NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Trzy formuły stworzone dla Twoich potrzeb – Chanel Le Lift Creme

Pielęgnacja skóry to według Coco Chanel nie tylko codzienna rutyna, ale przede wszystkim wyjątkowe produkty, będące nieodłącznym elementem naszego życia, pozwalające odzyskać i przejąć kontrolę nad pięknem. Po co godzić się z upływającym czasem, skoro można robić wszystko, by robić to jeszcze piękniej? Najnowsza generacja produktów do pielęgnacji skóry Chanel  Le Lift to nie tylko walka z upływającym czasem bez użycia skalpela, ale także harmonia związana z budowaniem pewności siebie. Teraz nie musisz już wybierać pomiędzy naturalnością i zmysłowością a efektywnością. 

Kremy z najnowszej linii Le Lift Chanel

Kre­my z naj­now­szej linii Le Lift dostęp­ne są w trzech deli­kat­nych i sub­tel­nych tek­stu­rach, opra­co­wa­nych spe­cjal­nie na zamó­wie­nie domu mody Cha­nel. Każ­dy ze skład­ni­ków znaj­du­ją­cy się w kre­mie został doda­ny w taki spo­sób, aby wywo­łać trzy zupeł­nie róż­ne efek­ty sen­so­rycz­ne i dozna­nia, któ­re dosto­so­wu­ją się do potrzeb Two­jej skó­ry i spra­wia­ją, że sta­je się jędr­na, gład­ka i roz­świe­tlo­na. Jeże­li marzysz o lek­kiej kon­sy­sten­cji i deli­kat­nym doty­ku – ide­ałem dla Cie­bie będzie Le Lift Crème Fine, któ­ry zachwy­ca swo­ją świe­żo­ścią, lek­ko­ścią. Marzysz o wyso­kiej sku­tecz­no­ści, a jed­no­cze­śnie szyb­kim i łatwym roz­pro­wa­dza­niu i wchła­nia­niu? Le Lift Crème łączy w sobie zarów­no mięk­kość i wygo­dę. Dla tęsk­nią­cych za czu­ło­ścią świet­nie spraw­dzi się Le Lift Crème Riche, któ­ry natych­miast zapew­ni Ci uczu­cie otu­la­ją­ce­go balsamu.

Chanel Le Lift Crème Fine, Chanel Le Lift Riche creme

Oprócz kre­mów do twa­rzy, w linii Le Lift znaj­dzie­my tak­że wyjąt­ko­wy Le Lift Crème Yeux . Skó­ra wokół oczu jako pierw­szy ujaw­nia bowiem ozna­ki sta­rze­nia się i zmę­cze­nia. Wraz z wie­kiem poja­wia się coraz wię­cej zmarsz­czek i drob­nych linii wokół oczu – w dodat­ku część kobiet zma­ga się z cie­nia­mi i obrzę­ka­mi, a wkrót­ce tak­że z poja­wia­ją­cy­mi się, obwi­sły­mi powie­ka­mi. Le Lift Crème Yeux pozwo­li Ci cie­szyć się młod­szym, świe­żym i pro­mien­nym spoj­rze­niem, bez zmarsz­czek, drob­nych linii, cie­ni czy obrzę­ków. Wygła­dza­ją­co – ujędr­nia­ją­cy krem wyrów­nu­je kolo­ryt wokół oczu, przy­wra­ca­jąc natu­ral­ny, jasny odcień skó­ry. Spe­cjal­nie opra­co­wa­ny i stwo­rzo­ny dla tego wraż­li­we­go obsza­ru skó­ry łączy w sobie natu­ral­ne skład­ni­ki bota­nicz­ne o naj­sku­tecz­niej­szym stę­że­niu. Dzię­ki bota­nicz­ne­mu kon­cen­tra­to­wi lucer­ny, krem wygła­dza zmarszcz­ki i drob­ne linie, jed­no­cze­śnie ujędr­nia­jąc skó­rę wokół oczu już w cią­gu mie­sią­ca. Co wię­cej, oprócz gład­sze­go obsza­ru oczu, powie­ki wyda­ją się unie­sio­ne, oczy bar­dziej otwar­te, a spoj­rze­nie mło­dzień­cze i pro­mien­ne. Co wię­cej, Le Lift Crème Yeux zawie­ra kom­pleks fito­ak­tyw­ny, ener­ge­ty­zu­ją­cy kon­tur oka. Zło­żo­ny z fito­so­mów escy­ny (któ­rych część aktyw­na jest eks­tra­ho­wa­na z nasion kasz­ta­now­ca) z eks­trak­tem z droż­dży dzia­ła nie tyl­ko na cie­nie, ale i obrzę­ki. Ich połą­cze­nie chro­ni naczy­nia, zmniej­sza­jąc ich prze­pusz­czal­ność. W efek­cie krem poma­ga zmniej­szyć wiel­kość wor­ków pod ocza­mi, a tak­że ogra­ni­czyć ich powsta­wa­nie. Uzy­ska­ny dzię­ki bio­tech­no­lo­gi eks­trakt droż­dżo­wy sty­mu­lu­je mikro­krą­że­nie,  zmniej­sza zaś kolor i inten­syw­ność cie­ni. Krem wzbo­ga­ca dodat­ko­wo wosk psz­cze­li i masło shea. Le Lift Crème Yeux jest nie­zwy­kle łagod­ny dla obsza­ru oka, a jego bez­za­pa­cho­wa for­mu­ła nada­je się do skó­ry wraż­li­wej. 

Le Lift Crème Yeux Chanel krem pod oczy

Filo­zo­fia naj­now­szej linii Le Lift sku­pia się przede wszyst­kim na trans­for­ma­cji wyglą­du skó­ry i prze­kształ­ca­niu natu­ry w taki spo­sób, aby stwo­rzyć dosko­na­ły i moc­ny skład­nik aktyw­ny do potrzeb skó­ry. Nowe pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji skó­ry Cha­nel Le Lift zawie­ra­ją bowiem aktyw­ny skład­nik wyeks­tra­ho­wa­ny z lucer­ny – rośli­ny upra­wia­nej we Fran­cji. Mine­ra­ły, pier­wiast­ki śla­do­we, wita­mi­ny, ami­no­kwa­sy – wszyst­ko to rośli­na ta zawdzię­cza wyso­ko roz­wi­nię­te­mu sys­te­mo­wi korze­nio­we­mu, któ­ry jest w sta­nie czer­pać skład­ni­ki odżyw­cze z gle­by tak, by odży­wić każ­dą komór­kę. Kwin­te­sen­cja rośli­ny – kon­cen­trat bota­nicz­ny z lucer­ny, pozy­ski­wa­ny jest z nasion i dzia­ła na dwóch pozio­mach – celu­jąc i odży­wia­jąc zarów­no  naskó­rek, jak i skó­rę właściwą.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy