NewsroomUrodaVers24 favorites

Kosmetyki z witaminami, sprawdź jakie powinnaś wybrać!

Śmiało można rzec, że witaminy od pewnego czasu są „najmodniejszymi” składnikami kosmetyków do pielęgnacji. Z pewnością doskonale znacie ich działanie na organizm, ale czy znacie też ich wpływ na skórę? Jak to tak właściwie jest z tymi witaminami? Czy faktycznie są „superskładnikami” czy może zwykłym chwytem marketingowym? Spieszymy Wam z odpowiedzią…

Kosmetyki z witaminami

Wita­mi­na A

Wita­mi­na A, zna­na rów­nież pod nazwą Reti­nol i ß‑karoten ma wła­ści­wo­ści odżyw­cze i rege­ne­ra­cyj­ne. Dzię­ki niej w skó­rze zacho­dzą pro­ce­sy napraw­cze oraz opóź­nia­ją­ce pro­ce­sy sta­rze­nia. Wita­mi­na A spraw­dza się nie tyl­ko w przy­pad­ku pie­lę­gna­cji anti-aging, ale rów­nież w pie­lę­gna­cji skó­ry trądzikowej.

Wita­mi­nę A znaj­dzie­my m.in. w kosme­ty­kach z serii A Clas­sic od KLAPP. Pro­duk­ty te wpły­wa­ją na struk­tu­rę kola­ge­no­wą i aktyw­ność enzy­mów skó­ry sta­rze­ją­cej się. Uży­ty przez fir­mę KLAPP Reti­nol dzia­ła nad­zwy­czaj efek­tyw­nie na zmniej­szo­ne mecha­ni­zmy napraw­cze skó­ry. Klapp A Clas­sic wspo­ma­ga funk­cje ochron­ne skó­ry. Doj­rza­łe rysy twa­rzy sta­ją się jędr­ne i bar­dziej napię­te. Na uwa­gę zasłu­gu­ję pro­dukt Reti­nol Pure Flu­id – jest to bar­dzo sku­tecz­na i inten­syw­na kura­cja prze­ciw­sta­rze­nio­wa. Pre­pa­rat akty­wu­je mecha­ni­zmy napraw­cze skó­ry zro­go­wa­cia­łej, wyma­ga­ją­cej i zmę­czo­nej. Połą­cze­nie wita­mi­ny A – ace­ta­tu i talas­fe­ru zawie­ra­ją­cych reti­nol zapew­nia inten­syw­ne dzia­ła­nie skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko sta­rze­niu się skó­ry. 

Witaminę A znajdziemy m.in. w kosmetykach z serii A Classic od KLAPP

A Clas­sic od KLAPP

Wita­mi­na C

Wita­mi­na C, nazy­wa­na rów­nież kwa­sem askor­bi­no­wym, ma wła­ści­wo­ści zwal­cza­ją­ce wol­ne rod­ni­ki, a co za tym idzie – prze­ciw­dzia­ła sta­rze­niu się skó­ry i uszko­dze­niu komó­rek. Wita­mi­na C bie­rze udział w syn­te­zie kola­ge­nu, ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i anty­bak­te­ryj­ne oraz wła­ści­wo­ści lek­ko złusz­cza­ją­ce. Bar­dzo czę­sto wyko­rzy­sty­wa­na jest w kosme­ty­kach roz­ja­śnia­ją­cych, dedy­ko­wa­nych dla pro­ble­mu przebarwień.

C‑VIT Serum od mar­ki Ses­der­ma jest to pro­dukt z naj­bar­dziej sta­bil­ną posta­cią wita­mi­ny C (3‑O-ety­lo­wy kwas askor­bi­no­wy), któ­ra dzię­ki zasto­so­wa­niu nano­tech­no­lo­gii jest odpor­na na utle­nia­nie i docie­ra do głę­bo­kich warstw skó­ry. C‑VIT Serum dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie na skó­rę, doda­je jej bla­sku, wspo­ma­ga syn­te­zę kola­ge­nu. Redu­ku­je zmarszcz­ki, zwięk­sza jędr­ność i ela­stycz­ność skó­ry oraz popra­wia jej kolo­ryt. Serum jest zale­ca­ne jako pro­fi­lak­ty­ka i tera­pia foto­sta­rze­nia skó­ry. Dosko­na­le spraw­dza się jako ele­ment tera­pii skó­ry naczy­nio­wej. Wita­mi­na C wystę­pu­je rów­nież w Pig­ment­bio C‑Concentrate od mar­ki Bio­der­ma. Jest to roz­ja­śnia­ją­cy kon­cen­trat z wita­mi­ną C redu­ku­ją­cy prze­bar­wie­nia. Dedy­ko­wa­ny skó­rze z prze­bar­wie­nia­mi lub z ten­den­cją do ich powsta­wa­nia, a tak­że skó­rze pozba­wio­nej bla­sku, sza­rej i zie­mi­stej. Pro­dukt zapew­nia efekt gład­kiej, pro­mien­nej cery, przy­wra­ca jej natu­ral­ny blask, bez powo­do­wa­nia podraż­nień, a tak­że zapo­bie­ga ozna­kom przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się skó­ry. Dobrym wybo­rem w kwe­stii roz­ja­śnia­nia prze­bar­wień będzie rów­nież C Nano Acti­ve od Beau­ty Box by Kli­ni­ka La Per­la. To krem mutli­funk­cyj­ny opar­ty na inno­wa­cyj­nej recep­tu­rze – połą­cze­niu 100% aktyw­nej wita­mi­ny C (AA2G™)  z uni­kal­ny­mi nano­me­ta­la­mi. Sku­tecz­nie redu­ku­je pla­my i prze­bar­wie­nia oraz wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry. 

C-VIT Serum od marki Sesderma

C‑VIT Serum od mar­ki Sesderma

Pigmentbio C-Concentrate od marki Bioderma

Pig­ment­bio C‑Concentrate od mar­ki Bioderma

C Nano Active od Beauty Box by Klinika La Perla

C Nano Acti­ve od Beau­ty Box by Kli­ni­ka La Perla

Wita­mi­na E

Wita­mi­na E jest to anty­ok­sy­dant aktyw­nie zwal­cza­ją­cy wol­ne rod­ni­ki, chro­ni skó­rę przed foto­sta­rze­niem i zapa­le­niem bło­ny komór­ko­wej, zmniej­sza tym samym wraż­li­wość. Nazy­wa­na jest „wita­mi­ną mło­do­ści”, nie tyl­ko opóź­nia pro­ces sta­rze­nia się skó­ry, ale rów­nież posia­da wła­ści­wo­ści rege­ne­ru­ją­ce, odżyw­cze i nawil­ża­ją­ce. 

 Wita­mi­na E jest waż­nym skład­ni­kiem pre­pa­ra­tu Inten­si­ve Vita­mi­ne E² od Insti­tut Esthe­derm. Jest to zaawan­so­wa­ne serum z wita­mi­ną E², o dzia­ła­niu łago­dzą­cym zaczer­wie­nie­nia do skó­ry wraż­li­wej i naczy­nio­wej. Chro­ni skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi i łago­dzi jej wraż­li­wość. Pro­dukt „wychwy­tu­je” wol­ne rod­ni­ki i zapo­bie­ga przed­wcze­sne­mu sta­rze­niu się skó­ry, a tak­że łago­dzi i neu­tra­li­zu­je zewnętrz­ne ata­ki odpo­wie­dzial­ne za nad­re­ak­tyw­ność skó­ry (ochro­na śro­do­wi­ska, zmę­cze­nie, stres, itp.). 

Intensive Vitamine E² od Institut Esthederm

Inten­si­ve Vita­mi­ne E² od Insti­tut Esthederm

Mie­szan­ki witamin

Popu­lar­ne i nie­zwy­kle sku­tecz­ne są rów­nież kosme­ty­ki nie­ogra­ni­cza­ją­ce się do jed­nej wita­mi­ny, a zawie­ra­ją­ce w skła­dzie cały ich zestaw. 10 VITAMINS od Oxy­ner­gy Paris jest to skon­cen­tro­wa­ne serum z zesta­wem 10 wita­min i mikro­ele­men­ta­mi (miedź, cynk, wapń, magnez) do sil­nej rewi­ta­li­za­cji skó­ry. Dzia­ła pre­wen­cyj­nie na pierw­sze obja­wy sta­rze­nia. Na uwa­gę zasłu­gu­je rów­nież Vita­min Rich Repa­ir od DP Der­ma­ceu­ti­cals. Jest to krem napraw­czy i nawil­ża­ją­cy, wspo­ma­ga­ją­cy goje­nie skó­ry. Widocz­nie rewi­ta­li­zu­je cerę wraż­li­wą. Vita­min Rich Repa­ir to spe­cjal­nie opra­co­wa­ny krem potę­gu­ją­cy efekt po zabie­gu DERMAPEN™. Wzbo­ga­co­ny o nie­zbęd­ne wita­mi­ny (A, B, C, E), pep­ty­dy, prze­ciw­u­tle­nia­cze i kwas hia­lu­ro­no­wy dla prze­bu­do­wy i wzmoc­nie­nia struk­tu­ry skó­ry. 

10 VITAMINS od Oxynergy Paris

10 VITAMINS od Oxy­ner­gy Paris

Vitamin Rich Repair od DP Dermaceuticals

Vita­min Rich Repa­ir od DP Dermaceuticals

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Płyn micelarny - sprawdź, czy używasz go w poprawny sposób

Płyn mice­lar­ny to kosme­tycz­na zdo­bycz XXI wie­ku. To naj­ła­twiej­szy i naj­szyb­szy spo­sób pozby­wa­nia się maki­ja­żu z twa­rzy. Jest jed­nak pewien błąd, któ­ry popeł­nia wie­le osób w związ­ku ze sto­so­wa­niem pły­nu mice­lar­ne­go. Bez pie­cze­nia, bez pociera,…
Więcej
UrodaVers24 favorites

 Atopowe zapalenie skóry a stres

Ato­po­we zapa­le­nie skó­ry jest cho­ro­bą aler­gicz­ną o pod­ło­żu gene­tycz­nym. Gdy obo­je rodzi­ców jest aler­gi­ka­mi – praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia AZS u dziec­ka jest bar­dzo wyso­kie. Na uwa­run­ko­wa­nie AZS wpły­wa­ją tak­że czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we oraz… stres. Co ciekawe –…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Zestawy świąteczne - Bioderma, Institut Esthederm

Nie zawsze jeste­śmy prze­ko­na­ni do zesta­wów świą­tecz­nych i zwy­kle sami woli­my dobrać bli­skim odpo­wied­nie pre­zen­ty. Tym­cza­sem w skle­pach i buti­kach aż roi się od zesta­wów świą­tecz­nych: peł­nych kosme­ty­ków do maki­ja­żu, akce­so­riów czy kosme­ty­ków do pielęgnacji.…
Więcej