NewsroomUroda

WIELOWYMIAROWA PIELĘGNACJA Dr Irena Eris – Art Of Lifting

 

To pierwsza seria z autorskim kompleksem PCL-Lift-Up z innowacyjnym systemem wielowymiarowego wypełniania zmarszczek, liftingu oraz natychmiastowego bioremodelingu owalu twarzy. Kluczowy składnik kompleksu – POLIKAPROLAKTON, wypełniacz szeroko stosowany w medycynie estetycznej, skutecznie przywraca utraconą objętość, dając efekt wolumetrii twarzy. Jako silny biostymulator tkankowy, zapewnia jednocześnie przedłużone działanie odmładzające poprzez uruchomienie wielopoziomowych procesów odnowy, wpływających na rekonstrukcję struktur skóry. Kompleks, stymulując również dojrzewanie adipocytów, pobudza proces naturalnej syntezy podskórnej tkanki tłuszczowej, dając efekt tzw. lipofillingu zmarszczek.

PIELĘGNACJA Dr Irena Eris - Art Of Lifting

Kosme­ty­ki i ofer­ta dostęp­ne w sie­ci Kosme­tycz­nych Insty­tu­tów Dr Ire­na Eris oraz w salo­nach Dr Ire­na Eris Beau­ty Partner.

W skład serii wcho­dzą 4 pro­duk­ty: 

Wygła­dza­ją­cy Krem Rewi­ta­li­zu­ją­cy do Twa­rzy na Dzień SPF 30

 Cena: 330 zł| 50 ml  

Dr Irena eris Wygładzający Krem Rewitalizujący do Twarzy na Dzień SPF 30

Pierw­szy krem z autor­skim kom­plek­sem PCL-Lift-Up o inno­wa­cyj­nym sys­te­mie wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia zmarsz­czek, liftin­gu oraz natych­mia­sto­we­go bio­re­mo­de­lin­gu owa­lu twa­rzy. Klu­czo­wy skład­nik kom­plek­su – poli­ka­pro­lak­ton, wypeł­niacz sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, sku­tecz­nie przy­wra­ca utra­co­ną obję­tość, dając efekt wolu­me­trii twa­rzy. Jako sil­ny bio­sty­mu­la­tor tkan­ko­wy, zapew­nia jed­no­cze­śnie prze­dłu­żo­ne dzia­ła­nie odmła­dza­ją­ce poprzez uru­cho­mie­nie wie­lo­po­zio­mo­wych pro­ce­sów odno­wy, wpły­wa­ją­cych na rekon­struk­cję struk­tur skó­ry. Efek­tem odbu­do­wy sie­ci kola­ge­nu jest rady­kal­na korek­ta widocz­nych symp­to­mów sta­rze­nia już po pierw­szym zasto­so­wa­niu. Kom­pleks, sty­mu­lu­jąc rów­nież doj­rze­wa­nie adi­po­cy­tów, pobu­dza pro­ces natu­ral­nej syn­te­zy pod­skór­nej tkan­ki tłusz­czo­wej, dając efekt tzw. lipo­fil­lin­gu zmarsz­czek. Popra­wę para­me­trów skó­ry wzmac­nia nowa­tor­ski pep­tyd pozy­ska­ny z cen­nych nasion morin­ga, chro­niąc skó­rę przed stre­sem oksy­da­cyj­nym oraz wyka­zu­jąc sil­ne dzia­ła­nie anty-pollution.

EFEKTY DZIAŁANIA*:

• wygła­dze­nie skó­ry – 100% badanych
• wyraź­ny efekt liftin­gu oraz odmło­dze­nie skó­ry – 63% badanych
• wypeł­nie­nie zmarsz­czek – 59% badanych
• spły­ce­nie bruz­dy noso­wo-war­go­wej nawet do 42%

*bada­nia w Cen­trum Nauko­wo Badaw­czym Dr Ire­na Eris

STOSOWANIE:

Jeśli kosme­to­log nie zale­ci ina­czej, pro­po­nu­je­my sto­so­wa­nie kre­mu codzien­nie rano na oczysz­czo­ną skó­rę twa­rzy, szyi i dekol­tu. Nale­ży deli­kat­nie, rucha­mi koli­sty­mi wma­so­wać go w skó­rę, sta­ra­jąc się nie roz­cią­gać skó­ry. Po wchło­nię­ciu kre­mu moż­na wyko­nać makijaż.

Zaawan­so­wa­na Tera­pia Odbu­do­wu­ją­ca do Twa­rzy na Noc

 Cena: 345 zł

Dr Irena Eris Zaawansowana Terapia Odbudowująca do Twarzy na Noc

To uni­ka­to­wa for­mu­ła pie­lę­gna­cyj­na o inno­wa­cyj­nym sys­te­mie wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia i spły­ca­nia zmarsz­czek oraz liftin­gu skó­ry twa­rzy. Nie­zwy­kłą sku­tecz­ność pre­pa­ra­tu zapew­nia autor­ski kom­pleks PCL-Lift-Up, któ­ry poza inten­syw­nym dzia­ła­niem odmła­dza­ją­cym, daje efekt sil­nej sty­mu­la­cji skó­ry, pobu­dza­jąc ją do natu­ral­nej rege­ne­ra­cji w cza­sie snu. Poli­ka­pro­lak­ton, wypeł­niacz o udo­wod­nio­nym nauko­wo i kli­nicz­nie, dłu­go­fa­lo­wym dzia­ła­niu anti-age, wyraź­nie przy­wra­ca utra­co­ną obję­tość, kon­tur i jędr­ność twa­rzy. Jako sil­ny bio­sty­mu­la­tor tkan­ko­wy, dzia­ła­jąc rów­nież na wierzch­nie war­stwy naskór­ka, sku­tecz­nie wypeł­nia linie i zmarszcz­ki już po pierw­szym zasto­so­wa­niu. Docie­ra­jąc do głęb­szych warstw skó­ry, efek­tyw­nie pobu­dza syn­te­zę kola­ge­nu, rege­ne­ru­je i odży­wia komór­ki skó­ry, wyraź­nie zwięk­sza­jąc jej gęstość i sprę­ży­stość. Dzia­ła­nie to wzmac­nia inno­wa­cyj­ny pep­tyd pozy­ska­ny z cen­nych nasion morin­ga, któ­ry two­rząc tar­czę ochron­ną przed dzia­ła­niem nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków zewnętrz­nych, pobu­dza skó­rę do auto-regeneracji.

EFEKTY DZIAŁANIA*:

• wygła­dze­nie skó­ry – 97% badanych
• rege­ne­ra­cja i wzmoc­nie­nie skó­ry – 90% badanych
• popra­wa jędr­no­ści i ela­stycz­no­ści skóry
• odmło­dze­nie skó­ry – 60% badanych
• spły­ce­nie bruz­dy noso­wo-war­go­wej nawet do 22%

*bada­nia w Cen­trum Nauko­wo-Badaw­czym Dr Ire­na Eris

STOSOWANIE:

Jeśli kosme­to­log nie zale­ci ina­czej, pro­po­nu­je­my sto­so­wa­nie pre­pa­ra­tu codzien­nie wie­czo­rem (oko­ło pół godzi­ny przed snem) na oczysz­czo­ną skó­rę twa­rzy, szyi i dekol­tu. Nale­ży deli­kat­nie, rucha­mi koli­sty­mi wma­so­wać go w skó­rę, sta­ra­jąc się nie roz­cią­gać skóry.

Roz­świe­tla­ją­ce Serum Liftin­gu­ją­ce do Twa­rzy na Dzień 

 Cena: 355 zł

DR Irena Eris Rozświetlające Serum Liftingujące do Twarzy na Dzień 

Sil­nie skon­cen­tro­wa­ne serum o inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii zain­spi­ro­wa­nej osią­gnię­cia­mi nowo­cze­snej medy­cy­ny este­tycz­nej, któ­re poprzez wie­lo­kie­run­ko­we dzia­ła­nie anti-age, zapew­nia kom­plek­so­wą odno­wę skó­ry. Dzię­ki zasto­so­wa­niu autor­skie­go kom­plek­su PCL-Lift-Up o prze­ło­mo­wym sys­te­mie wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia zmarsz­czek, gwa­ran­tu­je natych­mia­sto­we wygła­dze­nie, roz­świe­tle­nie i wyraź­ne odmło­dze­nie skó­ry już po pierw­szym zasto­so­wa­niu. Klu­czo­wy skład­nik kom­plek­su – poli­ka­pro­lak­ton, uzna­ny wypeł­niacz sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, sku­tecz­nie przy­wra­ca utra­co­ną obję­tość, dając efekt wolu­me­trii twa­rzy. Jed­no­cze­śnie jako sil­ny bio­sty­mu­la­tor syn­te­zy kola­ge­nu, pro­wa­dzi do rady­kal­nej korek­ty widocz­nych symp­to­mów sta­rze­nia. Wyso­ką sku­tecz­ność dzia­ła­nia serum wzmac­nia Śnież­na Alga, krio­fil, żyją­cy w niskiej ark­tycz­nej tem­pe­ra­tu­rze, któ­ra w ramach adap­ta­cji do eks­tre­mal­nych warun­ków życia wytwa­rza wyjąt­ko­we mole­ku­ły prze­trwa­nia. Opty­ma­li­zu­je meta­bo­lizm komór­ko­wy, pro­wa­dząc do akty­wa­cji dwóch klu­czo­wych pro­ce­sów dłu­go­wiecz­no­ści: pobu­dze­nie genu KLOTHO oraz regu­la­to­ra ener­ge­tycz­ne­go AMPK. Indu­ku­je to tzw. pro­te­iny mło­do­ści FOXO, co pro­wa­dzi do sty­mu­la­cji fibro­bla­stów do pro­duk­cji kola­ge­nu, ela­sty­ny oraz kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, odpo­wie­dzial­nych za reduk­cję zmarsz­czek i mło­dy wygląd skóry.

EFEKTY DZIAŁANIA*:

• popra­wa jędr­no­ści skó­ry – 96% badanych
• zwięk­sze­nie sprę­ży­sto­ści i gład­ko­ści skó­ry – 89% badanych
• opty­mal­na rege­ne­ra­cja skó­ry – 86% badanych
• odmło­dze­nie skó­ry – 75%
• reduk­cja licz­by zmarsz­czek o 51% u 71% badanych

*bada­nia w Cen­trum Nauko­wo Badaw­czym Dr Ire­na Eris

STOSOWANIE:

Jeśli kosme­to­log nie zale­ci ina­czej, pro­po­nu­je­my sto­so­wa­nie serum codzien­nie rano na oczysz­czo­ną skó­rę twa­rzy, szyi i dekol­tu. Nale­ży deli­kat­nie, rucha­mi koli­sty­mi wma­so­wać je w skó­rę, a następ­nie nało­żyć zwy­kle sto­so­wa­ny krem pie­lę­gna­cyj­ny na dzień.

Liftin­gu­ją­ce serum odmła­dza­ją­ce na oko­li­ce oczu na Dzień/Noc

Cena: 198 zł 

Dr Irena Eris Liftingujące serum odmładzające na okolice oczu na Dzień/Noc

 Nowa­tor­ski pre­pa­rat, dzię­ki podwój­nej sile dzia­ła­nia – prze­ło­mo­wej tech­no­lo­gii zain­spi­ro­wa­nej medy­cy­ną este­tycz­ną i pre­cy­zyj­nej for­mie apli­ka­cji, zapew­nia wie­lo­po­zio­mo­we wypeł­nia­nie zmarsz­czek oraz natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu deli­kat­nej skó­ry wokół oczu. Uni­kal­ny kom­pleks PCL-Lift-Up, poza inten­syw­nym dzia­ła­niem odmła­dza­ją­cym, sil­nie sty­mu­lu­je skó­rę do natu­ral­nej rege­ne­ra­cji i zagęsz­cze­nia. Poli­ka­pro­lak­ton, wypeł­niacz o udo­wod­nio­nym nauko­wo i kli­nicz­nie, dłu­go­fa­lo­wym dzia­ła­niu anti-age, wyraź­nie przy­wra­ca utra­co­ną obję­tość i jed­no­cze­śnie pobu­dza skó­rę do inten­syw­nej pro­duk­cji kola­ge­nu, co pro­wa­dzi do reduk­cji efek­tu tzw. „opa­da­ją­cej powie­ki”. Jed­no­cze­śnie kom­pleks ten akty­wu­je doj­rze­wa­nie adi­po­cy­tów przez co pobu­dza pro­ces natu­ral­nej syn­te­zy pod­skór­nej tkan­ki tłusz­czo­wej, powo­du­jąc lipo­fil­ling zmarsz­czek. Para­me­try skó­ry dodat­ko­wo popra­wia Śnież­na Alga, któ­ra sty­mu­lu­jąc klu­czo­we pro­ce­sy mło­do­ści komór­ko­wej, sku­tecz­nie pobu­dza fibro­blast do syn­te­zy włó­kien pod­po­ro­wych skó­ry. Sty­mu­lu­ją­cy masaż wyko­na­ny przy pomo­cy spe­cjal­ne­go apli­ka­to­ra z chło­dzą­cą cera­micz­ną koń­ców­ką masu­ją­cą, pobu­dza mikro­krą­że­nie komór­ko­we, co sprzy­ja reduk­cji cie­ni pod ocza­mi oraz zapew­nia natych­mia­sto­wy efekt „wypo­czę­te­go oka”.

EFEKTY DZIAŁANIA*:

• odmło­dze­nie skó­ry wokół oczu – 79% badanych
• wygła­dze­nie zmarsz­czek wokół oczu – 83% badanych
• wypeł­nie­nie zmarszczek
• roz­świe­tle­nie skó­ry wokół oczu
• reduk­cja cie­ni pod ocza­mi 

*bada­nia w Cen­trum Nauko­wo-Badaw­czym Dr Ire­na Eris.

STOSOWANIE:

Pro­po­nu­je­my sto­so­wa­nie kre­mu codzien­nie rano i wie­czo­rem pod oczy oraz na powie­ki. Nie­wiel­ką ilość pre­pa­ra­tu nale­ży wydo­zo­wać naci­ska­jąc (kil­ku­krot­nie przed pierw­szym zasto­so­wa­niem) ela­stycz­ną mem­bra­nę na opa­ko­wa­niu. Następ­nie wyko­nać trzy koli­ste ruchy wokół oczu (od oko­li­cy dol­ne­go kąci­ka, rucha­mi na zewnątrz). Nale­ży uwa­żać, aby krem nie dostał się do wor­ka spo­jów­ko­we­go i na gał­kę oczną.

ZABIEG ART OF LIFTING – zabieg liftin­gu­ją­co-wypeł­nia­ją­cy na twarz 

ART of LIFTING to inno­wa­cyj­ny zabieg aktyw­nie wygła­dza­ją­cy, zain­spi­ro­wa­ny osią­gnię­cia­mi nowo­cze­snej kosme­to­lo­gii i medy­cy­ny este­tycz­nej. Bazu­je na pro­fe­sjo­nal­nych pre­pa­ra­tach Dr Ire­na Eris PROSYSTEM PROFESSIONAL z moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia nowo­cze­snych tech­no­lo­gii Dr Ire­na Eris REVICORE Hi-Tech Sys­tem. 

Zabieg stwo­rzo­ny w opar­ciu o sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej skład­nik POLIKAPROLAKTON, będą­cy odpo­wie­dzią na pro­blem upły­wa­ją­ce­go cza­su i pro­ce­su sta­rze­nia się skó­ry. Dedy­ko­wa­ny dla cery doj­rza­łej z widocz­ny­mi zmarszcz­ka­mi i utra­co­nym ide­al­nym kon­tu­rem twa­rzy. Zabieg inten­syw­nie wygła­dza i mode­lu­je skó­rę. POLIKAPROLAKTON (PCL) – skład­nik aktyw­ny o dzia­ła­niu wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia zmarsz­czek, liftin­gu oraz natych­mia­sto­we­go bio­re­mo­de­lin­gu skó­ry. Wypeł­niacz PCL jest sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, w celu przy­wró­ce­nia utra­co­nej wolu­me­trii owa­lu twa­rzy. Pobu­dza pro­ces natu­ral­nej syn­te­zy włó­kien pod­po­ro­wych skó­ry, wpły­wa­jąc na reduk­cję zmarsz­czek sta­tycz­nych. Dzia­ła jak bio­sty­mu­la­tor tkan­ko­wy, uru­cha­mia­jąc wie­lo­po­zio­mo­we pro­ce­sy odno­wy. Przy­wra­ca mło­dość skóry.

W zależ­no­ści od wska­zań zabieg ART of LIFTING pro­po­no­wa­ny jest z MEZOTERAPIĄ BEZIGŁOWĄ lub RADIOFREKWENCJĄ RF-BIOLASER oraz REMODELINGIEM UTRADŹWIĘKOWYM.

SPEKTAKULARNE EFEKTY już po jed­nym zabiegu!*:

• wygła­dze­nie i nawil­że­nie skó­ry u 100% badanych
• reduk­cja głę­bo­ko­ści bruz­dy noso­wo-war­go­wej o 85 μm
• korek­ta owa­lu twa­rzy u 67% badanych
• popra­wa napię­cia i jędr­no­ści skó­ry o 67%
• popra­wa wyglą­du struk­tu­ry skó­ry o 48%
• reduk­cja zmarsz­czek o 40%
* bada­nia w Cen­trum Nauko­wo-Badaw­czym Dr Ire­na Eris

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

PRZYWRÓĆ SKÓRZE NATURALNY BLASK

Wraz z wie­kiem cera tra­ci swój blask, a na jej powierzch­ni zaczy­na­ją poja­wiać się licz­ne pie­gi i prze­bar­wie­nia. Twarz i szy­ja każ­de­go dnia wysta­wia­na jest na dzia­ła­nie pro­mie­nio­wa­nia UV pobu­dza­ją­ce­go do pra­cy mela­no­cy­ty, któ­re wytwa­rza­ją składnik…
Więcej
NewsroomUroda

PIELĘGNACJA SKÓRY Z DR IRENA ERIS

Smog, kurz, spa­li­ny i pro­mie­nio­wa­nie UV – skó­ra osób żyją­cych w wiel­kich mia­stach każ­de­go dnia nara­żo­na jest na dzia­ła­nie nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków, któ­re zwięk­sza­ją tzw. stres oksy­da­cyj­ny, nasi­la­jąc tym samym powsta­wa­nie zmarsz­czek. Jak naj­le­piej chro­nić skórę…
Więcej
Styl życia

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Pre­zen­ty wrę­cza­ne bez oka­zji to jed­ne z tych, któ­re spra­wia­ją nam naj­więk­szą przy­jem­ność. Ale czy obda­ro­wu­jąc innych, pamię­tasz rów­nież o sobie? Jeśli nie, pora jak naj­szyb­ciej to zmie­nić- szcze­gól­nie dla­te­go, że war­to cho­ciaż na chwilę…
Więcej