NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Toniki z kwasami – dlaczego warto je stosować?

Toniki z kwasami są nieocenione w pielęgnacji każdej skóry. Wygładzają, odświeżają, delikatnie złuszczają i przygotowują skórę do dalszych etapów dbania o jej zdrową kondycję. Dowiedz się, dlaczego jeszcze warto zamienić swój zwykły tonik na tonik z kwasem.

 

Toniki z kwasami

Toni­ki z kwa­sa­mi: KLAPP Cosme­tics – Caviar Power tonik, Mario Bade­scu tonik, Zo Skin Health tonik, Filor­ga tonik, Aca­de­mie Derm Acte tonik, Ben­ton tonik, Youth to the People tonik.

Jeśli choć tro­chę inte­re­su­je­cie się pie­lę­gna­cją i nowin­ka­mi w świe­cie beau­ty, zapew­ne nie raz sły­sze­li­ście o toni­ku Pixi o nazwie ‚Glow Tonic’. Jego doborn­czyn­ne dzia­ła­nie opar­te jest wła­śnie na zawar­to­ści kwa­su – znaj­dzie­my tu 5 proc. kwas gli­ko­lo­wy. Tym­cza­sem to nie jedy­ny pro­dukt tego rodza­ju, któ­ry bije rekor­dy popu­lar­no­ści wśród Influ­en­ce­rek, eks­per­tów od beau­ty, a nawet der­ma­to­lo­gów. Na czym pole­ga feno­men toni­ku z kwa­sem i czy napraw­dę war­to go sto­so­wać? 

Toni­ki z kwa­sa­mi – dla kogo?

W na pół­kach w dro­ge­rii może­my zna­leźć coraz wię­cej kosme­ty­ków z kwa­sa­mi – i o ile serum i krem raczej niko­go nie dzi­wi, to zde­cy­do­wa­ną nowo­ścią są toni­ki z kwa­sa­mi. Co wię­cej, to toni­ki wła­śnie pole­ca­ne są nie­mal wszyst­kim – nie­za­leż­nie od wie­ku i pro­ble­mów skó­ry. Dla­te­go wbrew powszech­nej opi­nii nie war­to się ich bać – sto­so­wa­ne w odpo­wied­ni spo­sób wca­le nie podraż­nią cery, ani jej nad­mier­nie nie wysu­szą. 

Toni­ki z kwa­sa­mi – jak dzia­ła­ją na skórę?

Toni­ki z kwa­sa­mi mogą zro­bić naszej skó­rze napraw­dę wie­le dobre­go. Zaczy­na­jąc od wyle­cze­nia drob­nych wypry­sków, aż po spły­ce­nie pierw­szych zmarsz­czek. Pierw­szy efekt, któ­ry zauwa­ży­my krót­ko po zasto­so­wa­niu toni­ku z kwa­sem, to zde­cy­do­wa­ne wygła­dze­nie powierzch­ni skó­ry, a następ­nie widocz­ne jej rozświetlenie.

Tak jak inne kosme­ty­ki z kwa­sa­mi, toni­ki dzia­ła­ją na powierzch­ni skó­ry lek­ko ją złusz­cza­jąc. To bar­dzo pożą­da­ny pro­ces – odno­wa komó­rek opóź­nia prze­cież pro­ces sta­rze­nia się. A im czyst­sza i jaśniej­sza skó­ra, tym wyraź­niej­szy efekt glow. 

Toni­ki z kwa­sa­mi – jak wybrać?

Kie­dy zde­cy­du­je­my się na włą­cze­nie do swo­jej codzien­nej pie­lę­gna­cji tonik z kwa­sem, trud­no­ścią może oka­zać się wybór jego rodza­ju i wyso­kość stę­że­nia. W koń­cu skąd mamy wie­dzieć, czy dany kosme­tyk nie będzie dla nas za moc­ny lub za słaby?

Dla skó­ry nor­mal­nej i suchej naj­lep­sze będą toni­ki z kwa­sem gli­ko­lo­wym. Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne są stę­że­nia 5 bądź 7 proc. kwa­su i jest to ilość, któ­ra nie powin­na nara­zić nas na żad­ne podraż­nie­nia. Kwas gli­ko­lo­wy wni­ka w pory zmniej­sza­jąc ich reak­tyw­ność i wydzie­la­nie sebum, ale tak­że popra­wia nawil­że­nie skó­ry oraz wpły­wa na pro­duk­cje kola­ge­nu. Speł­ni więc ocze­ki­wa­nia mło­dej cery z pierw­szy­mi zmarszcz­ka­mi, jak i tej moc­no doj­rza­łej. 

Tonik z kwa­sem sali­cy­lo­wym to dosko­na­ły wybór dla osób o pro­ble­ma­tycz­nej cerze – skłon­nej do wypry­sków, zaskór­ni­ków i nad­mier­ne­go wydzie­la­nia sebum. Dodat­ko­wy atu­tem będzie wyraź­ne dzia­ła­nie anty­bak­te­ryj­ne. W dużym stę­że­niu może jed­nak wywo­łać podraż­nie­nie i ścią­gać skó­rę – dla­te­go wraż­liw­cy powin­ni zaczy­nać od nie­wiel­kiej ilo­ści tego kwa­su w codzien­nej pie­lę­gna­cji. 

Jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych kwa­sów sto­so­wa­nych w pie­lę­gna­cji jest kwas mig­da­ło­wy. Nie­trud­no więc zna­leźć toni­ki do twa­rzy z kwa­sem mig­da­ło­wym. Taki pro­dukt będzie naj­od­po­wied­niej­szy dla osób z wraż­li­wą, nawet bar­dzo reak­tyw­ną skó­rą. Kwas mig­da­ło­wy w 5 bądź 10 proc. stę­że­niu nie spo­wo­du­je podraż­nień, ale lek­ko złusz­czy i nawil­ży powierzch­nie skó­ry. 

Toni­ki z kwa­sa­mi – jak stosować?

Tonik z kwa­sem może­my sto­so­wać zarów­no rano, jak i wie­czo­rem. W dodat­ku, uży­cie go przy­go­tu­je skó­rę na przy­ję­cie moż­li­we dużej daw­ki nawil­że­nia i skład­ni­ków odżyw­czych w następ­nym kro­ku pie­lę­gna­cji, czy­li apli­ka­cji krem. Decy­du­jąc się na sto­so­wa­nie kwa­sów musi­my jed­nak pamię­tać o ochro­nie przed świa­tłem UVA/UVB, dla­te­go zaopa­trze­nie się w krem z SPF to koniecz­ność, nawet zimą. Na szczę­ście, sto­su­jąc sumien­nie ochro­nę prze­ciw­sło­necz­ną, może­my uży­wać toni­ków z kwa­sa­mi przez cały rok, rów­nież latem – bez ryzy­ka prze­bar­wień i plam na skó­rze. 

Tekst/grafika: Vers-24

Komentarze

komentarzy