej oraz „Ten i tam­ten las“ – pierw­szą wypra­wę Mag­da­le­ny Tul­li w świat małych czytelników. 

Duży kier­masz książ­ki. W prze­ko­na­niu, że książ­ki poda­wa­ne dalej są szczę­śliw­sze, Big Book Cafe utwo­rzy­ło repo­zy­to­rium książ­ki prze­czy­ta­nej. Fun­da­cja przyj­mu­je książ­ki jako dat­ki spo­łecz­ne, zebra­ne tytu­ły będą dostęp­ne pod­czas wie­lo­go­dzin­nych kier­ma­szy. Dochód ze sprze­da­ży zasi­li kon­to kolej­nych edy­cji Big Book Festi­val. Pierw­szy kier­masz „Poznaj­my się!“ jest skie­ro­wa­ny do sąsia­dów z Moko­to­wa i innych dzielnic.

Reper­tu­ar cen­trum będzie się roz­wi­jał i zmie­niał. Fun­da­cja „Kul­tu­ra nie boli“ przy­go­to­wu­je też pro­duk­cje zewnętrz­ne – kon­cer­ty, spek­ta­kle i insta­la­cje, m.in. cykl mikro­kon­cer­tów Las Gło­sów vol. 2.

Big Book Cafe jest otwar­te codzien­nie. Sto metrów kwa­dra­to­wych sta­ran­nie zapro­jek­to­wa­nej prze­strze­ni sprzy­ja czy­ta­niu, roz­mo­wom i jedze­niu ser­wo­wa­nej na miej­scu lek­kiej, zie­lo­nej kuch­ni. Dobrze zaopa­trzo­na księ­gar­nia ofe­ru­je tytu­ły od pod­ło­gi aż po sufit, książ­ki z czy­tel­ni moż­na czy­tać na miej­scu i nawet w toa­le­cie intym­nym chwi­lom towa­rzy­szą gło­sy cenio­nych pisa­rzy. W cen­trum mile widzia­ne są psy, dzie­ci, cykli­ści, wega­nie oraz przed­sta­wi­cie­le wszel­kich mniejszości.

Każ­dy cen­ty­metr zaaran­żo­wa­li­śmy tak, by speł­nić róż­ne potrzeby. 

Są intym­ne zauł­ki, sto­li­ki na małe tête-à-tête, fote­le do czy­ta­nia i duży stół, przy któ­rym dys­ku­tu­ją klu­by książ­ki.  Jest dra­bi­na dla entu­zja­stów szpe­ra­nia w księ­go­zbio­rach pod sufi­tem, a tak­że mobil­na sce­na, dzię­ki któ­rej prze­obra­ża­my atmos­fe­rę miejsca.

Nasza naj­ja­śniej­sza gwiaz­da to stu­let­ni kre­dens przy­wie­zio­ny pocią­giem ze Szwaj­ca­rii. Skom­po­no­wa­li­śmy Big Book Cafe z ele­men­tów prze­szło­ści i przy­szło­ści, bo lubi­my szy­kow­ne rytu­ały zwią­za­ne z lite­ra­tu­rą, ale też otwie­ra­my się na jej nowe wymiary. 

Anna Król, Fun­da­cja „Kul­tu­ra nie boli“

Big Book Cafe 
czy­tam | gadam | żyję

Czyn­ne: pon.-pt 8–22, sb-nd 10–20
nowe cen­trum lite­rac­kie | Dąbrow­skie­go 81, Warszawa

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
KsiążkiKultura

"Severina"

Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska Zdję­cie: lubimyczytac.pl Jak bar­dzo czło­wiek potrze­bu­je miło­ści, dowia­du­je się wte­dy, gdy zauwa­ża poten­cjal­ną szan­sę na jej zazna­nie. „Coś”, co wywo­ła nie­co­dzien­ny łopot ser­ca, auto­ma­tycz­nie wpro­wa­dza wyjąt­ko­wy mętlik w gło­wie, któ­ry naj­czę­ściej odbiera…
Więcej
KsiążkiKultura

Przetrwają najpiękniejsi – czyli, co nauka mówi o urodzie

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: empik.com Ma już 15 lat, a wciąż nie tra­ci na war­to­ści. Na jej pod­sta­wie powstał też jed­no­go­dzin­ny pro­gram Disco­ve­ry Chan­nel. Napi­sa­na przez chlu­bę kobiet – Nan­cy Etcoff – nie­zmien­nie sta­no­wi kompendium…
Więcej