KsiążkiKultura

Książki – wybór redakcji VERS-24

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem! 

I cóż, że o Szwecji/ Nata­lia Koła­czek

Co to jest „syn­drom Bul­ler­byn”? Jak doga­dać się z mało­mów­nym Szwe­dem? Cze­go potrze­bu­je do szczę­ścia prze­cięt­ny miesz­ka­niec kra­ju, w któ­rym, jak mawia­ją zło­śliw­cy, lato trwa jeden dzień? Czy to praw­da, że król Karol XVI Gustaw w tro­sce o śro­do­wi­sko natu­ral­ne zaka­że swo­im kra­ja­nom uży­wa­nia wanien? Jak w prak­ty­ce wyglą­da słyn­ne szwedz­kie rów­no­upraw­nie­nie?

Autor­ka odpo­wia­da na te pyta­nia, opro­wa­dza­jąc czy­tel­ni­ka po gale­rii uto­pij­nych por­tre­tów jed­ne­go z naj­szczę­śliw­szych naro­dów Euro­py, w oto­cze­niu ste­reo­ty­po­wych łatek i ety­kiet przy­pi­sy­wa­nych Szwe­dom, jak rów­nież pośród kry­tycz­nych przed­sta­wień w krzy­wym zwier­cia­dle. Wszyst­ko po to, żeby lepiej poznać Szwe­cję i jej miesz­kań­ców. Czy dzie­li nas coś wię­cej niż Bał­tyk?

Inwigilacja/ Remi­giusz Mróz

Chło­pak, któ­ry zagi­nął kil­ka­na­ście lat temu na waka­cjach w Egip­cie, odnaj­du­je się na jed­nym z war­szaw­skich osie­dli. Posłu­gu­je się innym imie­niem i nazwi­skiem, i mimo że rodzi­ce roz­po­zna­ją w nim syna, on sam utrzy­mu­je, że nie ma z zagi­nio­nym nic wspól­ne­go.

Sytu­ację kom­pli­ku­je fakt, że po przej­ściu na islam i powro­cie do Pol­ski męż­czy­zna zna­lazł się na celow­ni­ku służb. Gdy poja­wia­ją się zarzu­ty, że przy­go­to­wu­je zamach ter­ro­ry­stycz­ny, zwra­ca się o pomoc do praw­nicz­ki, któ­ra nie­gdyś zasły­nę­ła obro­ną pew­ne­go Roma.

Joan­na Chył­ka nie­chęt­nie podej­mu­je się spra­wy. Sły­nie bowiem nie tyl­ko z cię­te­go języ­ka, ale tak­że z nie­chę­ci do obcych. W dodat­ku nie jest prze­ko­na­na, czy jej nowy klient w isto­cie nie pla­nu­je zama­chu…

Kro­pla zazdro­ści, morze miłości/ Nata­lia Soń­ska

Kin­ga pogrą­ża się w roz­pa­czy po stra­cie uko­cha­ne­go, zanie­dbu­jąc pra­cę i przy­ja­ciół. Czy otrzą­śnie się na czas, by nie stra­cić tego, co naj­waż­niej­sze i co dotąd trzy­ma­ło ją przy życiu? Nie jest to łatwe, bo ile­kroć Kin­ga wyj­dzie na pro­stą, powra­ca­ją do niej kosz­ma­ry…

Tym­cza­sem Hania, przy­ja­ciół­ka Kin­gi, sta­je na począt­ku nowej dro­gi – nie­ste­ty bar­dzo wybo­istej. Prze­szko­dą w dąże­niu do szczę­ścia oka­zu­ją się licz­ne zobo­wią­za­nia oraz chęć osią­gnię­cia suk­ce­su. Rosną­ca ambi­cja przy­ćmie­wa war­to­ści, dla któ­rych jesz­cze nie tak daw­no Hania była w sta­nie poświę­cić wszyst­ko.

Kro­pla zazdro­ści, morze miło­ści” to nie tyl­ko wspa­nia­ła opo­wieść o miło­ści, lecz tak­że o emo­cjach – nie zawsze tych łatwych. Boha­ter­ki Nata­lii Soń­skiej wie­dzą, że życie wyma­ga od nas dużo zaan­ga­żo­wa­nia i dobrej woli, by ład i har­mo­nia mogły zago­ścić w nim na dobre.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KsiążkiKultura

Te książki pomogą Ci odnaleźć wewnętrzne szczęście 

Oso­bi­ste pro­ble­my nawar­stwia­ją się, tra­ci­my sens życia i zatra­ca­my się w nega­tyw­nych myślach… Brzmi zna­jo­mo? To doty­czy wie­lu z nas, szcze­gól­nie gdy świat dosłow­nie zmie­nia się na naszych oczach. Odczu­wa­my lęk przed tym co będzie…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapo­mi­na­my…
Więcej